ทต.วิชิตขอเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการตรวจสถานะ และการดำรงชีวิตอยู่

แสดงความคิดเห็น

สื่อประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบสถานะ และการดำรงชีวิตอยู่ของผู้พิการ และผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญผู้สูงอายุ และผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลวิชิต (ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ) ตรวจสอบสถานะ และการดำรงชีวิตอยู่ ภายในเดือนตุลาคม 2556 ในวัน และเวลาราชการ

เทศบาลตำบลวิชิต โดยงานชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล กำหนดให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลวิชิต ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบสถานะ และการดำรงชีวิตอยู่ ของผู้พิการ และผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ เป็นผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ซึ่งมีภูมิลำนำอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวิชิต

หลักฐาน - 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และมีรูปถ่าย บัตรประจำตัวคนพิการ 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3. กรณีมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบ ติดต่อขอยื่นแสดงตน และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานชุมชนและสวัสดิการสังคม อาคารอเนกประสงค์ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลวิชิต ติดต่อสอบถามรายละเอียดการขึ้นทะเบียนฯ โทร.0-7624-5339, 0-7624-5341

ขอบคุณ http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000124304 (ขนาดไฟล์: 185)

ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 ต.ค.56

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 ต.ค.56
วันที่โพสต์: 4/10/2556 เวลา 03:46:20 ดูภาพสไลด์โชว์ ทต.วิชิตขอเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการตรวจสถานะ และการดำรงชีวิตอยู่

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สื่อประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบสถานะ และการดำรงชีวิตอยู่ของผู้พิการ และผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญผู้สูงอายุ และผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลวิชิต (ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ) ตรวจสอบสถานะ และการดำรงชีวิตอยู่ ภายในเดือนตุลาคม 2556 ในวัน และเวลาราชการ เทศบาลตำบลวิชิต โดยงานชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล กำหนดให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลวิชิต ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบสถานะ และการดำรงชีวิตอยู่ ของผู้พิการ และผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ เป็นผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ซึ่งมีภูมิลำนำอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวิชิต หลักฐาน - 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และมีรูปถ่าย บัตรประจำตัวคนพิการ 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3. กรณีมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบ ติดต่อขอยื่นแสดงตน และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานชุมชนและสวัสดิการสังคม อาคารอเนกประสงค์ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลวิชิต ติดต่อสอบถามรายละเอียดการขึ้นทะเบียนฯ โทร.0-7624-5339, 0-7624-5341 ขอบคุณ… http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000124304 ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 ต.ค.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...