กสทช.ประชุมร่างมาตรฐานบริการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการด้านกิจการโทรทัศน์

แสดงความคิดเห็น

สำนักงาน กสทช.

สำนักงาน กสทช. กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการให้บริการมาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ณ สำนักงาน กสทช. กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ได้ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ โดยได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา หน้า 6 เล่ม 133 ตอนพิเศษ 35 ง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งข้อ 8 กำหนดเป็นหลักการให้ กสทช. กำหนดมาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ในคราวประชุมครั้งที่ 31/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 ได้พิจารณา (ร่าง) มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ และมีมติให้นำร่างดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) จากผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ประกอบกิจการ แล้วนำเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป

สำนักงาน กสทช. จึงได้เชิญผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หรือ ดิจิตอลทีวี องค์กรแต่ละประเภทความพิการที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ฯลฯ สถาบันวิชาการซึ่งทำการศึกษาเรื่องดังกล่าวร่วมกับ สำนักงาน กสทช. ในการจัดทำคู่มือเพื่อยกร่างมาตรฐานทั้ง 3 บริการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ รวมทั้ง หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อเสนอต่อ กสท. พิจารณาต่อไป

อนึ่ง ดิจิตอลทีวีต้องจัดให้มีบริการ โดยมีเวลาตามบทเฉพาะกาล 2 ปี และในปี พ.ศ. 2561 โดยประมาณ อย่างน้อยต้องมีสัดส่วนบริการในรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามประเภทการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต ดังนี้ (1) บริการล่ามภาษามือ (Sign Language) หรือบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีการบรรยายด้วยภาษามือในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูด หรือเสียงประกอบเกิดขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 5 แต่ไม่น้อยกว่า 60 นาที (2) บริการคำบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) หรือบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยาย เป็นอักษรวิ่ง หรือตัวอักษร สัญลักษณ์ ภาพ หรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการ มีเสียงพูด หรือเสียงประกอบ เกิดขึ้น และผู้รับชมสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวด้วยตนเองได้ อย่างน้อยร้อยละ 40 แต่ไม่น้อยกว่า 180 นาที และ (3) บริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) หรือบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียง หรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติ อย่างน้อยร้อยละ 5 แต่ไม่น้อยกว่า 60 นาที

ขอบคุณ... http://www.thansettakij.com/2016/09/29/102025http://www.ryt9.com/s/prg/2520128

ที่มา: thansettakij.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 ก.ย.59
วันที่โพสต์: 30/09/2559 เวลา 11:27:16 ดูภาพสไลด์โชว์ กสทช.ประชุมร่างมาตรฐานบริการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการด้านกิจการโทรทัศน์

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สำนักงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการให้บริการมาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ณ สำนักงาน กสทช. กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ได้ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ โดยได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา หน้า 6 เล่ม 133 ตอนพิเศษ 35 ง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งข้อ 8 กำหนดเป็นหลักการให้ กสทช. กำหนดมาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ปฏิบัติหน้าที่แทน กสทช. ในคราวประชุมครั้งที่ 31/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 ได้พิจารณา (ร่าง) มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ และมีมติให้นำร่างดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) จากผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ประกอบกิจการ แล้วนำเสนอที่ประชุม กสท. ต่อไป สำนักงาน กสทช. จึงได้เชิญผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หรือ ดิจิตอลทีวี องค์กรแต่ละประเภทความพิการที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ฯลฯ สถาบันวิชาการซึ่งทำการศึกษาเรื่องดังกล่าวร่วมกับ สำนักงาน กสทช. ในการจัดทำคู่มือเพื่อยกร่างมาตรฐานทั้ง 3 บริการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ รวมทั้ง หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของรูปแบบรายการกับบริการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อเสนอต่อ กสท. พิจารณาต่อไป อนึ่ง ดิจิตอลทีวีต้องจัดให้มีบริการ โดยมีเวลาตามบทเฉพาะกาล 2 ปี และในปี พ.ศ. 2561 โดยประมาณ อย่างน้อยต้องมีสัดส่วนบริการในรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามประเภทการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต ดังนี้ (1) บริการล่ามภาษามือ (Sign Language) หรือบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีการบรรยายด้วยภาษามือในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูด หรือเสียงประกอบเกิดขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 5 แต่ไม่น้อยกว่า 60 นาที (2) บริการคำบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) หรือบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยาย เป็นอักษรวิ่ง หรือตัวอักษร สัญลักษณ์ ภาพ หรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการ มีเสียงพูด หรือเสียงประกอบ เกิดขึ้น และผู้รับชมสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวด้วยตนเองได้ อย่างน้อยร้อยละ 40 แต่ไม่น้อยกว่า 180 นาที และ (3) บริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) หรือบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียง หรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติ อย่างน้อยร้อยละ 5 แต่ไม่น้อยกว่า 60 นาที ขอบคุณ... http://www.thansettakij.com/2016/09/29/102025http://www.ryt9.com/s/prg/2520128

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...