เชิญคนพิการในเขตกรุงเทพมหานคร...ร่วมทำแบบสอบถาม

แสดงความคิดเห็น

bus for all

การเข้าถึงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล : กรณีศึกษากลุ่มคนพิการในเขตกรุงเทพมหานคร

แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้บริการและปัญหาในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการ และความต้องการของคนพิการเกี่ยวกับการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะ

คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการเข้าใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ

ส่วนที่ 3 ปัญหาต่อการเข้าถึงและใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการ

ส่วนที่ 4 ความต้องการในเรื่องการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในบริการขนส่งสาธารณะของคนพิการ

*จำเป็น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย (✓) ในช่องหน้าข้อความที่ตรงที่ความเป็นจริงมากที่สุด **คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายสามารถให้ผู้ดูแลของท่านช่วยทำแบบสอบถามนี้ได้ รวมทำแบบสอบถาม คลิก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_JXMzubrk27Jr16xOY7aJQdBBayphiHuuiqGv4UfptJU2cw/viewform?c=0&w=1

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 พ.ย.59)

ที่มา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 พ.ย.59
วันที่โพสต์: 4/11/2559 เวลา 10:59:52 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการในเขตกรุงเทพมหานคร...ร่วมทำแบบสอบถาม

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

bus for all การเข้าถึงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล : กรณีศึกษากลุ่มคนพิการในเขตกรุงเทพมหานคร แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้บริการและปัญหาในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการ และความต้องการของคนพิการเกี่ยวกับการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะ คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อมูลการเข้าใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ส่วนที่ 3 ปัญหาต่อการเข้าถึงและใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการ ส่วนที่ 4 ความต้องการในเรื่องการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในบริการขนส่งสาธารณะของคนพิการ *จำเป็น ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย (✓) ในช่องหน้าข้อความที่ตรงที่ความเป็นจริงมากที่สุด **คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายสามารถให้ผู้ดูแลของท่านช่วยทำแบบสอบถามนี้ได้ รวมทำแบบสอบถาม คลิก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_JXMzubrk27Jr16xOY7aJQdBBayphiHuuiqGv4UfptJU2cw/viewform?c=0&w=1 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 พ.ย.59)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...