เชิญชวน คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อฝึกงานในปี 2561

เชิญชวน คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อฝึกงานในปี 2561

ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมธุรกิจและความสามารถในการมีงานทำของคนพิการ

เชิญชวน คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อฝึกงานในปี 2561 โดยมุ่งเน้นการสร้างงานคนพิการอย่างยั่งยืน

พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

หมดเขตรับสมัคร 15 พฤศจิกายน 2560 !!

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกงาน

1.อายุตั้งแต่ 18-60 ปี

2.สำเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่าขึ้นไป

3.ทำกิจวัตรประจำตัวได้/มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการฝึกงาน

4.ยังไม่เคยขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา 33 หรือมาตรา 35 ในปี 2561

5.ต้องการมีงานทำ (ทำงานในสถานประกอบการ/อาชีพอิสระ)

6.สามารถฝึกอบรมตามวันเวลาที่กำหนดไม่ต่ำกว่า 80%

7.สามารถเดินทางมายังศูนย์ CUBE หรืออื่นๆ ได้ตามกำหนด

8.กรณีเป็นผู้ดูแลคนพิการใช้สิทธิ์ จะต้องเป็นผู้มีรายชื่อในบัตรประจำตัวคนพิการ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 300 บาท ตลอดการฝึกงาน

2.อาหารกลางวันตลอดการฝึกงาน

3.ที่พักตลอดการฝึกงาน

4.เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือในการผลิต

5.ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่เข้าร่วมอบรมมากกว่า 80%

6.การพัฒนารูปแบบสินค้าผลิตภัณฑ์ แบรนด์ และการประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มคนพิการที่สอดคล้องกับความต้องการซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการจากภาคเอกชน

7.โอกาสในการฝึกงานในสถานประกอบ (สำหรับหลักสูตรของสถานประกอบการ)

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ทาง cubecenterthailand@gmail.com

ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางธัญรัศม์ ฐิระจันทพงศ์ โทร. 02-650-1129, 089-680-1233

**ผู้ลงทะเบียนทุกท่านจะต้องเข้ารับการประเมินและคัดเลือกก่อนการฝึกงานช่วงไตรมาสที่ 4 (พ.ย. ธ.ค.60)**

คลิก ดาวน์โหลดเอกสาร แบบลงทะเบียน ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 6 พ.ย.60
วันที่โพสต์: 20/11/2560 เวลา 11:08:04 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญชวน คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อฝึกงานในปี 2561