'นิทานสนามหญ้า' กิจกรรมสร้างคนดีสู่สังคม

แสดงความคิดเห็น

น้องๆโรงเรียนศรีสังวาล นั่งฟังอบรมก่อนเริ่มกิจกรรม ศูนย์คุณธรรม เดินหน้าสร้างคนดีสู่สังคมร่วมกับ โรงเรียนศรีสังวาลย์ อําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนนักเรียนพิการ ภายใต้มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดโครงการศรีสังวาลย์ สร้างคนดี สู่สังคม กิจกรรมนิทานสนามหญ้า“สร้างนักคิด”

กระตุ้น ทักษะในการทํางาน ด้านการพูด การพากย์ การกล้าแสดงออก การเขียน การวาดรูป และส่งเสริมจินตนาการของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีจิตอาสา ร่วมกันคิดสร้างสรรค์ เพื่อนําทักษะที่ได้รับไปใช้ในการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับ ความถนัดของตน

น้องๆโรงเรียนศรีสังวาล ร่วมกิจกรรม วาดภาพผ้าบาติก ดร.ฉวี รัตน์ เกษตรสุนทร ผู้อํานวยการศูนย์คุณธรรม เปิดเผยว่า ศูนย์คุณธรรมและโรงเรียนศรีสังวาลย์ ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาเด็กพิการโดยมีผู้ปกครองเป็นส่วนสําคัญ ทั้งนี้การให้ทักษะความรู้แก่ผู้ปกครองเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาบุตร หลานเป็นสิ่งที่เราให้ ความสําคัญ รวมถึงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้นักเรียนเกิดทักษะอย่างต่อเนื่อง โดยทีมงาน มืออาชีพ และเชื่อมโยงในการถ่ายทอดความคิดผ่านนิทาน จึงทําให้เกิดกิจกรรมนิทานสนามหญ้า “สร้างนักคิด” ขึ้น เพื่อกระตุ้นทักษะในการทํางาน ด้านการพูด การพากย์ การกล้าแสดงออก การเขียน การวาดรูป และส่งเสริมจินตนาการของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีจิตอาสา มาร่วมกัน คิดสร้างสรรค์ เพื่อนําทักษะที่ได้รับไปใช้ในการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับ ความถนัดของตนเอง

น้องๆโรงเรียนศรีสังวาล ร่วมกิจกรรม วาดภาพระบายสี โรงเรียนศรีสังวาลย์ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรม ในโครงการศรีสังวาลย์ สร้างคนดีสู่สังคมกิจกรรม นิทานสนามหญ้า “สร้างนักคิด” ประกอบด้วยกิจกรรมห้องเรียนคุณธรรม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลอนามัยใน ตนเองและเพื่อนที่ใกล้ชิด ตลอดจนความรับผิดชอบในการออม เป็นการบูรณาการความรู้ในวิชาการ งานพื้นฐานอาชีพ โดยฝึกนักเรียนประดิษฐ์กระปุกออมสินจากวัสดุเหลือใช้ เนื่องจากนักเรียนได้รับสิ่งของจากผู้บริจาคมากมายในโรงเรียน จึงมีกิจกรรมธนาคารจิตประภัสสรเกิดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ นําสิ่งของเกินความจําเป็นมาฝากไว้กับธนาคารเพื่อนําไปมอบให้กับโรงเรียน ด้อยโอกาสอื่นๆ

โดยกิจกรรมนิทานสนามหญ้าจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนจากความพิการที่หลากหลาย และนักเรียนที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มีความยากลําบากในการแสดงออก โดยได้จัดให้มีเวทีกิจกรรม นิทานสนามหญ้า เพื่อฝึกนักเรียนต้นแบบให้ออกมาแสดงความสามารถทั้งด้านการพูด การพากย์ การแสดงท่าทางประกอบตามเนื้อหาของนิทาน พร้อมทั้งคติสอนใจที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และตระหนักถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ พร้อมทั้งฝึกทักษะในการแสวงหาศูนย์คุณธรรมผนึกโรงเรียนศรีสังวาลย์ ร่วมสร้างคนดีสู่สังคมความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จากผลของการพัฒนา กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทําให้โรงเรียนเกิดนักเรียนต้นแบบ โดยมีครู ผู้ปกครอง พนักงานบริบาล และเจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม

โครงการนี้จะดําเนินไปจนถึงเดือนสิงหาคมปีนี้ โดยคาดหวังว่าจะ สามารถชี้วัดความสําเร็จโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ นักเรียนแกนนําแต่ละช่วงชั้นไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 มีพัฒนาการใช้ทักษะทางภาษาและสื่อสารด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพความ บกพร่องของตนเอง และเกิดความสนุกสนาน สามารถเล่านิทาน แสดงละคร สร้างหนังสือนิทาน และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้ ส่วนครู ผู้ปกครองนักเรียน และพนักงานบริบาลไม่น้อย กว่าร้อยละ 90 เกิดความพึงพอใจในการที่นักเรียนสามารถเล่านิทาน แสดงละคร สร้างหนังสือนิทาน มีทักษะในการพึ่งพาตนเองและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้

ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/life/328322 (ขนาดไฟล์: 167)

ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 ก.พ.56

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 ก.พ.56
วันที่โพสต์: 2/03/2556 เวลา 03:48:07 ดูภาพสไลด์โชว์ 'นิทานสนามหญ้า' กิจกรรมสร้างคนดีสู่สังคม

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

น้องๆโรงเรียนศรีสังวาล นั่งฟังอบรมก่อนเริ่มกิจกรรม ศูนย์คุณธรรม เดินหน้าสร้างคนดีสู่สังคมร่วมกับ โรงเรียนศรีสังวาลย์ อําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนนักเรียนพิการ ภายใต้มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดโครงการศรีสังวาลย์ สร้างคนดี สู่สังคม กิจกรรมนิทานสนามหญ้า“สร้างนักคิด” กระตุ้น ทักษะในการทํางาน ด้านการพูด การพากย์ การกล้าแสดงออก การเขียน การวาดรูป และส่งเสริมจินตนาการของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีจิตอาสา ร่วมกันคิดสร้างสรรค์ เพื่อนําทักษะที่ได้รับไปใช้ในการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับ ความถนัดของตน น้องๆโรงเรียนศรีสังวาล ร่วมกิจกรรม วาดภาพผ้าบาติก ดร.ฉวี รัตน์ เกษตรสุนทร ผู้อํานวยการศูนย์คุณธรรม เปิดเผยว่า ศูนย์คุณธรรมและโรงเรียนศรีสังวาลย์ ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาเด็กพิการโดยมีผู้ปกครองเป็นส่วนสําคัญ ทั้งนี้การให้ทักษะความรู้แก่ผู้ปกครองเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาบุตร หลานเป็นสิ่งที่เราให้ ความสําคัญ รวมถึงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้นักเรียนเกิดทักษะอย่างต่อเนื่อง โดยทีมงาน มืออาชีพ และเชื่อมโยงในการถ่ายทอดความคิดผ่านนิทาน จึงทําให้เกิดกิจกรรมนิทานสนามหญ้า “สร้างนักคิด” ขึ้น เพื่อกระตุ้นทักษะในการทํางาน ด้านการพูด การพากย์ การกล้าแสดงออก การเขียน การวาดรูป และส่งเสริมจินตนาการของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีจิตอาสา มาร่วมกัน คิดสร้างสรรค์ เพื่อนําทักษะที่ได้รับไปใช้ในการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับ ความถนัดของตนเอง น้องๆโรงเรียนศรีสังวาล ร่วมกิจกรรม วาดภาพระบายสีโรงเรียนศรีสังวาลย์ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรม ในโครงการศรีสังวาลย์ สร้างคนดีสู่สังคมกิจกรรม นิทานสนามหญ้า “สร้างนักคิด” ประกอบด้วยกิจกรรมห้องเรียนคุณธรรม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลอนามัยใน ตนเองและเพื่อนที่ใกล้ชิด ตลอดจนความรับผิดชอบในการออม เป็นการบูรณาการความรู้ในวิชาการ งานพื้นฐานอาชีพ โดยฝึกนักเรียนประดิษฐ์กระปุกออมสินจากวัสดุเหลือใช้ เนื่องจากนักเรียนได้รับสิ่งของจากผู้บริจาคมากมายในโรงเรียน จึงมีกิจกรรมธนาคารจิตประภัสสรเกิดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ นําสิ่งของเกินความจําเป็นมาฝากไว้กับธนาคารเพื่อนําไปมอบให้กับโรงเรียน ด้อยโอกาสอื่นๆ โดยกิจกรรมนิทานสนามหญ้าจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนจากความพิการที่หลากหลาย และนักเรียนที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มีความยากลําบากในการแสดงออก โดยได้จัดให้มีเวทีกิจกรรม นิทานสนามหญ้า เพื่อฝึกนักเรียนต้นแบบให้ออกมาแสดงความสามารถทั้งด้านการพูด การพากย์ การแสดงท่าทางประกอบตามเนื้อหาของนิทาน พร้อมทั้งคติสอนใจที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และตระหนักถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ พร้อมทั้งฝึกทักษะในการแสวงหาศูนย์คุณธรรมผนึกโรงเรียนศรีสังวาลย์ ร่วมสร้างคนดีสู่สังคมความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จากผลของการพัฒนา กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทําให้โรงเรียนเกิดนักเรียนต้นแบบ โดยมีครู ผู้ปกครอง พนักงานบริบาล และเจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม โครงการนี้จะดําเนินไปจนถึงเดือนสิงหาคมปีนี้ โดยคาดหวังว่าจะ สามารถชี้วัดความสําเร็จโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ นักเรียนแกนนําแต่ละช่วงชั้นไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 มีพัฒนาการใช้ทักษะทางภาษาและสื่อสารด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพความ บกพร่องของตนเอง และเกิดความสนุกสนาน สามารถเล่านิทาน แสดงละคร สร้างหนังสือนิทาน และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้ ส่วนครู ผู้ปกครองนักเรียน และพนักงานบริบาลไม่น้อย กว่าร้อยละ 90 เกิดความพึงพอใจในการที่นักเรียนสามารถเล่านิทาน แสดงละคร สร้างหนังสือนิทาน มีทักษะในการพึ่งพาตนเองและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/life/328322 ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 25 ก.พ.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...