โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ รับผู้พิการทางการเห็น เรียนฟรี

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ รับผู้พิการทางการเห็น เรียนฟรี

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ รับผู้พิการทางการเห็น เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มีนาคม 2567

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้การดำเนินงานของ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ โดยเปิดรับผู้พิการทางการเห็นทั้งชายและหญิง เข้าเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งแบบอยู่ประจำและไปกลับ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในโรงเรียนทั่วไปทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มีนาคม 2567 นี้

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02 354 8365 - 71 ต่อ 413 (ห้องวิชาการ)

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมดูแลและจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษ

โดยในระดับประถมศึกษาจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ส่วนในระดับอนุบาลมีการจัดการเรียนการสอน 6 ทักษะ คือ

ทักษะการช่วยเหลือตนเอง

ทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่

ทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็ก

ทักษะภาษา การรู้หนังสือ

ทักษะการคิด

ทักษะทางสังคมและอารมณ์

นอกจากนั้น โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ยังมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพและความสามารถทางด้านภาษา ดนตรี กีฬา เทคโนโลยี การทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ทักษะการใช้ชีวิตอย่างอิสระ ตลอดจนให้ความสำคัญในการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติ และพฤติกรรม เพื่อให้นักเรียนเติบโตขึ้นไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศและสามารถดำเนินชีวิตด้วยตนเองในสังคมได้อย่างมีความสุข

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02 354 8365 - 71 ต่อ 413 (ห้องวิชาการ) https://www.blind.or.th/

ขอบคุณ... https://www.ryt9.com/s/prg/3499832

ที่มา: ryt9.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 มี.ค.67
วันที่โพสต์: 7/03/2567 เวลา 13:48:41 ดูภาพสไลด์โชว์ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ รับผู้พิการทางการเห็น เรียนฟรี