ให้ความรู้แนวทางเกี่ยวกับสิทธิกฎหมายคนพิการสพป.นศ.2เปิดนโยบายสำหรับนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ

โลโก้ คนพิการทุกประเภท

ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นศ.2 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ได้จัด ประชุมครูเพื่อให้ความรู้ แนวทางเกี่ยวกับ สิทธิ กฎหมาย และนโยบายปฏิรูปการศึกษา สำหรับคนพิการ การเรียนรวม แนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การคัดกรองและ การวินิจฉัยนักเรียนพิการ หลักเกณฑ์และ วิธีการปรับใช้หลักสูตรสำหรับผู้พิการเรียนรวม แนวทางการขอสนับสนุน สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แนวทางการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ การผลิตและการใช้สื่อ/นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการเรียนรวม รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน BEST PRACTICE ตามมาตรฐานการเรียนรวมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีผลงานทางวิชาการสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โดยมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินเพื่อทบทวน การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรวม และแนวทางการวัดและประเมิน ผลสำหรับนักเรียนพิการลำดับต่อไป มีครูที่ จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม เข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า 120 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุดอ.ทุ่งสงจ.นครศรีธรรมราช

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/nnd/2705920

ที่มา: ryt9.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 ก.ย.60
วันที่โพสต์: 7/09/2560 เวลา 14:17:23 ดูภาพสไลด์โชว์ ให้ความรู้แนวทางเกี่ยวกับสิทธิกฎหมายคนพิการสพป.นศ.2เปิดนโยบายสำหรับนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ