แจ้งประกาศผล รายชื่อนักศึกษาคนพิการได้รับทุนโครงการ ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

โลโก้มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และโลโก้สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

แจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่มีรายชื่อได้รับทุน ให้ส่ง รายละเอียด หน้าสมุดบัญชีของตนเอง มาที่

E- mail : pimpasorns@hotmail.com หรือ ส่ง แฟกซ์ มาที่ 02- 354-5349 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

รายชื่อนักศึกษาคนพิการได้รับทุน ทุนระดับอุดมศึกษา ทุนละ 10,000 บาท

1 นายกิตติพิสิฐ เพ็งสูงเนิน (พิการทางการเห็น) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2 นางสาวน้ำฝน บัวหิรัญ (พิการทางการเห็น) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

3 นายเดโช คงสมฤทธิ์ (พิการทางการเห็น) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

4 นายอิษวัต บัลลพ์วานิช (พิการทางการเห็น) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

5 นายพัฒนา คำปิง (พิการทางการเห็น) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6 นายสุวิทย์ จ่าหล้า (พิการทางการเห็น) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7 นายทองใส พิลา (พิการทางการเห็น) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

8 นางสาวณัฐชาญาพร ภูงาม (พิการทางการเห็น) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

9 นางสาวอนุธิดา จวงพลงาม (พิการทางการเห็น) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

10 นางสาวสวรส ชินศรีสุข (พิการทางการเห็น) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11 นางสาวกัณพิมาย กิมาพร (พิการทางการเห็น) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

12 นายอุบล ศรีวะสุทธิ์ (พิการทางการเห็น) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปะ

13 นางสาวธิตญา กำริสุ (พิการทางการเห็น) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14 นายกวิน อนันนทนาธร (ทางการได้ยิน) มหาวิทยาลัยบูรพา

15 น.ส.วีรภัทรา ภาคพิชเจริญ (พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว) มหาวิทยาลัยบูรพา

16 นางสาวดวงใจ ขมิ้นแก้ว (พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

17 นางสาวประทับใจ สารใจวงศ์ (พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

18 นางสาวณิชกานต์ เขียวมุ่ย (พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง

19 นายอัลฮารีส หะยีสาและ (พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

20 นายบุญรอด แสงล้ำ (พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวิศึกษา ( ปวช. / ปวส ) ทุนละ 5,000 บาท

1 นางสาวอิงธิรา จันปิ๋ววงค์ (พิการทางการได้ยิน) ร.ร. เศรษฐเสถียรในประราชูปถัมภ์

2 นายพชร ด่านประภา (พิการทางการเห็น) ร.ร. สันติราษฎร์วิทยาลัย

3 นายภาณุพงษ์ เหลาผา (พิการทางการเห็น) ร.ร. สินติราษฎร์วิทยาลัย

4 นายณัฐกิตติ์ นานุสิทธิ์ (พิการทางการเห็น) ร.ร. สันติราษฎร์วิทยาลัย

ขอบคุณ...(สำนักงานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 ส.ค.59)

ที่มา: สำนักงานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 ส.ค.59
วันที่โพสต์: 15/08/2559 เวลา 16:20:20 ดูภาพสไลด์โชว์ แจ้งประกาศผล รายชื่อนักศึกษาคนพิการได้รับทุนโครงการ ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

โลโก้มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และโลโก้สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย แจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่มีรายชื่อได้รับทุน ให้ส่ง รายละเอียด หน้าสมุดบัญชีของตนเอง มาที่ E- mail : pimpasorns@hotmail.com หรือ ส่ง แฟกซ์ มาที่ 02- 354-5349 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 รายชื่อนักศึกษาคนพิการได้รับทุน ทุนระดับอุดมศึกษา ทุนละ 10,000 บาท 1 นายกิตติพิสิฐ เพ็งสูงเนิน (พิการทางการเห็น) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2 นางสาวน้ำฝน บัวหิรัญ (พิการทางการเห็น) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 3 นายเดโช คงสมฤทธิ์ (พิการทางการเห็น) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 4 นายอิษวัต บัลลพ์วานิช (พิการทางการเห็น) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 5 นายพัฒนา คำปิง (พิการทางการเห็น) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 6 นายสุวิทย์ จ่าหล้า (พิการทางการเห็น) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7 นายทองใส พิลา (พิการทางการเห็น) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 8 นางสาวณัฐชาญาพร ภูงาม (พิการทางการเห็น) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 9 นางสาวอนุธิดา จวงพลงาม (พิการทางการเห็น) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10 นางสาวสวรส ชินศรีสุข (พิการทางการเห็น) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 11 นางสาวกัณพิมาย กิมาพร (พิการทางการเห็น) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 12 นายอุบล ศรีวะสุทธิ์ (พิการทางการเห็น) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปะ 13 นางสาวธิตญา กำริสุ (พิการทางการเห็น) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 14 นายกวิน อนันนทนาธร (ทางการได้ยิน) มหาวิทยาลัยบูรพา 15 น.ส.วีรภัทรา ภาคพิชเจริญ (พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว) มหาวิทยาลัยบูรพา 16 นางสาวดวงใจ ขมิ้นแก้ว (พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 17 นางสาวประทับใจ สารใจวงศ์ (พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 18 นางสาวณิชกานต์ เขียวมุ่ย (พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง 19 นายอัลฮารีส หะยีสาและ (พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20 นายบุญรอด แสงล้ำ (พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวิศึกษา ( ปวช. / ปวส ) ทุนละ 5,000 บาท 1 นางสาวอิงธิรา จันปิ๋ววงค์ (พิการทางการได้ยิน) ร.ร. เศรษฐเสถียรในประราชูปถัมภ์ 2 นายพชร ด่านประภา (พิการทางการเห็น) ร.ร. สันติราษฎร์วิทยาลัย 3 นายภาณุพงษ์ เหลาผา (พิการทางการเห็น) ร.ร. สินติราษฎร์วิทยาลัย 4 นายณัฐกิตติ์ นานุสิทธิ์ (พิการทางการเห็น) ร.ร. สันติราษฎร์วิทยาลัย ขอบคุณ...(สำนักงานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 ส.ค.59)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...