ชง 13 ประเด็น ทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

นาย วัลลภ ตังคณานุรักษ์ ครูหยุย

ครูหยุยชง 13 ประเด็น จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)สังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้วยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เปิดเผยว่า กมธ.ได้จัดทำข้อเสนอแนะต่อทิศทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่5 พ.ศ. 2560-2564 จำนวน 13ประเด็น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ รัฐบาล และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปดังนี้

1.ควรบรรจุยุทธศาสตร์ที่ 1-5 ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2555-2559ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 2. ควรสร้างระบบสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 3.ควรเร่งดำเนินการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ ครอบครัวคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 4.ควรสร้างสภาพแวดล้อมสาธารณและบริการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกัน 5.ควรเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและภาคประชาสังคมด้านคนพิการ

นายวัลลภ กล่าวต่อว่า 6. ควรสร้างความตระหนักรู้และเจตคติที่ดีต่อคนพิการ 7.ควรกำหนดให้สภาคนพิการจังหวัดและองค์กรด้านคนพิการจังหวัด นำเสนอประเด็นปัญหาที่มีอยู่ในระดับพื้นที่ 8.ควรกำหนดกลไกหลักที่มีศักยภาพในการเชื่อมต่อเพื่อบูรณาการแผน การปฏิบัติการและงบประมาณของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคมด้านคนพิการ ทั้งในระดับพื้นที่ จังหวัดและระดับชาติ 9.ควรสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการที่จัดตั้งโดยองค์กรด้านคนพิการ 10.ควรจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการในทุกมิติ

11. ควรจัดทำระบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน 12. ควรปรับปรุงกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีความเป็นเอกเทศและมีอิสระในดำเนินงาน และ 13. ควรบรรจุกรอบการดำเนินงานของพันธกรณีระหว่างประเทศในแผน ได้แก่อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ รวมถึงข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศอื่น

ขอบคุณ... http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/734382 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 ม.ค.60
วันที่โพสต์: 4/01/2560 เวลา 10:10:06 ดูภาพสไลด์โชว์ ชง 13 ประเด็น ทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นาย วัลลภ ตังคณานุรักษ์ ครูหยุย ครูหยุยชง 13 ประเด็น จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)สังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้วยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เปิดเผยว่า กมธ.ได้จัดทำข้อเสนอแนะต่อทิศทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่5 พ.ศ. 2560-2564 จำนวน 13ประเด็น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ รัฐบาล และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปดังนี้ 1.ควรบรรจุยุทธศาสตร์ที่ 1-5 ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2555-2559ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 2. ควรสร้างระบบสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 3.ควรเร่งดำเนินการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ ครอบครัวคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 4.ควรสร้างสภาพแวดล้อมสาธารณและบริการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกัน 5.ควรเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและภาคประชาสังคมด้านคนพิการ นายวัลลภ กล่าวต่อว่า 6. ควรสร้างความตระหนักรู้และเจตคติที่ดีต่อคนพิการ 7.ควรกำหนดให้สภาคนพิการจังหวัดและองค์กรด้านคนพิการจังหวัด นำเสนอประเด็นปัญหาที่มีอยู่ในระดับพื้นที่ 8.ควรกำหนดกลไกหลักที่มีศักยภาพในการเชื่อมต่อเพื่อบูรณาการแผน การปฏิบัติการและงบประมาณของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคมด้านคนพิการ ทั้งในระดับพื้นที่ จังหวัดและระดับชาติ 9.ควรสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการที่จัดตั้งโดยองค์กรด้านคนพิการ 10.ควรจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการในทุกมิติ 11. ควรจัดทำระบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน 12. ควรปรับปรุงกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีความเป็นเอกเทศและมีอิสระในดำเนินงาน และ 13. ควรบรรจุกรอบการดำเนินงานของพันธกรณีระหว่างประเทศในแผน ได้แก่อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ รวมถึงข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศอื่น ขอบคุณ... http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/734382

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...