ผู้พิการจากอุบัติเหตุบนถนนยื่นคำขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือ เช็กเงื่อนไข

ผู้พิการจากอุบัติเหตุบนถนนยื่นคำขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือ เช็กเงื่อนไขที่นี่

กรมการขนส่งทางบก เปิดยื่นคำขอรับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน วันนี้-17 พ.ค.นี้ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ ช่องทาง-เอกสารใช้ยื่นคำขอ ที่นี่

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย มาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน และฟื้นฟู เยียวยา ให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันและทำงานได้อย่างมีศักยภาพ

ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการมากที่สุด และผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้พิการได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ เตียง ขาเทียม แขนเทียม โลหะดามขา รถสามล้อโยก รถเข็น และรถเข็นไฟฟ้า เป็นต้น

โดยในปี 2565 กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้เตรียมจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัยประมาณ 220 ล้านบาท ทั้งนี้ผู้ที่จะขอรับการจัดสรรต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนที่ไม่เคยได้รับอุปกรณ์ประเภทเดียวกันจากหน่วยงานอื่นมาก่อน หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นแต่ต้องเกิน 3 ปีขึ้นไป นับวันที่ยื่นคำขอ

เว้นแต่เป็นอุปกรณ์คนละประเภทกับที่เคยได้รับความช่วยเหลือ และเป็นผู้ไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

ช่องทางยื่นคำขอ

ผู้พิการที่ขอรับอุปกรณ์ให้ยื่นคำขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดโดยในกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ สำนักงานมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถหรือในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ผู้พิการมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ขั้นตอนยื่นคำขอ

1. ขอรับแบบคำขอได้ที่ https://www.dlt.go.th/ หรือ www.roadsafefund.com และกรมการขนส่งทางบก

2. กรอกข้อมูลในแบบคำขอให้ละเอียดครบถ้วนถูกต้องทุกส่วนพร้อมแนบหลักฐานประกอบ

ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

1. ต้องเป็นผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

2. ต้องเป็นผู้พิการที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนหรือหน่วยงานอื่น

3. ต้องเป็นผู้พิการที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนหรือหน่วยงานอื่นมาแล้ว เกินกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ เว้นแต่เป็นอุปกรณ์คนละประเภทกับที่เคยได้รับความช่วยเหลือ

4. เป็นผู้ไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

• ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงตนอื่นใดที่ทางราชการออกให้

• ภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี)

• รูปถ่ายของผู้พิการที่แสดงให้เห็นถึงความพิการอย่างชัดเจนในลักษณะที่แตกต่างกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3×5 นิ้ว และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน อย่างน้อย 3 รูป

• ในกรณีที่ผู้พิการมีอุปกรณ์ช่วยเหลืออยู่แล้ว ให้แนบรูปถ่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3×5 นิ้ว อย่างน้อยจำนวน 1 รูป

• กรณีขออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเป็นรถนั่งไฟฟ้า ต้องแนบรูปถ่ายสภาพพื้นที่บริเวณที่พักอาศัย หรือบ้านพักโดยรอบขนาดไม่น้อยกว่า 3×5 นิ้ว อย่างน้อยจำนวน 2 รูป มาด้วย

• ประวัติทางการแพทย์จากทะเบียนผู้ป่วย (OPD Card) หรือหลักฐานที่ราชการออกให้ หรือหลักฐานได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย หรือ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที่สามารถยืนยัน หรือบ่งบอกได้ว่าความพิการนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

ขอบคุณ... https://www.prachachat.net/general/news-923721

ที่มา: prachachat.net/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 พ.ค.65
วันที่โพสต์: 5/05/2565 เวลา 13:01:15 ดูภาพสไลด์โชว์ ผู้พิการจากอุบัติเหตุบนถนนยื่นคำขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือ เช็กเงื่อนไข