“น่าน” เปิดเวทีแนะคนดูแลเข้าถึงสิทธิ-แหล่งทุนช่วยผู้พิการ

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดน่าน

น่าน - ชมรมผู้ปกครองคนพิการด้านสติปัญญาเปิดเวทีเสริมสร้างความเข้มแข็งคนดูแลผู้พิการทางสติปัญญาน่าน-ลำปาง เน้นให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์-กองทุน หวังให้คุณภาพชีวิตคนพิการดีขึ้น

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดน่าน ที่ชมรมผู้ปกครองคนพิการด้านสติปัญญาจังหวัดน่าน จัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงแรมเทวราช อ.เมืองน่าน ระหว่าง 22-23 ก.ค.นี้ ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยมีนายสุเมษ สายสูง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน, นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่าน, นายโอภาส ปัญญาดี ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดน่าน และผู้ปกครอง-ผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญาในพื้นที่จังหวัดน่าน และลำปาง กว่า 100 ครอบครัว เข้าร่วมโครงการ

นายโอภาสกล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นครั้งแรกเพื่อให้ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาเข้าใจ-มีความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของคนพิการ ทั้งการจ้างงาน อารยะสถาปัตย์ หรือการออกแบบเพื่อคนพิการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ และมีโอกาสเข้าถึงเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมทั้งการร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆของคนพิการ

ซึ่งตลอด 2 วัน คือวันที่ 22-23 ก.ค. 60 จะมีการบรรยายในหัวข้อสำคัญและจำเป็น ทั้งเรื่องการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริมการรวมกลุ่มของครอบครัวคนพิการในชุมชน แนวทางการขอรับบริการ ตามมาตรา 33 และ มาตรา 35 ของคนพิการ และแนวทางการประกอบอาชีพสำหรับผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญา โดยวิทยากรจากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่าน และทีมวิทยากรจากสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย “เราหวังว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครองผู้ดูแลผู้พิการทางสติปัญญา และจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้พิการมีคุณภาพและดีขึ้น”

ขอบคุณ... https://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000074753

ที่มา: manager.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 ก.ค.60
วันที่โพสต์: 24/07/2560 เวลา 10:34:42 ดูภาพสไลด์โชว์ “น่าน” เปิดเวทีแนะคนดูแลเข้าถึงสิทธิ-แหล่งทุนช่วยผู้พิการ