ประชาสัมพันธ์ ข่าว มอบรางวัล “หม่อมงานจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม

หม่อมงานจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก

ข่าว มอบรางวัล “หม่อมงานจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม แก่คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อนงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดโครงการยกย่องเกียรติคุณภาพการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อคัดเลือกคนพิการดีเด่นเข้ารับรางวัล “หม่อมงานจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมมา 14 ปีแล้ว ตั้งแต่ปี 2546

โครงการดังกล่าวได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี ในปีนี้มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงานจิตต์ บุรฉัตร จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัล “หม่อมงานจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ประจำปี 2561 อีกครั้งหนึ่งเป็นปีที่ 15 (ปี 2558 งดเว้น การมอบรางวัล 1 ปี เนื่องจากจัดงานฉลองครบ 100 ปีชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก) เพื่อยกย่องสนับสนุนและให้กำลังให้แก่คนพิการในการพัฒนาตนเองให้ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความสามารถของคนพิการ และหน่วยงานต่างๆ จะได้ให้โอกาสแก่คนพิการในการประกอบอาชีพมากขึ้น

คนพิการที่จะได้รับรางวัลคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มี 7 ประเภท ดังนี้

1. ทางการเห็น 1 รางวัล

2. ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 1 รางวัล

3. ทางการเคลื่อนไหนหรือทางร่างกาย 1 รางวัล

4. ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 1 รางวัล

5. ทางสติปัญญา 1 รางวัล

6. ทางการเรียนรู้ 1 รางวัล

7. ออทิสติก 1 รางวัล

คุณสมบัติของคนพิการที่สมควรได้รับการพิจารณา ได้แก่

1. เป็นคนพิการประเภทใดประเภทหนึ่ง ใน 7 ประเภท และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2. มีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ หรือมีหนังสือรับรองจากแพทย์ หรือจากหน่วยราชการสมาคม มูลนิธิ ที่เกี่ยวกับคนพิการ ว่าเป็นคนพิการจริง

3. ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องต่อไปนี้

3.1 การศึกษา

3.2 การงานและอาชีพ

3.3 การดำรงชีวิต

3.4 การบำเพ็ญประโยชน์แก่ครอบครัวและชุมชน

4. มีความประพฤติเรียบร้อยอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นตัวอย่าง และแบบอย่างได้

5. ยังไม่เคยได้รับการยกย่องระดับชาติในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

6.ผู้ที่เคยส่งงานมาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกได้อีก

7.คณะกรรมการโครงการฯ หรือคณะทำงานคัดเลือด ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก

รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ประกอบด้วย โล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” และเข็มชูเกียรติ สำหรับประเภทคนพิการนี้ได้รับเงินเป็นรางวัลด้วยคนละ 10,000 บาท อีกทั้งได้รับการประกาศเกียรติคุณในหนังสือที่มูลนิธิฯ จัดพิมพ์

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตึกมหิดล ชั้น 4 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 0-2354-7393 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.princessngarmchit.org

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบกรอกประวัติ

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 เม.ย.61
วันที่โพสต์: 7/06/2561 เวลา 15:03:09 ดูภาพสไลด์โชว์ ประชาสัมพันธ์ ข่าว มอบรางวัล “หม่อมงานจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม