สมัครเข้าร่วมโครงการชุมทางดาวทอง ดาวประดับฟ้า

รสมัครเข้าร่วมโครงการชุมทางดาวทอง ดาวประดับฟ้า

แนวทางในการสมัครเข้าร่วมโครงการชุมทางดาวทอง ดาวประดับฟ้า

1. ช่องทางการติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมโครงการ

1.1 ทางรายการชุมทางดาวทอง

หมายเลขโทรศัพท์ : 092-789-5656

Facebook: ชุมทางดาวทอง

1.2 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

- Call center: 1479 / หมายเลขโทรศัพท์: 02-354-3388 ต่อ 307 คุณลัดดา/คุณมลฤดี

- ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบราชินี จ. ลพบุรี

1. นางสาวศิริเพ็ญ ทองเหลา ผู้อานวยการศูนย์ฯ

โทร. 085 - 924 6935 ,081 - 852 2836

2. นางสาวอุ่นเรือน จวงกระโทก ผู้ประสานงานโครงการ

โทร. 089 - 449 6302

Office : 036 - 791 643 FAX : 036 - 791 643

E-mail : mokul-lopburi@dep.go.th

- ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

1. นายธนัฏฐ์โชค บุญพงศ์ปริตร ผู้อานวยการศูนย์ฯ

โทร. 081 - 883 0365

2. นายมงคล สีแปงวงศ์ ผู้ประสานงานโครงการ

โทร. 083 - 478 4522

Office: 053 - 104 144 FAX : 052 - 001 537

E-mail : yardfon@dep.go.th

- ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

1. นางแววดาว อินทร์จันทร์ ผู้อานวยการศูนย์ฯ

โทร. 089 - 569 1329

2. นางสาววิภาวดี ประกอบผล ผู้ประสานงานโครงการ

โทร. 096 - 859 7858

Office: 043 - 421 252, 043 - 421 320 FAX: 043 - 421 320

E-mail : rehab-khonkaen@dep.go.th

- ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. นางสาวเกสรา สัพพะเลข ผู้อานวยการศูนย์ฯ

โทร. 081 - 737 2623

2. นางสุภาพร จงเจริญ ผู้ประสานงานโครงการ

โทร. 083 - 009 2846

Office : 075 - 375 255 FAX : 075 - 375 254

E-mail : rehab-nakornsi@dep.go.th/ nakhonsivrc@gmail.com

1.3 สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด

2. คุณสมบัติผู้เข้ารับการสมัคร

- ไม่จากัดอายุ เพศ วัย

- คนพิการทุกประเภทที่มีความสามารถในการร้องเพลงลูกทุ่ง

3. วัน และสถานที่คัดเลือก

3.1 ภาคกลาง

- วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561

- ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบราชินี จ. ลพบุรี

3.2 ภาคเหนือ

- วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561

- ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

3.3 ภาคอีสาน

- วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561

- ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น

3.4 ภาคใต้

- วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561

- ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ประกวดคัดเลือก

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมและแจ้งรายชื่อผู้สมัครไปยังศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการในแต่ละภาคที่จะเข้าประกวด

4. การคัดเลือก

เวลา 8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 9.00 – 12.00 น. เรียนการร้องเพลงกับครูเพลงที่มีชื่อเสียง

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 17.00 น. เรียนการร้องเพลงกับครูเพลงที่มีชื่อเสียง

เวลา 17.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

หมายเหตุ 1. ทั้งนี้จะมีการประกวดเพื่อเข้าคัดเลือกในภาคอีสาน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น

2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะมีการแจ้งผลและติดต่อกลับไปเพื่อเข้าคัดเลือกในรายการชุมทางดาวทองต่อไป

3. วิทยากร

- วิทยากรประจาโครงการชุมทางดาวทอง “ดาวประดับฟ้า” คุณพูพาน เพชรปฐมพร

- นักร้องประจาโครงการชุมทางดาวทอง “ดาวประดับฟ้า” คุณจอมขวัญ กัลญา

- ผู้ฝึกสอนประจาโครงการ จังหวัด ลพบุรี วันที่ 28 มิถุนายน 2561

1. คุณเรืองยศ พิมพ์ทอง

2. คุณสดใส รุ่งโพธิ์ทอง

3. คุณไวพจน์ เพชรสุพรรณ

- ผู้ฝึกสอนประจาโครงการ จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

1. คุณเรืองยศ พิมพ์ทอง

2. คุณแดน บุรีรัมย์

3. คุณไมค์ ไมตรี นิยมแสง

- ผู้ฝึกสอนประจาโครงการ จังหวัด ขอนแก่น วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

1. คุณเรืองยศ พิมพ์ทอง

2. คุณแดน บุรีรัมย์

3. คุณไวพจน์ เพชรสุพรรณ

- ผู้ฝึกสอนประจาโครงการ จังหวัด นครศรีธรรมราช วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

1. คุณเรืองยศ พิมพ์ทอง

2. คุณแดน บุรีรัมย์

3. คุณไวพจน์ เพชรสุพรรณ

5. รางวัล

- ได้รับเงินรางวัลสาหนับผู้ชนะเลิศ

- ผู้ที่ชนะเลิศในรายการจะได้ออก Single เพลง 1 เพลง ที่ประพันธ์โดยครูเพลงผู้มีชื่อเสียง

- ได้รับการประชาสัมพันธ์ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน

6. รายละเอียดการเดินทาง

6.1 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบราชินี จ. ลพบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบราชินี จ. ลพบุรี

1. นางสาวศิริเพ็ญ ทองเหลา ผู้อานวยการศูนย์ฯ

โทร. 085 - 924 6935 ,081 - 852 2836

2. นางสาวอุ่นเรือน จวงกระโทก ผู้ประสานงานโครงการ

โทร. 089 - 449 6302

Office : 036 - 791 643 FAX : 036 - 791 643

E-mail : mokul-lopburi@dep.go.th

6.2 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

----------------------------------------------------------------

ระยะทางจากเชียงใหม่มาถึงศูนย์หยาดฝน 41 กิโลเมตร มีรถประจาทางจากขนส่งช้างเผือก 2สาย คือ รถสี่ล้อสีขาวสายเชียงใหม่-แม่แตงและรถเมล์ประจาทางสายเชียงใหม่-ฝาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

1. นายธนัฏฐ์โชค บุญพงศ์ปริตร ผู้อานวยการศูนย์ฯ

โทร. 081 - 883 0365

2. นายมงคล สีแปงวงศ์ ผู้ประสานงานโครงการ

โทร. 083 - 478 4522

Office: 053 - 104 144 FAX : 052 - 001 537

E-mail : yardfon@dep.go.th

6.3 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

1. นางแววดาว อินทร์จันทร์ ผู้อานวยการศูนย์ฯ

โทร. 089 - 569 1329

2. นางสาววิภาวดี ประกอบผล ผู้ประสานงานโครงการ

โทร. 096 - 859 7858

Office: 043 - 421 252, 043 - 421 320 FAX: 043 - 421 320

E-mail : rehab-khonkaen@dep.go.th

6.4 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

- รถที่วิ่งผ่าน

รถสองแถวนครศรีฯ -สิชล/ รถตู้นครศรี-สุราษ/ นครศรี-เกาะสมุย/ นครศรี-สิชล /มินิบัสนครศรี-สุราษฎร์

/ รถทัวร์ กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก / รถทัวร์กรุงเทพ – นครศรีฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. นางสาวเกสรา สัพพะเลข ผู้อานวยการศูนย์ฯ

โทร. 081 - 737 2623

2. นางสุภาพร จงเจริญ ผู้ประสานงานโครงการ

โทร. 083 - 009 2846

Office : 075 - 375 255 FAX : 075 - 375 254

E-mail : rehab-nakornsi@dep.go.th/ nakhonsivrc@gmail.com

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 1/08/2561 เวลา 11:23:17 ดูภาพสไลด์โชว์ สมัครเข้าร่วมโครงการชุมทางดาวทอง ดาวประดับฟ้า