การศึกษา หน้า 19

 1. 271บุญศิริ พึ่งแก้ว บัณฑิตผู้ไม่ย่อท้อต่อความพิการ คว้าเกียรตินิยมอ... 1686/0 4/04/2556
 2. 272สช.ลงนามสนับสนุนสื่อการศึกษานักเรียนพิการ 2010/0 21/03/2556
 3. 273สมชาย แก้วประกอบ ถ่ายทอดศิลปะให้เด็กและเพื่อนครู 2314/0 18/03/2556
 4. 274โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพรับสมัครนักเรียน 2385/0 15/03/2556
 5. 275รับรองหลักสูตรครูช่าง-หูหนวกศึกษา 2214/0 8/03/2556
 6. 276ในประเทศ มกรับตรงบุคคลออทิสติก ผู้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 1821/0 5/03/2556
 7. 277ชี้เด็กบกพร่องเรียนรู้เสี่ยงการเรียนคณิตแนะครูเป็นแบบให้เด็ก 2218/0 27/02/2556
 8. 278มข.เตรียมความพร้อมรับ นศ.พิการ 2292/0 26/02/2556
 9. 279 ชูบัตรทองพัฒนาการศึกษาเด็กพิการ ศธ.โวเข้าได้ทุกร.ร.-งบเพิ่ม5เท่... 2222/0 22/02/2556
 10. 280ตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาคนพิการ 1812/0 16/02/2556
 11. 281โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อการพัฒนา... 3722/0 27/02/2556
 12. 282สอบ O-NET ม.๖ … มีตาบอดเข้าสอบ ๒๙ คน และตาเลือนราง ๑๖ คน 1514/0 10/02/2556