ขอเชิญสมัครขอรับ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ปี 2562

ขอเชิญสมัครขอรับ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ”

โครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิกลุ่มอีซูซุและสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุมีนโยบายสนับสนุนทางด้านการศึกษา โดยได้มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี ในปี 2542

มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้รับความร่วมมือจาก

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางประสานงานคนพิการทั่วประเทศในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้เพิ่มทุนเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่

ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา

ประเภทของทุนเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน รวม 150,000 บาท

1. ทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

2. ทุนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

หรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช. / ปวส.)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับทุน

ระดับอุดมศึกษา

1. เป็นนิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 ในสายวิทยาศาสตร์

และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ในสายสังคมศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา

1. เป็นนักเรียน / นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษา

(ปวช./ปวส.) ในสถาบันการศึกษาของรัฐ

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

เกณฑ์การพิจารณาผู้รับทุน

1. เป็นคนพิการทุกประเภท

2. มีความประพฤติดี

3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

การดำเนินโครงการ

1. การรับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฏาคม 2562

สถานที่รับสมัคร สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

เลขที่ 255 ชั้น 3 ห้องหมายเลข 7-8 อาคาร APCD

บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (8.30 – 16.30 น.)

การสมัคร - ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งใบสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ

- ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือ

ทางไปรษณีย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

คุณศิริรัช ไชยรัตน์

โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2354-5349 มือถือ 063-053-1789

- มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ

คุณศศิโสม ภู่อยู่ / คุณอรรถพล อำนาจ

โทร. 0-2966-2111 ต่อ 3392 / 3355

สายตรง 0-2966-2188-90 โทรสาร 0-2513-6863, 0-2966-2297

2. เอกสารประกอบการสมัคร

1) แบบฟอร์มประวัติผู้สมัครรับทุนการศึกษาพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

2) สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ

3) สำเนาบัตรประชาชน

4) สำเนาใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุด

5) เกียรติบัตร / อื่น ๆ (ถ้ามี)

3. การคัดเลือกผู้รับทุน : สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเป็นผู้คัดเลือกผู้รับทุนและนำเสนอ

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ

4. ประกาศผล : ภายในวันที่ 1 เดือนสิงหาคม ที่สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

5. การมอบทุน : มูลนิธิกลุ่มอีซูซุจะมอบทุนการศึกษาผ่านสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้รับทุนภายใน 1 เดือนหลังประกาศผล

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มผู้สมัครรับทุนการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มผู้สมัครรับทุนการศึกษา

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 5/06/2562 เวลา 14:11:00 ดูภาพสไลด์โชว์ ขอเชิญสมัครขอรับ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ปี 2562