เชิญคนพิการสมัครรับราชการ...กรมศุลกากร

แสดงความคิดเห็น

โลโก้ กรมศุลกากร กรมศุลกากร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำหรับบุคคลทั่วไป คุณสมบัติ คือ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้...หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นต้น โดยเปิดสอบในตำแหน่งดังนี้ ๑.ศุลการักษ์ ๒๔ อัตรา (กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป) ค่าตอบแทน ๙,๑๕๐ บาท คุณสมบัติเฉพาะ จบปวช. หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง หรือพณิชยการ มีหน้าที่ ๑)ปฏิบัติงานศุลกากร การควบคุมการบรรทุกข์และขนถ่ายสินค้า การเก็บรักษา การตรวจสอบ การจัดเก็บภาษีอากร และการป้องกันปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีศุลกากร ๒)ปฏิบัติงงานตามที่ได้รับมอบหมายฯ และ๒.เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ๔ อัตรา (กลุ่มงาน บริหารทั่วไป) ค่าตอบแทน ๑๔,๐๒๐ บาท คุณสมบัติเฉพาะ จบปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ มีหน้าที่ ๑)ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย-ต่างประเทศ ๒)รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงานฯ เสนอผู้บังคับบัญชา ๓)จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ๔)ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ฯลฯ และ๕)ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สำหรับตำแหน่งที่เปิดสอบเฉพาะคนพิการ คุณสมบัติทั่วไป คือ เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว มีบัตรประจำตัวคนพิการ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก(เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยเปิดสอบตำแหน่งดังนี้ ๑.พนักงานประจำสำนักงาน ๔ อัตรา (กลุ่มงาน บริการ) ค่าตอบแทน ๘,๓๐๐ บาท คุณสมบัติเฉพาะ จบ ม .๓ หรือ ม.๖ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน มีหน้าที่ ๑)ร่างหนังสือ เขียนบันทึก สรุปรายงาน บันทึกข้อมูลและพิมพ์หนังสือราชการ ฯลฯ ๒)รวบรวม สถิติ ลงรหัส จำแนกหมวดหมู่ แบบสอบถาม ๓)สำรวจ รวบรวมหลักฐานการประมวลข้อมูล บริการข้อมูล ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ๔)รวบรวมและจัดทำสถิติสินค้าระหว่างประเทศ ตรวจสอบข้อมูลการนำเข้า/ส่งออกสินค้า ฯลฯ๕)ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสถิติ ให้บริการข้อมูลสถิติ ๖)ตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร รหัสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ และการบันทึกข้อมูล รวมทั้งสามารถบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นได้ ๗)ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร เบิก-จ่ายพัสดุ จัดทำบัญชีเบื้องต้นและจัดเอกสารฯ อย่างเป็นระบบและตรวจสอบความถูกต้อง ๘)ประสานงานกับหน่วยงานภายใน-นอกที่เกี่ยวข้อง ๙)ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายฯ และ ๒.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ อัตรา (กลุ่มงาน บริหารทั่วไป) ค่าตอบแทน ๑๔,๐๒๐ บาท คุณสมบัติเฉพาะ จบปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา มีหน้าที่ ๑)ศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผน ๒)ให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนงาน/โครงการและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ๓)ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายฯ

ผู้สนใจสมัครงานผ่านเว็บไซต์ของกรมศุลกากร (http://job.customs.go.th) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน ๒๓๐ บาท ที่เคาน์เตอร์เฉพาะ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ ๒๒ ก.พ. ๕๖ ทุกสาขา ทั่วประเทศ หลังชำระค่าทำเนียมฯ สามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมศุลกากร ซึ่งผู้สมัครสอบจะสมัครได้เพียงครั้งเดียว ตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือรับเงินค่าธรรมเนียมฯคืนได้

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน(การประเมินครั้งที่๑) รวมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน จะประกาศในวันที่ ๘ มี.ค. ๕๖ ณ ชั้น P อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากรถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ และทางเว็บไซต์ http://job.customs.go.th

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ผู้สมัครสอบต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาคข้อเขียนครั้งที่๑ ร้อยละ๖๐ ขึ้นไป จาก๑๐๐ คะแนน จึงจะมีสิทธิประเมินฯครั้งที่ ๒ โดยการสอบสัมภาษณ์ และต้องได้คะแนนสัมภาษณ์ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป จาก ๑๐๐ คะแนน ทั้งนี้เฉพาะตำแหน่งศุลการักษ์ จะมีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ได้แก่ การว่ายน้ำ และการวิ่ง โดยต้องผ่านทั้งการว่ายน้ำและการวิ่งตามเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์

หลักฐานและอุปกรณ์ที่ต้องนำมาในการสอบข้อเขียน ได้แก่ ๑)บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักระบุชัดเจนเท่านั้น ๒)บัตรประจำตัวคนพิการ(กรณีผู้สมัครเป็นคนพิการ) ๓) ดินสอที่มีความดำเท่ากับ ๒B หรือมากกว่า ปากกาน้ำเงิน และยางลบ สำหรับการสัมภาษณ์ ได้แก่ ๑) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักระบุชัดเจนเท่านั้น ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ ๒)บัตรประจำตัวคนพิการพร้อมสำเนา ๑ ฉบับ (กรณีผู้สมัครเป็นคนพิการ) ๓)ใบสมัครสอบพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน ๔)สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบฯ พร้อมสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) อย่างละ ๑ ฉบับ ๕)สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ และ๖)สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล อย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ ชั้น P อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ และทางเว็บไซต์ http://job.customs.go.th (กรมศุลกากร/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๓ ก.พ. ๕๖)

ที่มา: กรมศุลกากร/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๓ ก.พ. ๕๖
วันที่โพสต์: 29/07/2556 เวลา 05:50:02 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการสมัครรับราชการ...กรมศุลกากร

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

โลโก้ กรมศุลกากร กรมศุลกากร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำหรับบุคคลทั่วไป คุณสมบัติ คือ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้...หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นต้น โดยเปิดสอบในตำแหน่งดังนี้ ๑.ศุลการักษ์ ๒๔ อัตรา (กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป) ค่าตอบแทน ๙,๑๕๐ บาท คุณสมบัติเฉพาะ จบปวช. หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง หรือพณิชยการ มีหน้าที่ ๑)ปฏิบัติงานศุลกากร การควบคุมการบรรทุกข์และขนถ่ายสินค้า การเก็บรักษา การตรวจสอบ การจัดเก็บภาษีอากร และการป้องกันปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีศุลกากร ๒)ปฏิบัติงงานตามที่ได้รับมอบหมายฯ และ๒.เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ๔ อัตรา (กลุ่มงาน บริหารทั่วไป) ค่าตอบแทน ๑๔,๐๒๐ บาท คุณสมบัติเฉพาะ จบปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ มีหน้าที่ ๑)ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย-ต่างประเทศ ๒)รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงานฯ เสนอผู้บังคับบัญชา ๓)จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ๔)ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ฯลฯ และ๕)ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สำหรับตำแหน่งที่เปิดสอบเฉพาะคนพิการ คุณสมบัติทั่วไป คือ เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว มีบัตรประจำตัวคนพิการ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก(เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยเปิดสอบตำแหน่งดังนี้ ๑.พนักงานประจำสำนักงาน ๔ อัตรา (กลุ่มงาน บริการ) ค่าตอบแทน ๘,๓๐๐ บาท คุณสมบัติเฉพาะ จบ ม .๓ หรือ ม.๖ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน มีหน้าที่ ๑)ร่างหนังสือ เขียนบันทึก สรุปรายงาน บันทึกข้อมูลและพิมพ์หนังสือราชการ ฯลฯ ๒)รวบรวม สถิติ ลงรหัส จำแนกหมวดหมู่ แบบสอบถาม ๓)สำรวจ รวบรวมหลักฐานการประมวลข้อมูล บริการข้อมูล ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ๔)รวบรวมและจัดทำสถิติสินค้าระหว่างประเทศ ตรวจสอบข้อมูลการนำเข้า/ส่งออกสินค้า ฯลฯ๕)ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสถิติ ให้บริการข้อมูลสถิติ ๖)ตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร รหัสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ และการบันทึกข้อมูล รวมทั้งสามารถบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นได้ ๗)ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร เบิก-จ่ายพัสดุ จัดทำบัญชีเบื้องต้นและจัดเอกสารฯ อย่างเป็นระบบและตรวจสอบความถูกต้อง ๘)ประสานงานกับหน่วยงานภายใน-นอกที่เกี่ยวข้อง ๙)ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายฯ และ ๒.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ อัตรา (กลุ่มงาน บริหารทั่วไป) ค่าตอบแทน ๑๔,๐๒๐ บาท คุณสมบัติเฉพาะ จบปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา มีหน้าที่ ๑)ศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผน ๒)ให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนงาน/โครงการและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ๓)ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายฯ ผู้สนใจสมัครงานผ่านเว็บไซต์ของกรมศุลกากร (http://job.customs.go.th) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน ๒๓๐ บาท ที่เคาน์เตอร์เฉพาะ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ ๒๒ ก.พ. ๕๖ ทุกสาขา ทั่วประเทศ หลังชำระค่าทำเนียมฯ สามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมศุลกากร ซึ่งผู้สมัครสอบจะสมัครได้เพียงครั้งเดียว ตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือรับเงินค่าธรรมเนียมฯคืนได้ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน(การประเมินครั้งที่๑) รวมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน จะประกาศในวันที่ ๘ มี.ค. ๕๖ ณ ชั้น P อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากรถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ และทางเว็บไซต์ http://job.customs.go.th หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ผู้สมัครสอบต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาคข้อเขียนครั้งที่๑ ร้อยละ๖๐ ขึ้นไป จาก๑๐๐ คะแนน จึงจะมีสิทธิประเมินฯครั้งที่ ๒ โดยการสอบสัมภาษณ์ และต้องได้คะแนนสัมภาษณ์ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป จาก ๑๐๐ คะแนน ทั้งนี้เฉพาะตำแหน่งศุลการักษ์ จะมีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ได้แก่ การว่ายน้ำ และการวิ่ง โดยต้องผ่านทั้งการว่ายน้ำและการวิ่งตามเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักฐานและอุปกรณ์ที่ต้องนำมาในการสอบข้อเขียน ได้แก่ ๑)บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักระบุชัดเจนเท่านั้น ๒)บัตรประจำตัวคนพิการ(กรณีผู้สมัครเป็นคนพิการ) ๓) ดินสอที่มีความดำเท่ากับ ๒B หรือมากกว่า ปากกาน้ำเงิน และยางลบ สำหรับการสัมภาษณ์ ได้แก่ ๑) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักระบุชัดเจนเท่านั้น ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ ๒)บัตรประจำตัวคนพิการพร้อมสำเนา ๑ ฉบับ (กรณีผู้สมัครเป็นคนพิการ) ๓)ใบสมัครสอบพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน ๔)สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบฯ พร้อมสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) อย่างละ ๑ ฉบับ ๕)สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ และ๖)สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล อย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย กรมศุลกากร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ ชั้น P อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ และทางเว็บไซต์ http://job.customs.go.th (กรมศุลกากร/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๓ ก.พ.

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...