การศึกษา หน้า 13

 1. 181สช.ลงนามสนับสนุนสื่อการศึกษานักเรียนพิการ 1806/0 21/03/2556
 2. 182สมชาย แก้วประกอบ ถ่ายทอดศิลปะให้เด็กและเพื่อนครู 1892/0 18/03/2556
 3. 183โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพรับสมัครนักเรียน 2083/0 15/03/2556
 4. 184รับรองหลักสูตรครูช่าง-หูหนวกศึกษา 1903/0 8/03/2556
 5. 185ในประเทศ มกรับตรงบุคคลออทิสติก ผู้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 1564/0 5/03/2556
 6. 186ชี้เด็กบกพร่องเรียนรู้เสี่ยงการเรียนคณิตแนะครูเป็นแบบให้เด็ก 1993/0 27/02/2556
 7. 187มข.เตรียมความพร้อมรับ นศ.พิการ 1974/0 26/02/2556
 8. 188 ชูบัตรทองพัฒนาการศึกษาเด็กพิการ ศธ.โวเข้าได้ทุกร.ร.-งบเพิ่ม5เท่... 1956/0 22/02/2556
 9. 189ตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาคนพิการ 1514/0 16/02/2556
 10. 190โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อการพัฒนา... 3219/0 27/02/2556
 11. 191สอบ O-NET ม.๖ … มีตาบอดเข้าสอบ ๒๙ คน และตาเลือนราง ๑๖ คน 1227/0 10/02/2556