โครงการโควต้ารับตรงนักศึกษาพิการปี 59

แสดงความคิดเห็น

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นโครงการที่ส่งเสริมและขยายโอกาสให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศที่มีความมุ่งมั่นและสนใจจะเข้าศึกษาในคณะที่เลือกสมัครอย่างแท้จริง โดยต้องมีประเภทความพิการตามที่หลักสูตรกำหนด มี10 หลักสูตร จำนวนรับรวม 16 คน ดังนี้

1. หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับ 1 คน

เป็นผู้มีความพิการ ทุพพลภาพทางร่างกาย กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือโรคโปลิโอ เฉพาะที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือเป็นผู้มีความพิการขาข้างใดข้างหนึ่งขาดระดับใต้เข่าลงไป สามารถยืน เดินได้เอง แขนและมือทั้งสองข้างใช้งานได้ตามปกติไม่มีความผิดปกติ ทางระบบสมองและการสื่อสาร สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่มีความพิการทางสายตาและไม่เป็นผู้ที่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ

2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์รับ 2 คน

เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และไม่ตาบอดสีขั้นรุนแรง ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจาณาการรับนักศึกษาพิการ คณะเภสัชศาสตร์

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์รับ 1 คน

GPA วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์≥ 2.75 และผลสอบรวม 7 วิชา ≥ 35% : เป็นผู้มีความพิการ ทุพพลภาพทางร่างกาย กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือโรคโปลิโอ เฉพาะที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือเป็นผู้มีความพิการขาข้างใดข้างหนึ่งขาดระดับใต้เข่าลงไป สามารถยืน เดินได้เองแขนและมือทั้งสองข้างใช้งานได้ตามปกติไม่มีความผิดปกติทางระบบสมองและการสื่อสาร สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่มีความพิการทางสายตา และไม่เป็นผู้ที่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ไม่มีความพิการทางการได้ยิน ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์รับ 1 คน

เป็นผู้มีความพิการ ทุพพลภาพทางร่างกาย กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือโรคโปลิโอเฉพาะที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือเป็นผู้มีความพิการขาข้างใดข้างหนึ่งขาดระดับใต้เข่าลงไปสามารถยืน เดินได้เอง แขนและมือทั้งสองข้างใช้งานได้ตามปกติไม่มีความผิดปกติทางระบบสมองและการสื่อสาร สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่มีความพิการทางสายตา และ ไม่เป็นผู้ที่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด รับ 1 คน

เป็นผู้มีความพิการทางร่างกายกรณีเดียว คือ ตัดขา แต่ต้องใส่ขาเทียมและ เดินได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยเดิน คะแนนสอบรวม ≥ 30% แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า≥ 30%

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบําบัด รับ 2 คน

เป็นผู้มีความพิการทางร่างกายกรณีเดียว คือ ตัดขา แต่ต้องใส่ขาเทียมและเดินได้อย่างมั่นคงโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยเดิน

7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา รับ 3 คน

เป็นผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ได้แก่ บุคคลที่มีอวัยวะไม่สมส่วน หรือขาดหายไป กระดูกหรือกล้ามเนื้อผิดปกติมีอุปสรรคในการเคลื่อนไหวความบกพร่องดังกล่าว อาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การไม่สมประกอบมาแต่กำเนิด อุบัติเหตุและโรคติดต่อ โดยสามารถฟัง พูด อ่านเขียนได้และช่วยเหลือตนเองได้ดี

8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย รับ 2 คน

เป็นผู้พิการทางร่างกาย/สุขภาพ ที่สามารถช่วยตนเองได้ควบคุมตนเองได้และ มีทักษะทางการเรียนรู้สื่อสารได้ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน

9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ รับ 2 คน

เป็นผู้พิการทางร่างกาย/สุขภาพ ที่สามารถช่วยตนเองได้ควบคุมตนเองได้และ มีทักษะทางการเรียนรู้สื่อสารได้ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์รับ 1 คน

รับสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ GPAX ≥ 2.50 เป็นผู้พิการทางร่างกายที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพเวชระเบียน อ่านเพิ่มเติม คลิก http://www.mahidol.ac.th/directadmission/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=183 (ขนาดไฟล์: 194)

ศูนย์บริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-DSS) Mahidol University Disability Support Services ตั้งอยู่ที่ One Stop Service ชั้น1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร 02-849-4549

ขอบคุณ... (ศูนย์บริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-DSS)/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 พ.ย.58)

ที่มา: ศูนย์บริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-DSS)/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 พ.ย.58
วันที่โพสต์: 20/11/2558 เวลา 11:35:06 ดูภาพสไลด์โชว์ โครงการโควต้ารับตรงนักศึกษาพิการปี 59

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโครงการที่ส่งเสริมและขยายโอกาสให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศที่มีความมุ่งมั่นและสนใจจะเข้าศึกษาในคณะที่เลือกสมัครอย่างแท้จริง โดยต้องมีประเภทความพิการตามที่หลักสูตรกำหนด มี10 หลักสูตร จำนวนรับรวม 16 คน ดังนี้ 1. หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับ 1 คน เป็นผู้มีความพิการ ทุพพลภาพทางร่างกาย กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือโรคโปลิโอ เฉพาะที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือเป็นผู้มีความพิการขาข้างใดข้างหนึ่งขาดระดับใต้เข่าลงไป สามารถยืน เดินได้เอง แขนและมือทั้งสองข้างใช้งานได้ตามปกติไม่มีความผิดปกติ ทางระบบสมองและการสื่อสาร สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่มีความพิการทางสายตาและไม่เป็นผู้ที่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ 2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์รับ 2 คน เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และไม่ตาบอดสีขั้นรุนแรง ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจาณาการรับนักศึกษาพิการ คณะเภสัชศาสตร์ 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์รับ 1 คน GPA วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์≥ 2.75 และผลสอบรวม 7 วิชา ≥ 35% : เป็นผู้มีความพิการ ทุพพลภาพทางร่างกาย กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือโรคโปลิโอ เฉพาะที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือเป็นผู้มีความพิการขาข้างใดข้างหนึ่งขาดระดับใต้เข่าลงไป สามารถยืน เดินได้เองแขนและมือทั้งสองข้างใช้งานได้ตามปกติไม่มีความผิดปกติทางระบบสมองและการสื่อสาร สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่มีความพิการทางสายตา และไม่เป็นผู้ที่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ไม่มีความพิการทางการได้ยิน ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์รับ 1 คน เป็นผู้มีความพิการ ทุพพลภาพทางร่างกาย กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือโรคโปลิโอเฉพาะที่ขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือเป็นผู้มีความพิการขาข้างใดข้างหนึ่งขาดระดับใต้เข่าลงไปสามารถยืน เดินได้เอง แขนและมือทั้งสองข้างใช้งานได้ตามปกติไม่มีความผิดปกติทางระบบสมองและการสื่อสาร สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่มีความพิการทางสายตา และ ไม่เป็นผู้ที่มีตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบําบัด รับ 1 คน เป็นผู้มีความพิการทางร่างกายกรณีเดียว คือ ตัดขา แต่ต้องใส่ขาเทียมและ เดินได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยเดิน คะแนนสอบรวม ≥ 30% แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า≥ 30% 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบําบัด รับ 2 คน เป็นผู้มีความพิการทางร่างกายกรณีเดียว คือ ตัดขา แต่ต้องใส่ขาเทียมและเดินได้อย่างมั่นคงโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยเดิน 7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา รับ 3 คน เป็นผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ได้แก่ บุคคลที่มีอวัยวะไม่สมส่วน หรือขาดหายไป กระดูกหรือกล้ามเนื้อผิดปกติมีอุปสรรคในการเคลื่อนไหวความบกพร่องดังกล่าว อาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การไม่สมประกอบมาแต่กำเนิด อุบัติเหตุและโรคติดต่อ โดยสามารถฟัง พูด อ่านเขียนได้และช่วยเหลือตนเองได้ดี 8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย รับ 2 คน เป็นผู้พิการทางร่างกาย/สุขภาพ ที่สามารถช่วยตนเองได้ควบคุมตนเองได้และ มีทักษะทางการเรียนรู้สื่อสารได้ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน 9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ รับ 2 คน เป็นผู้พิการทางร่างกาย/สุขภาพ ที่สามารถช่วยตนเองได้ควบคุมตนเองได้และ มีทักษะทางการเรียนรู้สื่อสารได้ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน 10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์รับ 1 คน รับสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ GPAX ≥ 2.50 เป็นผู้พิการทางร่างกายที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพเวชระเบียน อ่านเพิ่มเติม คลิก http://www.mahidol.ac.th/directadmission/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=183 ศูนย์บริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-DSS) Mahidol University Disability Support Services ตั้งอยู่ที่ One Stop Service ชั้น1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร 02-849-4549 ขอบคุณ... (ศูนย์บริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-DSS)/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 พ.ย.58)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...