ประกาศผลโครงการ “ ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ ปี 2560 ”

โลโก้มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และโลโก้สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ประกาศผลโครงการ “ ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ ปี 2560 ” มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อระดับอุดมศึกษา ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 20 ทุน

1.นายชัชนนท์ รวมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2.นายอิษวัต บัลล์พ์วานิช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

3.นางสาวน้ำฝน บัวหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

4.นางสาวบูเสอะ เบียเชกู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5.นางสาวศศิธร ปัดทุม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

6.นายทองใส พิลา สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์

7.นางสาวสกุลณา ใจทา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

8.นายสิทธิชัย บัวแก้ว วิทยาลัยนาฏศิลปะร้อยเอ็ด

9.นายณัฐพงศ์ ศรีกองคำ มหาวิทยาลัยราภัฏเชียงใหม่

10.นางสาวธิตญา กำริสุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.นางสาวนิภาภรณ์ เกตุคง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

12.นายจิตรภานุ บุญเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

13.นางสาวณัฐชญาพร ภูงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

14.นางสาวปาริฉัตร โป๊ะคงมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15.นางสาวณิชกานต์ เขียวมุ่ย มหาวิทยลัยราชภัฏลำปาง

16.นางสาวประทับใจ สารใจวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

17.นายอัลฮารีส หะยีสาและ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

18.นางสาวทวีติยา มูลควร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

19.นางสาวสุทธิษา อินทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

20.นางสาวประภัสสร ยวงแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายชื่อที่ได้รับทุนระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 9 ทุน

1.นางสาวมาริสา เพ็งพิน โรงเรียนโยธิบูรณะ

2.นายพชร ด่านประภา โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

3.นายศุภณัฐ ดวงมณี โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

4.นายณัฐกิตต์ นานุสิทธิ์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

5.นางสาวกฤติมา ลอย โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี

6.นายศิวกร กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี

7.นางสาวอรอนงค์ เข็มทอง โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี

8.นายทรงพล ดัชถุยาวัตร โรงเรียนบุญวัฒนา

9.นายทนงศักดิ์ แซ่อุ๋ย โรงเรียนบุญวัฒนา

ขอบคุณ...(สำนักงานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 ส.ค.60)

ที่มา: สำนักงานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15 ส.ค.60
วันที่โพสต์: 17/08/2560 เวลา 11:33:51 ดูภาพสไลด์โชว์ ประกาศผลโครงการ “ ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ  ปี 2560 ”