อบจ.จันทบุรีอบรมอาชีพคนพิการ ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์

พ.จ.อ. ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในชุมชนจังหวัดจันทบุรี

ผู้เข้าอบรมอาชีพหลักสูตรการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ เพื่อการประกอบอาชีพของคนพิการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดการอบรมอาชีพหลักสูตรการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ เพื่อการประกอบอาชีพของคนพิการในจังหวัด

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมา ณ สมาคมคนพิการจังหวัดจันทบุรี (ทางการเคลื่อนไหว) พ.จ.อ. ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในชุมชนจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมอาชีพหลักสูตรการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์เพื่อการประกอบอาชีพของคนพิการจังหวัดจันทบุรี" ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้คนพิการ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล มีความรู้ ความเข้าใจในการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ และทำให้เกิดการรวมตัวในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในเรื่องอาชีพ และการดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งยังสามารถสร้างรายได้ในการเลี้ยงตนเองและครอบครัวอีกด้วย สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 106,250 บาท โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 35 คน

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/article/595527

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 1 ก.ย.60
วันที่โพสต์: 4/09/2560 เวลา 10:10:04 ดูภาพสไลด์โชว์ อบจ.จันทบุรีอบรมอาชีพคนพิการ ปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์