กพร.ฝึก “ช่างทำขาเทียม” ช่วยคนพิการเข้าถึงกายอุปกรณ์เพิ่ม

กพร. โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการ

ก.แรงงาน ฝึกช่างทำขาเทียม ช่วยเหลือคนพิการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รองรับรพ.ต้องการช่างทำกายอุปกรณ์จำนวนมากเผยอบรมแล้ว3รุ่น

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จฯมาประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2560 และรับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณแด่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ว่า กพร. โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระหว่างวันที่ 9 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2560 จำนวน 21 คน รวมระยะเวลาฝึกในมูลนิธิฯ เป็นเวลา 4 เดือน และฝึกภาคปฏิบัติ (ภาคสนาม) เป็นระยะเวลา 1 เดือน

“การนำแนวพระราชดำริต่างๆ มาจัดทำเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยื่น ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงแรงงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยสอดคล้องกับนโยบายของ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ด้านการสอดแทรกแนวทางปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกหลักสูตรการฝึกอบรมให้กำลังแรงงาน และเป็นไปตามวาระปฏิรูป 8+1 การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กพร. จึงร่วมกับมูลนิธิขาเทียมใน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะ ในการประกอบอาชีพ อีกทั้งเพื่อสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้บรรลุตามพระราชประสงค์” นายธีรพลกล่าว

นายธีรพล กล่าวว่า จากปัญหาความต้องการช่างเครื่องช่วยคนพิการในโรงพยาบาลประจำอำเภอและประจำจังหวัดมีจำนวนมาก เพื่อทำงานในโรงพยาบาลทั่วประเทศ ในขณะที่มูลนิธิขาเทียมฯ ไม่สามารถผลิตและพัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการได้เพียงพอกับความต้องการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จึงร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดทำโครงการฝึกอบรมช่างเครื่องช่วยคนพิการ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานช่างทำขาเทียมให้เพียงพอและสามารถบริการคนพิการได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้แรงงานในสาขาดังกล่าว สามารถนำไปประกอบอาชีพและส่งแรงงานที่มีทักษะเหล่านี้เข้าทำงานในโรงงานขาเทียมประจำโรงพยาบาลชุมชนต่อไป

“กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการ ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน รวมแล้ว 3 รุ่น หลังจบฝึกอบรมทางมูลนิธิขาเทียมก็จะส่งให้ไปทำงาน ณ โรงงานขาเทียมประจำโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการ เมื่อผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วย โดยได้รับเงินเดือนกว่า 10,000 บาท จึงทำให้ผู้จบหลักสูตรดังกล่าวมีงานทำที่มั่นคงทุกคน ทั้งนี้ กพร. จะดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือก่อนส่งตัวเข้าทำงานในสถานที่ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้จบฝึกมีทักษะได้มาตรฐานและพร้อมที่จะให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ” นายธีรพลกล่าว

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9600000008307 (ขนาดไฟล์: 164)

ที่มา: manager.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 ม.ค.60
วันที่โพสต์: 26/01/2560 เวลา 09:50:53 ดูภาพสไลด์โชว์ กพร.ฝึก “ช่างทำขาเทียม” ช่วยคนพิการเข้าถึงกายอุปกรณ์เพิ่ม