รับสมัครขอทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ ประจำปี 2558

แสดงความคิดเห็น

โลโก้มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และโลโก้สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ จัด “โครงการทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ประจำปี 2558 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่คนพิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา โดยมอบให้สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เป็นศูนย์กลางประสานงานและพิจารณาคัดเลือกคนพิการจากทั่วประเทศ

ประเภทของทุน 1. ทุนระดับอุดมศึกษาจำนวน 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท 2. ทุนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท หรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช. / ปวส.)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับทุน ระดับอุดมศึกษา 1.เป็นนิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 ในสายวิทยาศาสตร์และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ในสายสังคมศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา 1. เป็นนักเรียน / นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ อาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) ในสถาบันการศึกษาของรัฐ2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

เกณฑ์การพิจารณาผู้รับทุน 1.เป็นคนพิการที่อยู่ในกลุ่มพิการ 3 ประเภท คือ ตาบอด หูหนวกหรือพิการทางร่างกาย 2.มีความประพฤติดี 3.ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2558 สถานที่รับสมัคร สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เลขที่ 255 ชั้น 3 ห้องหมายเลข 7-8 อาคาร APCD บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (8.30 – 16.30 น.) การสมัคร - ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งใบสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ - ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย คุณศิริรัช ไชยรัตน์ โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2354-5349 , 091-563-4966 หรือ มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ คุณภาวิณี ศรีสุธรรม/ คุณภวิกา ชัยภาสกรสกุล โทร. 0-2966-2111 ต่อ 3376 / 3377 สายตรง 0-2966-2188-90 โทรสาร 0-2513-6863,0-2966-2297 ดาวน์โหลดใบสมัคร และอ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก http://www.mediafire.com/view/xb96p4prvvyg9rb/โครงการ_ทุนอีซูซุ_ปี_2558.pdf

ขอบคุณ... (สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 มิ.ย.58)

ที่มา: สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 มิ.ย.58
วันที่โพสต์: 19/06/2558 เวลา 10:42:28 ดูภาพสไลด์โชว์ รับสมัครขอทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ ประจำปี 2558

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

โลโก้มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และโลโก้สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ จัด “โครงการทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ประจำปี 2558 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่คนพิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา โดยมอบให้สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เป็นศูนย์กลางประสานงานและพิจารณาคัดเลือกคนพิการจากทั่วประเทศ ประเภทของทุน 1. ทุนระดับอุดมศึกษาจำนวน 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท 2. ทุนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท หรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช. / ปวส.) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับทุน ระดับอุดมศึกษา 1.เป็นนิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 ในสายวิทยาศาสตร์และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ในสายสังคมศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา 1. เป็นนักเรียน / นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ อาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) ในสถาบันการศึกษาของรัฐ2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 เกณฑ์การพิจารณาผู้รับทุน 1.เป็นคนพิการที่อยู่ในกลุ่มพิการ 3 ประเภท คือ ตาบอด หูหนวกหรือพิการทางร่างกาย 2.มีความประพฤติดี 3.ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2558 สถานที่รับสมัคร สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เลขที่ 255 ชั้น 3 ห้องหมายเลข 7-8 อาคาร APCD บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (8.30 – 16.30 น.) การสมัคร - ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งใบสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ - ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย คุณศิริรัช ไชยรัตน์ โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2354-5349 , 091-563-4966 หรือ มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ คุณภาวิณี ศรีสุธรรม/ คุณภวิกา ชัยภาสกรสกุล โทร. 0-2966-2111 ต่อ 3376 / 3377 สายตรง 0-2966-2188-90 โทรสาร 0-2513-6863,0-2966-2297 ดาวน์โหลดใบสมัคร และอ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก http://www.mediafire.com/view/xb96p4prvvyg9rb/โครงการ_ทุนอีซูซุ_ปี_2558.pdf ขอบคุณ... (สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 มิ.ย.58)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...