การศึกษา หน้า 18

 1. 256สช.ลงนามสนับสนุนสื่อการศึกษานักเรียนพิการ 1896/0 21/03/2556
 2. 257สมชาย แก้วประกอบ ถ่ายทอดศิลปะให้เด็กและเพื่อนครู 2126/0 18/03/2556
 3. 258โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพรับสมัครนักเรียน 2240/0 15/03/2556
 4. 259รับรองหลักสูตรครูช่าง-หูหนวกศึกษา 2067/0 8/03/2556
 5. 260ในประเทศ มกรับตรงบุคคลออทิสติก ผู้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 1680/0 5/03/2556
 6. 261ชี้เด็กบกพร่องเรียนรู้เสี่ยงการเรียนคณิตแนะครูเป็นแบบให้เด็ก 2087/0 27/02/2556
 7. 262มข.เตรียมความพร้อมรับ นศ.พิการ 2152/0 26/02/2556
 8. 263 ชูบัตรทองพัฒนาการศึกษาเด็กพิการ ศธ.โวเข้าได้ทุกร.ร.-งบเพิ่ม5เท่... 2077/0 22/02/2556
 9. 264ตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาคนพิการ 1659/0 16/02/2556
 10. 265โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อการพัฒนา... 3565/0 27/02/2556
 11. 266สอบ O-NET ม.๖ … มีตาบอดเข้าสอบ ๒๙ คน และตาเลือนราง ๑๖ คน 1381/0 10/02/2556