ห้องกฎหมาย หน้า 1

 1. 1จ้างงานคนพิการ กฎหมายไม่ขลัง 823/3 27/11/2558
 2. 2สิทธิคนพิการ 765/0 19/11/2558
 3. 3อเมริกาสวรรค์ของคนพิการ 531/0 13/10/2558
 4. 4สิทธิของผู้พิการ 1180/0 11/05/2558
 5. 5ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด... 921/0 27/02/2557
 6. 6ร่างขอบเขตของงาน TOR ฉบับที่ ๖ เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิ... 780/0 27/02/2557
 7. 7คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯกับการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ : การน... 706/0 7/02/2557
 8. 8ข้อคิดเห็นเรื่องการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เสนอต่อ คณะทำงานศึกษาแนว... 915/0 31/01/2557
 9. 9แถลงการณ์ ปฏิรูปสลาก ปฏิรูปประเทศไทย โดย เครือข่ายประชาชนปฏิรูปส... 801/0 31/01/2557
 10. 10"เบล" ทำมึน จอดรถช็อปวัน X-Mas ที่คนพิการ 1102/0 25/12/2556
 11. 11นักรณรงค์รุ่นเยาว์ เรียนรู้เรื่องสิทธิ 815/0 23/11/2556
 12. 12บัญชีท้ายพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อการพัฒน... 1038/0 14/10/2556
 13. 13 มอง "พ.ร.บ.คู่ชีวิต" สิทธิเพศที่ 3 1149/0 8/10/2556
 14. 14นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม HRC 24 เน้นย้ำความสำคัญในห... 964/0 26/09/2556
 15. 15กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ห... 1106/1 24/09/2556

ค้นหาข้อมูลในห้องกฎหมาย