ประกาศผล โครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ปี 2562

ประกาศผล โครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ปี 2562

ประกาศผลโครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ปี 2562 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อระดับอุดมศึกษา ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 10 ทุน

1 น.ส.นิรชา คันทะสม

(พิการทางการเห็น) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2 น.ส.เบญจรัตน์ ดีเรือง

(พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย) มหาวิทยาลัยนเรศวร

3 นายธนาวิทย์ ศิริภักดิ์

(พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

4 นางสาวธัญญาณี วงศ์จู

(พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

5 น.ส.สุพัชณีย์ กัญจะลา

(พิการทางการเห็น) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6 นางสาวสกุลณา ใจทา

(พิการทางการเห็น) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

7 นายเอกลักษณ์ คะวงศ์ดอน

(พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย) มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

8 นายสุนัย พิลา

(พิการทางการเห็น) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

9 นายธนวัฒน์ เฉลิมมิตร

(พิการทางออทิสติก) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10 นายณัฐศิษย์ ภูงาม

(พิการทางการเห็น) วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

รายชื่อที่ได้รับทุนระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 10 ทุน

1 นายศิรวิทย์ กล่อมเกลี้ยง

(พิการทางการเห็น) โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี

2 นางสาวอรอนงค์ เข็มทอง

(พิการทางการเห็น) โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี

3 นางสาวมาริสา เพ็งพิน

(พิการทางการเห็น) โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี

4 นายพลถวิศ เฉลิมนนท์

(พิการออทิสติก) วิทยาลัยสารพัดช่าง

5 นายภาคินทร์ เที่ยงเดช

(พิการทางการเห็น) โรงเรียนขัติยะวงษา

6 นายชยพล คงลอย

(พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย) วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

7 นายธนากร ยอดเยาว์

(พิการทางการเห็น) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตพญาไท

8 นายเจนณรงค์ จิตตโอวาท

(พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย) โรงเรียนศิลปหัตถกรรม

9 นางสาวปรารถนา วาปี

(พิการทางการเห็น) โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

10 นายปิยชนน์ ขันอาษา

(พิการทางสติปัญญา) โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 ก.ค.62
วันที่โพสต์: 14/08/2562 เวลา 15:20:52 ดูภาพสไลด์โชว์ ประกาศผล โครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ปี 2562