เชิญคนพิการ...สมัครร่วมโครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ประจำปี 2560

แสดงความคิดเห็น

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิอีซูซุ

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิอีซูซุ

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุมีนโยบายสนับสนุนทาง ด้านการศึกษาโดยได้มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี ในปี 2542 มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้รับความร่วมมือจากสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางประสานงาน คนพิการทั่วประเทศในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนจนถึงปัจจุบันมูลนิธิฯได้เพิ่มทุน เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา

และในปี2560 มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ได้กำหนดเปิดรับคนพิการเข้าสมัครเพื่อขอรับทุน ตั้งแต่วันนี้ – 30 กรกฎาคม 2560 โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้

ประเภทของทุน

เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน รวม 250,000 บาท

1. ทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

2. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช. / ปวส.) จำนวน 10 ทุน

ทุนละ 5,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับทุน

ระดับอุดมศึกษา

1. เป็นนิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 ในสายวิทยาศาสตร์

และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ในสายสังคมศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา

1. เป็นนักเรียน / นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) ในสถาบันการศึกษาของรัฐ

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

เกณฑ์การพิจารณาผู้รับทุน

1. เป็นคนพิการที่อยู่ในกลุ่มพิการ 3 ประเภท คือ ตาบอด หูหนวกหรือพิการทางร่างกาย

2. มีความประพฤติดี

3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

การดำเนินโครงการ

1. การรับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 30 กรกฎาคม 2560

สถานที่รับสมัคร สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ชั้น 3 ห้องหมายเลข 6-8 อาคาร APCD

บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (8.30 – 16.30 น.)

การสมัคร - ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งใบสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ

- ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือทาง ไปรษณีย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

คุณศิริรัช ไชยรัตน์

โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2354-5349 , 091-563-4966

- มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ

คุณภาวินี ศรีสุธรรม/ คุณภวิกา ชัยภาสกรสกุล

โทร. 0-2966-2111 ต่อ 3365 / 3355

สายตรง 0-2966-2188-90 โทรสาร 0-2513-6863,0-2966-2297

2. เอกสารประกอบการสมัคร

1. แบบฟอร์มประวัติผู้สมัครรับทุนการศึกษาพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ

3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุด

4. เกียรติบัตร / อื่น ๆ (ถ้ามี)

3. การคัดเลือกผู้รับทุน สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเป็นผู้คัดเลือกผู้รับทุนและ นำเสนอ มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ

4. ประกาศผล ภายในวันที่ 15 เดือนสิงหาคม ที่สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประไทย

5. การมอบทุน มูลนิธิกลุ่มอีซูซุจะมอบทุนการศึกษาผ่านสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้รับทุนภายใน 1 เดือนหลังประกาศผล

สนใจเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มผู้สมัครรับทุนการศึกษา โครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ”

ขอบคุณ... (สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 06 มิ.ย.60)

ที่มา: สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 06 มิ.ย.60
วันที่โพสต์: 14/09/2561 เวลา 11:05:51 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการ...สมัครร่วมโครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ประจำปี 2560

1 อุสมานเจ๊ะเล๊าะ 14/09/2561 11:05:51

ทุนศึกษาของลุกมัธยม

2 อามาน อีแต 21/05/2561 14:02:17

สวัสดีครับ สำหรับในปี2561 ทางโครงการทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ จะจัดขึ้นอีกไหมครับ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิอีซูซุ พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิอีซูซุ มูลนิธิกลุ่มอีซูซุมีนโยบายสนับสนุนทาง ด้านการศึกษาโดยได้มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี ในปี 2542 มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้รับความร่วมมือจากสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางประสานงาน คนพิการทั่วประเทศในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนจนถึงปัจจุบันมูลนิธิฯได้เพิ่มทุน เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา และในปี2560 มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ได้กำหนดเปิดรับคนพิการเข้าสมัครเพื่อขอรับทุน ตั้งแต่วันนี้ – 30 กรกฎาคม 2560 โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้ ประเภทของทุน เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน รวม 250,000 บาท 1. ทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท 2. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช. / ปวส.) จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับทุน ระดับอุดมศึกษา 1. เป็นนิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 ในสายวิทยาศาสตร์ และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ในสายสังคมศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา 1. เป็นนักเรียน / นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) ในสถาบันการศึกษาของรัฐ 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 เกณฑ์การพิจารณาผู้รับทุน 1. เป็นคนพิการที่อยู่ในกลุ่มพิการ 3 ประเภท คือ ตาบอด หูหนวกหรือพิการทางร่างกาย 2. มีความประพฤติดี 3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา การดำเนินโครงการ 1. การรับสมัคร เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 30 กรกฎาคม 2560 สถานที่รับสมัคร สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ชั้น 3 ห้องหมายเลข 6-8 อาคาร APCD บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (8.30 – 16.30 น.) การสมัคร - ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งใบสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ - ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือทาง ไปรษณีย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม - สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย คุณศิริรัช ไชยรัตน์ โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2354-5349 , 091-563-4966 - มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ คุณภาวินี ศรีสุธรรม/ คุณภวิกา ชัยภาสกรสกุล โทร. 0-2966-2111 ต่อ 3365 / 3355 สายตรง 0-2966-2188-90 โทรสาร 0-2513-6863,0-2966-2297 2. เอกสารประกอบการสมัคร 1. แบบฟอร์มประวัติผู้สมัครรับทุนการศึกษาพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ 2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ 3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุด 4. เกียรติบัตร / อื่น ๆ (ถ้ามี) 3. การคัดเลือกผู้รับทุน สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเป็นผู้คัดเลือกผู้รับทุนและ นำเสนอ มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ 4. ประกาศผล ภายในวันที่ 15 เดือนสิงหาคม ที่สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประไทย 5. การมอบทุน มูลนิธิกลุ่มอีซูซุจะมอบทุนการศึกษาผ่านสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้รับทุนภายใน 1 เดือนหลังประกาศผล สนใจเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มผู้สมัครรับทุนการศึกษา โครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ขอบคุณ... (สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 06 มิ.ย.60)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...