เชิญชวนสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ ประจำ ปี 2561

เชิญชวนสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ ประจำ ปี 2561

ในปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมใจน้อมเกล้าฯ ถวายสดุดีแด่องค์พระมิ่งแม่ของแผ่นดิน ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มีความภาคภูมิใจและถือเป็นสิริมงคลยิ่งที่ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นับตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2519 ได้จัดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 43 ปี และได้รับการยอมรับจากประชาชนตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนเป็นประจำทุกปีตลอดมา

โดยกำหนดให้ “ดอกมะลิ” ซึ่งเป็นดอกไม้สีขาวบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมชื่นใจเปรียบได้กับความรักของแม่ที่มีต่อลูกอย่างบริสุทธิ์และไม่มีวันเสื่อมคลาย เพื่อใช้แสดงความรักและการระลึกถึงพระคุณแม่รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณเป็นสัญลักษณ์ของ “วันแม่แห่งชาติ” วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดทำดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งพานพระพุทธรูปซึ่งผ่านพิธีพุทธาภิเษกเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ซื้อและผู้รับ โดยมอบให้กลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อย นักเรียน นักศึกษา คนพิการจากสถานสงเคราะห์ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จัดทำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ ตั้งแต่ปี 2519 เป็นต้นมา

เชิญชวนสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ ประจำ ปี 2561

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญชวนลูกทุกคนร่วมแสดงพลัง“รักแม่” โดยใช้ดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบต่าง ๆ นำไปกราบแทบตักแม่เพื่อแสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทีเป็นการช่วยกันรักษาวัฒนธรรมอันงดงามนี้ให้คงอยู่ตลอดไปเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิทุกปี ส่วนหนึ่งจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยอีกส่วนหนึ่งสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เพื่อนำไปรำลึกถึงพระคุณ แม่ 12 สิงหาคม 2561 ช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาปีละ 800 ทุน ทั่วประเทศ

ติดต่อสั่งจอง

1. ติดต่อสั่งจองล่วงหน้าทางโทรศัพท์ได้ที่ สำนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ

ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 - 2354 - 7520 0 - 2354 - 7533 - 37 ต่อ 417 และ 604 - 607

โทรสาร 0 - 2354 - 7549 - 50 หรือ Email: unitedway@ncswt.or.th หรือ Line ID : uwthailand

2. หากท่านส่งใบสั่งซื้อทางโทรสาร ขอความกรุณาแจ้งให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ทราบด้วย และ

ไม่ต้องส่งใบสั่งซื้อโดยทางไปรษณีย์อีก

3. ขอความกรุณาสั่งซื้อโดยเร็ว เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางรายการมีจำนวนจำกัดและอาจมีผู้สั่งซื้อ

รายการเดียวกันเป็นจำนวนมากผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการสั่งซื้ออาจหมดก่อน

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสั่งจอง

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 18 มิ.ย.61
วันที่โพสต์: 18/06/2561 เวลา 11:23:52 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญชวนสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ ประจำ ปี 2561