กพช.ประชุมแก้กฎหมายบริการสุขภาพคนพิการ

กพช. ประชุมสร้างอาคารสำนักงานศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมเร่งแก้ไขกฎหมายบริการสุขภาพของคนพิการ

กพช. ประชุมสร้างอาคารสำนักงานศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมเร่งแก้ไขกฎหมายบริการสุขภาพของคนพิการ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 3/2560

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ผ่านมา ในประเด็นต่างๆ อาทิ การจัดระบบขนส่งมวลชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการ การตรวจสอบกรณีสถานประกอบการไม่ได้จ้างคนพิการปฏิบัติงานจริง และการรายงานตามข้อสังเกตเชิงสรุปต่อคณะอนุกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ คนพิการแห่งสหประชาชาติ อีกทั้งยังได้มีการพิจารณาเตรียมการเพิ่มช่องทางการจ่ายเงินให้คนพิการในระบบ E-Payment ตามนโยบายของรัฐบาล

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การสนับสนุนค่าบริหารจัดการ ค่าเช่า ค่าก่อสร้าง และค่าปรับปรุงอาคารศูนย์บริการคนพิการ ระดับจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 77 แห่ง ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ กรณี ไม่ได้รับการสนับสนุน หรือได้รับไม่เพียงพอ ให้ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง เป็นธรรม เท่าเทียม และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเร่งแก้ไขการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพคนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถเลือกรับการรักษาได้ ทั้งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ ระบบประกันสังคม ตามสมัครใจด้วย อย่างไรก็ตาม จะมีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ อีกครั้งในเดือนถัดไป

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=802806

ที่มา: innnews.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 9 ส.ค.60
วันที่โพสต์: 10/08/2560 เวลา 13:15:46 ดูภาพสไลด์โชว์ กพช.ประชุมแก้กฎหมายบริการสุขภาพคนพิการ