ประชาสัมพันธ์จัดหาคนพิการ เพื่อเข้าจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ณ สำนักงานกลาง กฟผ.

ประชาสัมพันธ์จัดหาคนพิการ

ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 35 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจ สนับสนุนการประกอบอาชีพของคนพิการ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2558 และโดยที่คณะกรรมการบริหารการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (คบ.กฟผ.) มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดสรรพื้นที่ใน กฟผ. เพื่อให้คนพิการเข้าจำหน่ายสินค้าหรือบริการ

ประชาสัมพันธ์จัดหาคนพิการ เพื่อเข้าจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ณ สำนักงานกลาง กฟผ. ซึ่ง กฟผ. ได้ดำเนินการจัดพื้นที่ดังกล่าวไว้สำหรับคนพิการที่จะใช้สิทธิจำนวน 20 คน

ระยะเวลาตามสัญญาปีต่อปี

สามารถเริ่มจำหน่ายสินค้าหรือบริการได้ประมาณเดือนสิงหาคม (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

สถานที่จำหน่ายสินค้าคือ

สำนักงานกลาง กฟผ. จ.นนทบุรี สามารถจำหน่ายสินค้าได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 16.00 น. ไม่จำเป็นต้องจำหน่ายทุกวัน

สามารถติดต่อขอจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ได้ที่

โทร. 02 436 5332

นางนุจรีย์ สุดจินดา

หัวหน้าแผนกกิจการสัมพันธ์ (หกส-ห.)

กองวินัยและกิจการสัมพันธ์ (กวก-ห.)

ฝ่ายทรัพยากรบุคล (อทบ.)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 มิ.ย. 61
วันที่โพสต์: 16/01/2562 เวลา 10:44:14 ดูภาพสไลด์โชว์ ประชาสัมพันธ์จัดหาคนพิการ เพื่อเข้าจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ณ สำนักงานกลาง กฟผ.