โครงการพัฒนาทักษะคนพิการ

ภาพหมู่คนพิการที่เข้าร่วมโครงการ ที่สถานีประชาชน เชิญคนพิการร่วม "โครงการการอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ และสะท้อนความคิดเห็นสื่อสาธารณะ" ที่ทางสถานีไทยพีบีเอส ที่ห้องบีฟวิ่งรูม ชั้น ๑ อาคาร A เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์และสะท้อนความคิดเห็นสื่อสาธารณะอย่างตรงประเด็น และเพื่อสร้างแนวทางการทำกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับเครือข่ายคนพิการ

ต้องการคนพิการเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๕ คน โดยสามารถนำผู้ช่วยเหลือมาด้วยได้ สำหรับค่าเดินทาง: จากต่างจังหวัด: กิโลเมตรละ ๕ บาท จากระยะทางการเดินทางจริง และสามารถพักค้างคืนในคืนวันเสาร์ที่ ๑๖ ได้ โดยต้องออกใบเสร็จที่พักเบิกจ่ายตามจริง ลงรายละเอียดดังนี้ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ๑๔๕ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ การเข้าพัก ที่พัก ๑ คนไม่เกิน ๘๐๐ บาท ๒ คนไม่เกิน๑,๖๐๐ บาท การออกใบเสร็จที่พัก ให้ระบุชื่อคนเข้าพักในหลักฐานการเข้าพักด้วย ในกรุงเทพ และปริมณฑล: เหมาจ่าย ๖๐๐ บาท ปริมณฑล หากเกินกว่า ๖๐๐ บาท จ่ายค่าเดินทางตามจริง (แท็กซี่) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกดที่ http://preedatracking.blogspot.com/2012/12/21.html หรือส่ง ชื่อ-นามสกุล ลักษณะความพิการ และจังหวัดที่อยู่ ที่ preeda.limnontakul@gmail.com หรือส่ง SMS ชื่อ-นามสกุล ความพิการ และจังหวัด ที่โทร. ๐๘๖-๓๑๔-๗๘๖๖ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล ๐๘๖-๓๑๔-๗๘๖๖ (มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๒ ก.พ.๕๖)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๒ ก.พ.๕๖
วันที่โพสต์: 27/02/2556 เวลา 06:35:21 ดูภาพสไลด์โชว์ โครงการพัฒนาทักษะคนพิการ