MEA มอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย

MEA มอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย

MEA มอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2567

(28 พฤษภาคม 2567) นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้แทน MEA มอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 5 ล้านบาท โดยมี พลเอก หม่อมหลวงประสบชัย เกษมสันต์ อุปนายกอาวุโส สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย รักษาการนายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ และมอบเงินแก่สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 3 ล้านบาท โดยมีนายไมตรี คงเรือง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ตามนโยบายภาครัฐในความร่วมมือการสนับสนุนสมาคมกีฬาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

MEA มอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย

MEA ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมให้การขับเคลื่อนพัฒนา และสนับสนุนวงการกีฬาควบคู่ไปกับการผลักดันให้การกีฬาเป็น Soft Power ที่สำคัญของประเทศ โดย MEA สนับสนุนงบประมาณสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาวงการกีฬาอย่างต่อเนื่องในระยะยาวจะช่วยให้สมาคมกีฬาต่าง ๆ สามารถวางแผนการพัฒนาในระยะยาวได้อย่างเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาวงการกีฬาไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของสมาคมฯ ให้พร้อมพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนพิการของประเทศไทยสู่ระดับสากล

ขอบคุณ... https://mgronline.com/onlinesection/detail/9670000045925

ที่มา: mgronline.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 พ.ค. 67
วันที่โพสต์: 29/05/2567 เวลา 13:44:17 ดูภาพสไลด์โชว์ MEA มอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย