รายชื่อคนที่ได้รับทุน โครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ประจำปี 2558

แสดงความคิดเห็น

โลโก้มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และโลโก้สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

สำหรับรายชื่อที่ได้รับทุน ให้ส่ง เอกสารหน้าสมุดบัญชีที่จะรับเงินทุนการศึกษามาที่ pimpasorns@hotmail.com และ ส่งโทรสารมาที่ 02-354-5349 ส่งเอกสารเลขที่บัญชีตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 กันยายน 2558

ระดับปริญญาตรี
ลำดับรายชื่อสกุลสถาบันการศึกษา
1นายชัชนันท์ รวมสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
2นางบูเสอะ เบียเชกู่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
3นายศิลปะสิทธิ์ ศรีวิชามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4นายพัฒนา คำปิงมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
5นายสราวุฒิ แก้วสารมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
6นางสาวอรอุมา หาญอุไรพงษ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
7นางสาวอนุธิดา จวงพลงามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8นางสาวเสาวคนธ์ เมืองคุ้มมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
9นายณัฐพงศ์ ศรีกองคำมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
10นายเอกศักดิ์ โตละหานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
11นางสาวสุภาษร แก้วสารมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
12นางสาวนิภากรณ์ เกตุคงมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
13นายทองใส พิลาวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
14นายชนะชัย แป้นนรินทร์มหาวิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
15นายบุญรอด แสงล้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
16นางสาวสาวิตรี กันภัยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
17นายสิรินคร สุนทรสารมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
18นางสาวกรรณิกา แก้วงามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
19นางสาวกรณิกา พงษ์ศิริชัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
20นายสุทธิพงศ์ อัศวภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา
ลำดับรายชื่อสกุลสถาบันการศึกษา
1นางสาวจินดา จงอยู่เย็นโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม
2นายอนุวัฒน์ สีดาวงค์โรงเรียนโคราชพิทยาคม
3นายอภิชา ดาทองโรงเรียนโคราชพิทยาคม
4นางสาวอิงธิรา จันปิ๋ววงค์โรงเรียนเศรษฐเถียรในพระราชูปถัมภ์

ขอบคุณ... (สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 มิ.ย.58)

ที่มา: สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 มิ.ย.58
วันที่โพสต์: 1/09/2558 เวลา 11:44:31 ดูภาพสไลด์โชว์ รายชื่อคนที่ได้รับทุน โครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ประจำปี 2558

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

โลโก้มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และโลโก้สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สำหรับรายชื่อที่ได้รับทุน ให้ส่ง เอกสารหน้าสมุดบัญชีที่จะรับเงินทุนการศึกษามาที่ pimpasorns@hotmail.com และ ส่งโทรสารมาที่ 02-354-5349 ส่งเอกสารเลขที่บัญชีตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 กันยายน 2558 ระดับปริญญาตรี ลำดับ//รายชื่อ//สกุล//สถาบันการศึกษา 1//นายชัชนันท์ //รวมสุข//มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 2//นางบูเสอะ //เบียเชกู่//มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 3//นายศิลปะสิทธิ์ //ศรีวิชา//มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4//นายพัฒนา //คำปิง//มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 5//นายสราวุฒิ //แก้วสาร//มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 6//นางสาวอรอุมา //หาญอุไรพงษ์//มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 7//นางสาวอนุธิดา //จวงพลงาม//มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8//นางสาวเสาวคนธ์ //เมืองคุ้ม//มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 9//นายณัฐพงศ์ //ศรีกองคำ//มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 10//นายเอกศักดิ์ //โตละหาน//มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 11//นางสาวสุภาษร //แก้วสาร//มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 12//นางสาวนิภากรณ์ //เกตุคง//มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 13//นายทองใส //พิลา//วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 14//นายชนะชัย //แป้นนรินทร์//มหาวิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 15//นายบุญรอด //แสงล้ำ//มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 16//นางสาวสาวิตรี //กันภัย//มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 17//นายสิรินคร //สุนทรสาร//มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 18//นางสาวกรรณิกา //แก้วงาม//มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 19//นางสาวกรณิกา //พงษ์ศิริชัย//มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 20//นายสุทธิพงศ์ //อัศวภูมิ//มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา ลำดับ//รายชื่อ//สกุล//สถาบันการศึกษา 1//นางสาวจินดา //จงอยู่เย็น//โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 2//นายอนุวัฒน์ //สีดาวงค์//โรงเรียนโคราชพิทยาคม 3//นายอภิชา //ดาทอง//โรงเรียนโคราชพิทยาคม 4//นางสาวอิงธิรา //จันปิ๋ววงค์//โรงเรียนเศรษฐเถียรในพระราชูปถัมภ์ ขอบคุณ... (สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...