อบรมหลักสูตรจัดสิ่งอำนวยความสะดวก คนพิการ-ผู้สูงอายุ

สนข. จัดอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการออกแบบ ตรวจสอบและประเมินผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ และการอบรมหลักสูตรทักษะการบริการแก่คนพิการและผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1

สนข. จัดอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการออกแบบ ตรวจสอบและประเมินผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ และการอบรมหลักสูตรทักษะการบริการแก่คนพิการและผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิจิตต์ นิมิตวานิช นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรความรู้ ด้านการออกแบบ ตรวจสอบและประเมินผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุและการอบรมหลักสูตรทักษะการบริการแก่คนพิการและผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ตามโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ วันที่ 16-18 ส.ค 60 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม อาทิ ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และองค์การปกครองท้องถิ่น กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ประกอบการวิชาการขนส่งและการออกแบบ

สนข. จัดอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการออกแบบ ตรวจสอบและประเมินผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ และการอบรมหลักสูตรทักษะการบริการแก่คนพิการและผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1

นายวิจิตต์ เปิดเผยว่า สนข. ได้จัดฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าว เพื่อพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และให้บริการคนพิการทุกประเภท ให้มีความรู้และทักษะที่ถูกต้องในการบริการและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่ง แบ่งเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ 1.การอบรมความรู้ด้านการออกแบบ ตรวจสอบและประเมินผลการจัดสิ่งอำนวย ความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและกฎหมาย มาตรฐาน ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก และการให้บริการภาคขนส่งสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ ทั้งในส่วนของภายนอกอาคาร ภายในอาคาร ชานชาลา และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับยานพาหนะทั้ง 6 ประเภท ได้แก่ รถโดยสาร รถยนต์สาธารณะ รถไฟ รถไฟฟ้า เรือโดยสาร และอากาศยานขนส่ง เพื่อให้ผู้สำเร็จจากการอบรมสามารถมีความรู้เบื้องต้นด้านการออกแบบ ตรวจสอบและประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับภาคขนส่งในความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

นายวิจิตต์ กล่าวต่อว่า และ 2. การอบรมด้านทักษะการบริการแก่คนพิการและผู้สูงอายุ เน้นสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการแต่ละประเภทและผู้สูงอายุ การแนะนำอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการช่วยเหลือคนพิการ หลักปฏิบัติและวิธีการให้ความช่วยเหลือที่ถูกต้อง ทักษะในการสื่อสารที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการ ผ่านการจำลองในฐานการพัฒนาทักษะการบริการสำหรับคนพิการประเภทต่างๆ และผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สำเร็จการอบรมมีทักษะในการให้บริการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งสร้างจิตบริการ และความเข้าใจในความสูงอายุและความพิการประเภทต่างๆ อย่างไรก็ตามการฝึกอบรมทั้ง 2 หลักสูตรนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีพัฒนา และผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญในด้านการให้บริการ และให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการทุกประเภทและผู้สูงอายุ และในด้านการออกแบบ ตรวจประเมิน และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสถานที่ และยานพาหนะต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ ระบบขนส่งที่เท่าเทียม ซึ่งเป็นมิติหนึ่งในยุทธศาสตร์คมนาคม คาดหวังว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน ตามเป้าหมายของการอบรมหลักสูตรนี้ที่ว่า “Better Access Better Service Better Transport Better Life for All.”

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/economic/592736

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการ 18 ส.ค.60
วันที่โพสต์: 22/08/2560 เวลา 11:15:38 ดูภาพสไลด์โชว์ อบรมหลักสูตรจัดสิ่งอำนวยความสะดวก คนพิการ-ผู้สูงอายุ