ขยายเวลา...รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

แสดงความคิดเห็น

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการใช้สื่อเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืนแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัว รวมทั้งการเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพ โดยให้มีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว และได้ประกาศพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พ.ศ.2558 ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนั้น

เนื่องจากพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทำหน้าที่ควบคุมดูแลกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการจะประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และให้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน ร่วมเป็นกรรมการซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องได้รับการพิจารณาสรรหาจากผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการรับสมัคร การเสนอชื่อจากองค์กรหรือหน่วยงานสาธารณประโยชน์ที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้ารับสมัคร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2558 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง www.m-culture.go.th (ขนาดไฟล์: 151) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายแผนงานและวิชาการ โทรศัพท์ 0 2422 8715-16 โทรสาร 0 2422 8736

ที่มา: สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 พ.ค.58
วันที่โพสต์: 9/06/2558 เวลา 14:13:00 ดูภาพสไลด์โชว์ ขยายเวลา...รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการใช้สื่อเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืนแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัว รวมทั้งการเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพ โดยให้มีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว และได้ประกาศพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พ.ศ.2558 ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทำหน้าที่ควบคุมดูแลกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการจะประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และให้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน ร่วมเป็นกรรมการซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องได้รับการพิจารณาสรรหาจากผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการรับสมัคร การเสนอชื่อจากองค์กรหรือหน่วยงานสาธารณประโยชน์ที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้ารับสมัคร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2558 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง www.m-culture.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายแผนงานและวิชาการ โทรศัพท์ 0 2422 8715-16 โทรสาร 0 2422

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...