เชิญผู้สนใจร่วมประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

แสดงความคิดเห็น

สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน” เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม เหมาะสม และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน โดยผู้ส่งผลงานจะส่งเป็นรายบุคคลหรือจะส่งเป็นทีมก็ได้ ทีมละกี่คนก็ได้ประเภทการประกวด (จะเลือกส่งประกวดประเภทไหนก็ได้ หรือจะส่งทั้ง 2 ประเภทก็ได้) โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ดังนี้

สื่อประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

1. สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ผลิตสื่อเสียง หรือ สื่อภาพและเสียง ความยาวไม่เกิน 10 นาที มีเนื้อหาเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

2. สื่อสำหรับเด็กและเยาวชน อายุ 13-18 ปี ผลิตสื่อภาพและเสียง ความยาวไม่เกิน 10 นาที มีเนื้อหาเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยมีรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด ดังนี้

- ประเภทสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี

- รางวัลยอดเยี่ยม เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

- รางวัลดีเด่น เงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

- รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

- ประเภทสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน อายุ 13-18 ปี

- รางวัลยอดเยี่ยม เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

- รางวัลดีเด่น เงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

- รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

1.ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่คัดลอกเนื้อหา รูปภาพ สื่อวิดิทัศน์ คลิปเสียง กราฟิก หรือสื่อในรูปแบบอื่นใดของบุคคลอื่น หากจะทำการคัดลอก ต้องกระทำโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร การจะอ้างอิงข้อมูลต่างๆ จะต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อขจัดปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากผลงานชิ้นดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนละเมิดลิขสิทธิ์ ให้ถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าประกวด แม้ได้รับรางวัลแล้ว คณะกรรมการฯ สามารถเรียกคืนรางวัลทั้งหมดได้ คณะกรรมการตัดสินการประกวด และสสดย.จะไม่ร่วมรับผิดต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ แม้ผลงานชิ้นดังกล่าวจะได้รับการเผยแพร่แล้วก็ตาม

2.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ไหนมาก่อน และไม่เคยได้รับการเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนในทุกๆ สื่อ

3.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของสสดย. และสสดย.สงวนสิทธิ์ในการนำผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นทุกรูปแบบ โดยไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า

4.หากไม่มีผลงานใดที่ส่งเข้าประกวดเหมาะสมจะได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่ง สสดย.ขอสงวนสิทธิ์ให้เว้นว่างจากรางวัลนั้น

5.ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

- สื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

1. จัดส่งผลงานเป็น CD

2. แนบรายละเอียดต่างๆ ของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ได้แก่

• บทของผลงาน (Script)

• วัตถุประสงค์ที่จัดทําผลงานชิ้นนี้

• แนวคิดในการผลิตผลงาน

• ผลงานชิ้นนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับประเด็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัยอย่างไร

• ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ส่งผลงาน

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. จะต้องเป็นสื่อเสียง หรือภาพและเสียง ที่มีเนื้อหาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีความถูกต้อง ชัดเจน มีคุณค่า มีจริยธรรมในการเข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูลการผลิต และนําเสนออย่างครบถ้วน

2. จะต้องเป็นผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่น แปลกใหม่ สวยงาม น่าฟัง

3. จะต้องมีเทคนิคการผลิตที่ดี ทั้งเสียงพูด เสียงประกอบ ดนตรีประกอบ การถ่ายทำ กราฟิก

4. สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย เป็นประโยชน์ ประยุกต์ได้

สื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน อายุ 13-18 ปี เรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

1. จัดส่งผลงานเป็น CD

2. แนบรายละเอียดต่างๆ ของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ได้แก่

• บทของผลงาน (Script)

• วัตถุประสงค์ที่จัดทําผลงานชิ้นนี้

• แนวคิดในการผลิตผลงาน

• ผลงานชิ้นนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับประเด็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันย่างไร

• ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ส่งผลงาน

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. จะต้องเป็นสื่อภาพและเสียง ที่มีเนื้อหาป้องกันการคอร์รัปชันมีความถูกต้อง ชัดเจน มีคุณค่า มีจริยธรรมในการเข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูลการผลิต และนําเสนออย่างครบถ้วน

2. จะต้องเป็นผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่น แปลกใหม่ สวยงาม น่าชม

3. จะต้องมีเทคนิคการผลิตที่ดี ทั้งเสียงพูด เสียงประกอบ ดนตรีประกอบ การถ่ายทำ กราฟิก

4. สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย เป็นประโยชน์ ประยุกต์ได้

รับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 20 พฤศจิกายน 2558

ส่งผลงานมาที่ : สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 2 ห้อง 204 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ประกาศรางวัล : วันที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 083-492-1595 อีเมล์ radiomediakids@gmail.com เว็บไซต์ http://www.kidsradioclub.or.th เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/kidsradio (ขนาดไฟล์: 0 )

ขอบคุณ http://www.kidsradioclub.or.th/activity/news/1467

ที่มา: สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.)/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ต.ค.58
วันที่โพสต์: 26/10/2558 เวลา 14:09:20 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญผู้สนใจร่วมประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน” เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม เหมาะสม และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน โดยผู้ส่งผลงานจะส่งเป็นรายบุคคลหรือจะส่งเป็นทีมก็ได้ ทีมละกี่คนก็ได้ประเภทการประกวด (จะเลือกส่งประกวดประเภทไหนก็ได้ หรือจะส่งทั้ง 2 ประเภทก็ได้) โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ดังนี้ สื่อประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท 1. สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ผลิตสื่อเสียง หรือ สื่อภาพและเสียง ความยาวไม่เกิน 10 นาที มีเนื้อหาเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 2. สื่อสำหรับเด็กและเยาวชน อายุ 13-18 ปี ผลิตสื่อภาพและเสียง ความยาวไม่เกิน 10 นาที มีเนื้อหาเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด ดังนี้ - ประเภทสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี - รางวัลยอดเยี่ยม เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล - รางวัลดีเด่น เงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล - รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร - ประเภทสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน อายุ 13-18 ปี - รางวัลยอดเยี่ยม เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล - รางวัลดีเด่น เงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล - รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด 1.ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่คัดลอกเนื้อหา รูปภาพ สื่อวิดิทัศน์ คลิปเสียง กราฟิก หรือสื่อในรูปแบบอื่นใดของบุคคลอื่น หากจะทำการคัดลอก ต้องกระทำโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร การจะอ้างอิงข้อมูลต่างๆ จะต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อขจัดปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากผลงานชิ้นดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนละเมิดลิขสิทธิ์ ให้ถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าประกวด แม้ได้รับรางวัลแล้ว คณะกรรมการฯ สามารถเรียกคืนรางวัลทั้งหมดได้ คณะกรรมการตัดสินการประกวด และสสดย.จะไม่ร่วมรับผิดต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ แม้ผลงานชิ้นดังกล่าวจะได้รับการเผยแพร่แล้วก็ตาม 2.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ไหนมาก่อน และไม่เคยได้รับการเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนในทุกๆ สื่อ 3.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของสสดย. และสสดย.สงวนสิทธิ์ในการนำผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นทุกรูปแบบ โดยไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า 4.หากไม่มีผลงานใดที่ส่งเข้าประกวดเหมาะสมจะได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่ง สสดย.ขอสงวนสิทธิ์ให้เว้นว่างจากรางวัลนั้น 5.ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด - สื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด 1. จัดส่งผลงานเป็น CD 2. แนบรายละเอียดต่างๆ ของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ได้แก่ • บทของผลงาน (Script) • วัตถุประสงค์ที่จัดทําผลงานชิ้นนี้ • แนวคิดในการผลิตผลงาน • ผลงานชิ้นนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับประเด็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัยอย่างไร • ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ส่งผลงาน หลักเกณฑ์การพิจารณา 1. จะต้องเป็นสื่อเสียง หรือภาพและเสียง ที่มีเนื้อหาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีความถูกต้อง ชัดเจน มีคุณค่า มีจริยธรรมในการเข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูลการผลิต และนําเสนออย่างครบถ้วน 2. จะต้องเป็นผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่น แปลกใหม่ สวยงาม น่าฟัง 3. จะต้องมีเทคนิคการผลิตที่ดี ทั้งเสียงพูด เสียงประกอบ ดนตรีประกอบ การถ่ายทำ กราฟิก 4. สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย เป็นประโยชน์ ประยุกต์ได้ สื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน อายุ 13-18 ปี เรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด 1. จัดส่งผลงานเป็น CD 2. แนบรายละเอียดต่างๆ ของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ได้แก่ • บทของผลงาน (Script) • วัตถุประสงค์ที่จัดทําผลงานชิ้นนี้ • แนวคิดในการผลิตผลงาน • ผลงานชิ้นนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับประเด็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันย่างไร • ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ส่งผลงาน หลักเกณฑ์การพิจารณา 1. จะต้องเป็นสื่อภาพและเสียง ที่มีเนื้อหาป้องกันการคอร์รัปชันมีความถูกต้อง ชัดเจน มีคุณค่า มีจริยธรรมในการเข้าถึงหรือได้มาซึ่งข้อมูลการผลิต และนําเสนออย่างครบถ้วน 2. จะต้องเป็นผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่น แปลกใหม่ สวยงาม น่าชม 3. จะต้องมีเทคนิคการผลิตที่ดี ทั้งเสียงพูด เสียงประกอบ ดนตรีประกอบ การถ่ายทำ กราฟิก 4. สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย เป็นประโยชน์ ประยุกต์ได้ รับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 20 พฤศจิกายน 2558 ส่งผลงานมาที่ : สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 2 ห้อง 204 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประกาศรางวัล : วันที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 083-492-1595 อีเมล์ radiomediakids@gmail.com เว็บไซต์ http://www.kidsradioclub.or.th เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/kidsradio ขอบคุณ… http://www.kidsradioclub.or.th/activity/news/1467

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...