เชิญส่งประกวดเรียงความ งานวันคนพิการ ประจำปี 2561

ตราสัญลักษณ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ กำหนดจัดงานวันคนพิการครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ (Theme) “ตามรอยพระราชปณิธาน คนพิการใฝ่ใจจิตอาสา” ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชน กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการ ได้พบปะสังสรร์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ได้แสดงความสามารถ ตลอดจนได้รับความรู้เกี่ยวกับ วิทยาการใหม่ๆ ด้านการป้องกันความพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพ และนวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาคนพิการใน ด้านการแพทย์ การศึกษา การอาชีพ และการสังคม

คณะกรรมการฝ่ายประกวดเรียงความในคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 จึงได้จัดประกวดเรียงความในหัวข้อ เรื่อง “ตามรอยพระราชปณิธาน คนพิการใฝ่ใจจิตอาสา” เพื่อให้คนพิการ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้แสดงความรู้ ความสามารถในการเขียนเรียงความ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีต่อคนพิการและพสกนิกรทั่วประเทศ

รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด ดังนี้

1.กำหนดให้เขียนเป็นเรียงความ เรื่อง “ตามรอยพระราชปณิธาน คนพิการใฝ่ใจจิตอาสา” ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือ ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ไม่เว้นบรรทัดหรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้อักษร TH-Sarabun Psk ขนาด 16-18 พอยท์

2.รางวัลมีดังนี้

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล จำนวน 8,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล จำนวน 6,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล จำนวน 4,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล ร างวัลละ 2,000.- บาท

3.ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 ทุกประเภท จะได้เข้ารับเกียรติบัตร จากประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการ ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

4.ผู้มีสิทธิ์ส่งเรียงความเข้าประกวด แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1) ประเภทคนพิการ

2) ประเภทนักเรียน

3) ประเภทนิสิต นักศึกษา

4) ประเภทประชาชนทั่วไป

โดยต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ(รางวัลที่1) จากการประกวดเรียงความเนื่องในงานวันคนพิการ ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 2 ปี ในทุกประเภท

5.หลักเกณฑ์การพิจารณา ได้แก่

1) เนื้อหา 60 คะแนน

2) การใช้ภาษาและการสะกดคำ 20 คะแนน

3) รูปแบบการเขียนเรียงความ 20 คะแนน

4) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเขียนถูกต้องตาม ชื่อเรื่อง และมีเนื้อหาตรงกับหลักเกณฑ์ กติกาที่กำหนดไว้

5) ต้องเป็นผลงานที่เขียนขึ้นเอง โดยไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด กรณีที่พบว่าได้ลอกเลียนผลงานของผู้อื่นส่งประกวด คณะกรรมการจะตัดสิทธิออกจากการประกวดทันที

6) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

6.การส่งผลงานเข้าประกวด

1) ผู้ส่งงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงานเท่านั้น ทั้งนี้ขอให้ แจ้งชื่อ –นามสกุลจริง สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน หากเป็นนักเรียน นิสิต/นักศึกษาให้ระบุชั้นเรียน และสถาบันศึกษา ให้ชัดเจน

2) ผู้ส่งผลงานโดยการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ หากสะดวกขอให้แนบไฟล์เป็นแผ่น CD มาด้วย

3) ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ด้วยตนเอ งหรือ ทางไปรษณีย์ ได้ที่สำนักงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ อาคาร สว. ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 และทาง E-mail : infogit@ncswt.or.th ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 (กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

4) ประกาศผลการตัดสินผ่านทางเว็บไซต์ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ( http://www.ncswt.or.th ) และจะมีหนังสือแจ้งผลการตัดสิน พร้อมกำหนดการรับรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดทราบโดยตรง

5) ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภทถือเป็นลิขสิทธิ์ของสภาสังคมสงเคราะห์ เพื่อการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมและนำออกเผยแพร่ต่อไป

6) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเยาวลักษณ์ ชูโกสม เลขานุการ ฝ่ายประกวดเรียงความ สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ โทรศัพท์และโทรสาร 0-2241-5125, 0-2241-2841, โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-911-2328 E-mail : infgogit@ncswt.or.th

ขอบคุณ...สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 ก.ย.61

ที่มา: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 ก.ย.61
วันที่โพสต์: 24/10/2561 เวลา 14:29:53 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญส่งประกวดเรียงความ งานวันคนพิการ ประจำปี 2561