Press Release : Thai Autism Awareness Day 2013

เนื้อหาบางส่วน

ปัจจุบัน สถิติของเด็กหรือบุคคลออทิสติกทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น โดยมีจำนวนประมาณ ๓๕ ล้านคน โดยในประเทศสหรัฐอเมริกา มีสัดส่วนประมาณ ๑ คน ต่อประชากร ๑๕๐ คน หรือจำนวนประมาณ ๒ ล้านคน สำหรับในประเทศไทย คาดว่าจะมีจำนวนประมาณ ๓๗๐,๐๐๐ คน โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ออกประกาศ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ กำหนดให้ บุคคลออทิสติก เป็นประเภทความพิการด้วย ซึ่งจะได้รับสิทธิ บริการ สวัสดิการ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป แต่ปรากฏข้อมูลว่า นับถึงเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีบุคคลออทิสติก ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวนประมาณ ๔,๐๐๐ คน ทั้งนี้เพราะ สามเหตุผลหลัก คือ ประการแรกเอกสารรับรองความพิการ กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงบัตรประจำตัวคนพิการ ที่ออกโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังคงระบุรวม บุคคลออทิสติก ไว้ในกลุ่มความพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม ไม่แยกประเภทให้ชัดเจน ทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน และประการที่สอง คือ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ไม่รู้สิทธิ หรือยังมีมุมมองกับคำว่าพิการที่ไม่ชัดเจน บางคนมองว่าเป็นการตีตราแก่เด็ก จึงไม่นำเด็กเข้าระบบ ประการที่สาม แพทย์ผู้รับรอง ยังลังเลต่อการระบุว่า เด็กมีความบกพร่องด้านใด ทำให้เด็กเข้าไม่ถึงสิทธิ บริการต่างๆโดยเฉพาะบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มหรือ Early intervention ซึ่งส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและการฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็ก

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา: สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) และภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง
วันที่โพสต์: 28/03/2556 เวลา 02:21:45