ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

ประกาศเลิกสมาคมการค้าสลาก เพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศเลิกสมาคมการค้าสลาก เพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศเลิกสมาคมการค้าสลาก เพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ

เว็บไซต์ประกาศราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศเลิกสมาคมการค้าสลากเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ หลังมีการขีดชื่อสมาคมออกจากระบบทะเบียน

วันนี้ (18 ม.ค. 61) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศสํานักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า เรื่องการเลิกสมาคมการค้า โดยมีข้อความระบุว่า ประกาศสํานักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 42/2560 เรื่อง การเลิกสมาคมการค้า

ประกาศเลิกสมาคมการค้าสลาก เพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ

ด้วยสมาคมการค้า ซึ่งได้รับใบอนุญาตสมาคมการค้าตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ได้แจ้งเลิกสมาคมการค้า เนื่องจากที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิกและนายทะเบียนสมาคมการค้าประจําจังหวัดอ่างทอง ได้ดําเนินการเพิกถอนใบอนุญาตพร้อมทั้งขีดชื่อสมาคมการค้าดังกล่าวออกจากทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 จํานวน 1 สมาคม มีรายละเอียดสังเขป ดังนี้

ใบอนุญาตเลขที่ 8/2553 ทะเบียนเลขที่ 0159553000087 ออกให้ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2553 ชื่อ สมาคมการค้าสลากเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สํารวย แดงด้วง

รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายทะเบียนกลางสมาคมการค้า

นอกจากนี้ยังได้ประกาศเลิกสมาคมการค้าอีก 2 ราย ได้แก่ ประกาศสํานักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 43/2560 เรื่อง การเลิกสมาคมการค้า

ด้วยสมาคมการค้า ซึ่งได้รับใบอนุญาตสมาคมการค้าตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ได้แจ้งเลิกสมาคมการค้า เนื่องจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญลงมติให้เลิกและนายทะเบียน สมาคมการค้าประจํากรุงเทพมหานคร ได้ดําเนินการเพิกถอนใบอนุญาตพร้อมทั้งขีดชื่อสมาคมการค้าดังกล่าวออกจากทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 จํานวน 2 สมาคม มีรายละเอียดสังเขป ดังนี้

1. ใบอนุญาตเลขที่ 1/2539 ทะเบียนเลขที่ 0109539000024 ออกให้ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2539

ชื่อ สมาคมไทยพัฒนาการปลูกป่าเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมป่าไม้

2. ใบอนุญาตเลขที่ 12/2555 ทะเบียนเลขที่ 0109555000122 ออกให้ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2555

ชื่อ สมาคมธุรกิจก๊าซรถยนต์ไทย

ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สํารวย แดงด้วง

รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายทะเบียนกลางสมาคมการค้า

ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/news/region/100608

ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมส่งวัสดุอะลูมิเนียมใช้แล้ว  เพื่อจัดทำอุปกรณ์ขาเทียมสำหรับคนพิการที่ขาดแคลน ภายใต้ “โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ปี 2559” ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ

ข่าวคนพิการต้องการทำงาน/ข่าวรับคนพิการทำงาน

  1. 1 เชิญคนพิการทางร่างกายหรือการได้ยิน เข้าทำงานตามความสามารถและความ... โดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19/01/2561
  2. 2 เชิญคนพิการทางการได้ยินเข้าทำงานกับโรงพยาบาลวิภาวดี โดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17/01/2561
  3. 3 เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... โดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17/01/2561
  4. 4 คนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ ต้องการงานเปลี่ยนงานด้านธุรการ : ก... โดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11/01/2561
  5. 5 เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ... โดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11/01/2561
  6. 6 เชิญคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : บางเสาธง สมุทรปราการ โดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16/01/2561

ข่าวงานคนพิการอื่นๆ

ภาษามือวันนี้: เว็บไซต์ พจนานุกรมภามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา

เว็บไซต์ พจนานุกรมภามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา

ชื่อเว็บไซต์ : พจนานุกรมภามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา

ชื่อภาษาอังกฤษ : -

ชื่อย่อ : -

เข้าใช้งานเว็บไซต์ : http://164.115.33.116/login.html

ศัพท์ภาษามือทั้งหมด

ผู้สนับสนุน