เชิญสมัครงาน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประสานงานส่วนกลาง : ราชเทวี กรุงเทพฯ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ สำนักงานสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 255 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งอาเชียนและแปซิฟิก (APCD) ห้อง 6-8 ชั้น 3 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

รับสมัคร ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประสานงานส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

- ปฏิบัติงานเลขานุการและงานบริหารทั่วไปในการจัดประชุมต่างๆ

- ติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

- สนับสนุนและติดตามผู้แทนสมาคมสภาคนพิการฯ หรือเป็นผู้แทนสมาคมสภาคนพิการฯ เข้าร่วมในการประชุม สัมมนาและกิจกรรมต่างๆ

- จัดทำฐานข้อมูลกลางให้เป็นระบบ

- บริหารจัดการโครงการ

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ มีความสามารถในการติดต่อ สื่อสาร และประสานงานได้ในระดับดีมาก มีความสามารถในการจับประเด็นการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีได้ในระดับดีมาก โดยเฉพาะ Word, PowerPoint, E-mail และ LINE เป็นต้น มีความกระตือรือร้น ขยัน มีวินัย และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน รวมทั้ง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี สามารถทำงานร่วมกับคนพิการได้ดี มีทัศนคติที่ดีต่อคนพิการและความพิการ

สวัสดิการ ประกันสังคม

เอกสารการสมัครงาน

- ใบสมัครงาน

- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาหลักฐานการศึกษา

- อื่นๆ เช่น เอกสาร ผลงาน ใบประกาศเกียรติคุณ ที่แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติเหมาะกับตำแหน่งที่สมัครงาน

**สนใจติดต่อยื่นใบสมัครงานพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครงานด้วยตนเอง**

โหลดใบสมัคร http://www.mediafire.com/file/6dssu11xy0xlo47/ใบสมัครงานสภา.docx

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

ติดต่อ โทรศัพท์ 02 – 3545349 , 02-3544260 อีเมล์ disabilitiesth@gmail.com

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: สมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 ก.ค.60
วันที่โพสต์: 3/08/2560 เวลา 10:27:14 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญสมัครงาน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประสานงานส่วนกลาง : ราชเทวี กรุงเทพฯ