ซีพี และทรู จับมือมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เปิดตัวศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน

แสดงความคิดเห็น

ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมสนับสนุนสร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ ล่าสุด จับมือมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เปิดตัวศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมการเกษตร ฝึกอาชีพ 6 หมวดวิชา สร้างอาชีพมั่นคง และรายได้ยั่งยืนให้แก่คนพิการ 8 จังหวัดในภาคเหนือและผู้พิการในกลุ่มประเทศอาเซียน

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธาน เปิดตัว “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” แห่งแรกของประเทศไทย ที่ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่ตลาดนัด “ยิ้มสู้” (YimSoo Market) ศูนย์รวมสินค้าการเกษตรของคนพิการ ได้รับเกียรติจาก นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดตลาดดังกล่าว

โดยมี ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้บริหารด้านพัฒนาความยั่งยืนภาคกิจกรรมสัมพันธ์และการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้อำนวยการด้านการพัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาจารย์มนตรี คงตระกูลเทียน รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารสำนักบริหารความยั่งยืนธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้แทนบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) แขกผู้มีเกียรติ ประชาชนทั่วไป คนพิการ ชาวบ้านร่วมงานกว่า 500 คน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมสนับสนุนสร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ ล่าสุด จับมือมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เปิดตัวศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน แห่งแรกของประเทศไทย

ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เปิดเผยว่า เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับคนพิการ ที่ภาคเอกชนอย่างบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการสร้างอาชีพให้แก่คนพิการถือเป็นมิติใหม่ที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน แม่ริม มีพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในปีนี้ตั้งเป้าหมายจะฝึกอาชีพให้แก่คนพิการ 6 หมวดวิชา ได้แก่ การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน การเลี้ยงจิ้งหรีด การปลูกผักไร้ดิน การแปรรูปเห็ด การแปรรูปจิ้งหรีดและการตลาด คาดว่าจะมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 4 รุ่น ในแต่สาขาอาชีพมาจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งรวมไปด้วยคนพิการ และผู้ดูแล โดยมีระยะเวลาการฝึกรุ่นละ 6 เดือน ในอนาคตศูนย์ฯ จะเปิดรับผู้พิการในภูมิภาคอาเซียนเข้าฝึกอบรม รวมทั้งพยายามผลักดันให้ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานในระดับภูมิภาค และเป็นโมเดลให้แก่ประเทศอื่นๆเพื่อนำไปใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการในประเทศของตน

ปัจจุบัน มูลนิธินี้มีศูนย์ฝึกอาชีพอยู่ 3 แห่ง คือ สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร ที่อำเภอแม่ริมและอำเภอเชียงดาว ซึ่งมีพื้นที่กว่า 70 ไร่ อนาคตจะเพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อขยายโอกาสให้คนพิการในพื้นที่ต่างๆได้รับการฝึกอบรม พร้อมกับขยายออกไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอีกด้วย

“หวังว่าผู้พิการที่ได้รับโอกาสฝึกอาชีพกับศูนย์แห่งใหม่นี้จะสามารถกลายเป็นผู้ให้ต่อไปหลังจากสิ้นสุดการอบรมแล้ว โดยนำความรู้ที่ได้มา ไม่เพียงเพื่อใช้เลี้ยงชีพตนเอง และลดภาระครอบครัว แต่ยังช่วยส่งต่อความรู้ และทักษะที่ได้มาให้แก่ผู้อื่น ทั้งผู้พิการ และผู้ไม่พิการได้มีโอกาสสร้างอาชีพแก่ตนเองอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป”ศ.วิริยะกล่าว

ด้าน ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้บริหารด้านพัฒนาความยั่งยืนภาคกิจกรรมสัมพันธ์และการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้อำนวยการด้านการพัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรูให้ความสำคัญกลุ่มคนเปราะบางมาโดยตลอด เพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่กลุ่มคนเหล่านี้ อีกทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือฯ ตามแนวทางของ UN Sustainable Development Goals (SDGs) ปัจจุบันเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือมีการจ้างคนพิการเข้าทำงานและสนับสนุนคนพิการในการฝึกอบรมอาชีพกว่าพันอัตรา

การร่วมมือกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการครั้งนี้ เป็นความตั้งใจของเครือฯ และกลุ่มทรู ที่จะช่วยให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้น มีอาชีพที่มั่นคง และรายได้ที่ยั่งยืน โดยกลุ่มทรูได้สนับสนุนการจ้างงานคนพิการในมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการรวมทั้งสิ้น 39 คน ซึ่งทั้งหมดถือเป็นพนักงานทรู รวมเป็นเงินราว 5.38 ล้านบาท บริษัทคาดว่าพนักงานทั้งหมดนี้จะช่วยกันทำงานและผลักดันโครงการของมูลนิธิฯ ให้เป็นจริงขึ้นมาตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

นายมนตรี คงตระกูลเทียน รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า ในฐานะที่เครือเจริญโภคภัณฑ์มีองค์ความรู้ด้านเกษตร และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการและนวัตกรรม บริษัทรู้สึกยินดีที่จะเข้าร่วมสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน โดยจะถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงนวัตกรรมการเกษตรด้านต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการฝึกอาชีพคนพิการ มาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับสินค้าในมีคุณภาพ และมีมูลค่าทางการตลาดให้สูงขึ้น

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000035848 (ขนาดไฟล์: 166)

ที่มา: manager.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 เม.ย.60
วันที่โพสต์: 10/04/2560 เวลา 10:37:10 ดูภาพสไลด์โชว์ ซีพี และทรู จับมือมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เปิดตัวศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมสนับสนุนสร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ ล่าสุด จับมือมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เปิดตัวศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมการเกษตร ฝึกอาชีพ 6 หมวดวิชา สร้างอาชีพมั่นคง และรายได้ยั่งยืนให้แก่คนพิการ 8 จังหวัดในภาคเหนือและผู้พิการในกลุ่มประเทศอาเซียน นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธาน เปิดตัว “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” แห่งแรกของประเทศไทย ที่ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่ตลาดนัด “ยิ้มสู้” (YimSoo Market) ศูนย์รวมสินค้าการเกษตรของคนพิการ ได้รับเกียรติจาก นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดตลาดดังกล่าว โดยมี ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้บริหารด้านพัฒนาความยั่งยืนภาคกิจกรรมสัมพันธ์และการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้อำนวยการด้านการพัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาจารย์มนตรี คงตระกูลเทียน รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารสำนักบริหารความยั่งยืนธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้แทนบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) แขกผู้มีเกียรติ ประชาชนทั่วไป คนพิการ ชาวบ้านร่วมงานกว่า 500 คน เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมสนับสนุนสร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ ล่าสุด จับมือมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เปิดตัวศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน แห่งแรกของประเทศไทย ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เปิดเผยว่า เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับคนพิการ ที่ภาคเอกชนอย่างบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการสร้างอาชีพให้แก่คนพิการถือเป็นมิติใหม่ที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน แม่ริม มีพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในปีนี้ตั้งเป้าหมายจะฝึกอาชีพให้แก่คนพิการ 6 หมวดวิชา ได้แก่ การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน การเลี้ยงจิ้งหรีด การปลูกผักไร้ดิน การแปรรูปเห็ด การแปรรูปจิ้งหรีดและการตลาด คาดว่าจะมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 4 รุ่น ในแต่สาขาอาชีพมาจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งรวมไปด้วยคนพิการ และผู้ดูแล โดยมีระยะเวลาการฝึกรุ่นละ 6 เดือน ในอนาคตศูนย์ฯ จะเปิดรับผู้พิการในภูมิภาคอาเซียนเข้าฝึกอบรม รวมทั้งพยายามผลักดันให้ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานในระดับภูมิภาค และเป็นโมเดลให้แก่ประเทศอื่นๆเพื่อนำไปใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการในประเทศของตน ปัจจุบัน มูลนิธินี้มีศูนย์ฝึกอาชีพอยู่ 3 แห่ง คือ สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร ที่อำเภอแม่ริมและอำเภอเชียงดาว ซึ่งมีพื้นที่กว่า 70 ไร่ อนาคตจะเพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อขยายโอกาสให้คนพิการในพื้นที่ต่างๆได้รับการฝึกอบรม พร้อมกับขยายออกไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอีกด้วย “หวังว่าผู้พิการที่ได้รับโอกาสฝึกอาชีพกับศูนย์แห่งใหม่นี้จะสามารถกลายเป็นผู้ให้ต่อไปหลังจากสิ้นสุดการอบรมแล้ว โดยนำความรู้ที่ได้มา ไม่เพียงเพื่อใช้เลี้ยงชีพตนเอง และลดภาระครอบครัว แต่ยังช่วยส่งต่อความรู้ และทักษะที่ได้มาให้แก่ผู้อื่น ทั้งผู้พิการ และผู้ไม่พิการได้มีโอกาสสร้างอาชีพแก่ตนเองอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป”ศ.วิริยะกล่าว ด้าน ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้บริหารด้านพัฒนาความยั่งยืนภาคกิจกรรมสัมพันธ์และการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้อำนวยการด้านการพัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรูให้ความสำคัญกลุ่มคนเปราะบางมาโดยตลอด เพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่กลุ่มคนเหล่านี้ อีกทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือฯ ตามแนวทางของ UN Sustainable Development Goals (SDGs) ปัจจุบันเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือมีการจ้างคนพิการเข้าทำงานและสนับสนุนคนพิการในการฝึกอบรมอาชีพกว่าพันอัตรา การร่วมมือกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการครั้งนี้ เป็นความตั้งใจของเครือฯ และกลุ่มทรู ที่จะช่วยให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้น มีอาชีพที่มั่นคง และรายได้ที่ยั่งยืน โดยกลุ่มทรูได้สนับสนุนการจ้างงานคนพิการในมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการรวมทั้งสิ้น 39 คน ซึ่งทั้งหมดถือเป็นพนักงานทรู รวมเป็นเงินราว 5.38 ล้านบาท บริษัทคาดว่าพนักงานทั้งหมดนี้จะช่วยกันทำงานและผลักดันโครงการของมูลนิธิฯ ให้เป็นจริงขึ้นมาตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นายมนตรี คงตระกูลเทียน รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า ในฐานะที่เครือเจริญโภคภัณฑ์มีองค์ความรู้ด้านเกษตร และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการและนวัตกรรม บริษัทรู้สึกยินดีที่จะเข้าร่วมสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน โดยจะถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงนวัตกรรมการเกษตรด้านต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการฝึกอาชีพคนพิการ มาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับสินค้าในมีคุณภาพ และมีมูลค่าทางการตลาดให้สูงขึ้น ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000035848

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...