รางวัลแห่งความสำเร็จ พงศ์ภรณ์ -น้องเทนนิส-ศรีสะเกษ สุดยอดนักกีฬาดีเด่นปี 2560

รางวัลแห่งความสำเร็จ พงศ์ภรณ์ -น้องเทนนิส-ศรีสะเกษ สุดยอดนักกีฬาดีเด่นปี 2560

กกท.จัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560 สุดยอดนักกีฬาไทย พงศ์ภรณ์ สุวิทยารักษ์ ควง “เทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ คว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น ในงานวันกีฬาแห่่งชาติ ขณะที่ ศรีสะเกษ ศ.รุ่งวิสัย รับรางวัลนักกีฬาอาชีพดีเด่น

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560 พร้อมมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงาน กกท. และนักกีฬา ที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2560 ที่ อินดอร์สเตเดี้ยม สนามกีฬาหัวหมาก

โดยกิจกรรมในงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560 เริ่มตั้งแต่พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงาน กกท. และนักกีฬา ที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2560 ประกอบด้วย พนักงาน กกท. ทีได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีรายชื่อดังนี้ ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ได้แก่ พันโท รุจ แสงอุดม, ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย ได้แก่ นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา และนายสังเวียน บุญโต,

ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ได้แก่ นายกาหลง เย็นจิตต์, นายเกียรติศักดิ์ อุ่นเสียม, นายจำนงค์ เสนาจิตร์, นายณัฐวุฒิ เรืองเวส และนายศุภชัย มั่นใจตน

ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ได้แก่ นายก้องภพ โพธิสุวรรณ, นายฉลอง เผ่าแก้ว, นายมาด๊าด ทองท้วม, นายสมพร วรรณศิริ, นางชลัดดา ชาญมะเริง, นางโปรดปราน สมานมิตร และนางพิกุล กุฎาคาร

ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก ได้แก่ นายเกื้อ ชูศรี, นายจิรพงษ์ รัตนามตกุล, นายชาตรี สินสนอง, นายปรีชา ลาลุน, นายพลัฏฐ์ สุวรรณเมธากร, นายพิพัฒน์ วัฒนคุ้ม, นายมนัสชัย ทรรพนันทน์, นายวรศักดิ์ ภักดีคำ, นายวุฒิชัย ชัยจิตย์, นายสงัด ศิริพันธ์, นายสาคร หอมวัฒนวงศ์, นายอัครวิทย์ จิ๋วนารายณ์, นายชาลี รัศมี, ว่าที่ร้อยตรีหญิง กาญจนา วาสนสิทธิ, นางสาวเบญจมาส ทองขจร, นางสาวลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่, นางศิรประภา เทศประสิทธิ์ และนางสาคเรศ ชัยมัง

ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี จำนงค์ ยาวิชัย, นายณัฐพล อันตรเสน, นายธีรวัฒน์ศิลปอาชา, นายพรประสิทธิ์ เล็กสุทธิ์, นายพันธุปรี ดาบเงิน, นายภูมิเดช เอกก้านตรง, นายสมพงษ์ เจริญปรุ, นายวิทยา วิศรุตโสภณ, นายอัครพล พึ่งธรรม, นางกฤษฎาภัสสร์ อินไชยะ, นางสาวดวงกมล เปี่ยมศุภทรัพย์, นางสาวบุปผา สร้อยสกุณี, นางประไพ บรรจงจัด, นางสาวเยี่ยมศรี สีแดง, นางสาวสายทอง จิตต์สว่าง, นางสาวสุรัชตา มาเมตตา และนางโสภา วิฑิตอมรเวท

รางวัลแห่งความสำเร็จ พงศ์ภรณ์ -น้องเทนนิส-ศรีสะเกษ สุดยอดนักกีฬาดีเด่นปี 2560

รางวัลแห่งความสำเร็จ พงศ์ภรณ์ -น้องเทนนิส-ศรีสะเกษ สุดยอดนักกีฬาดีเด่นปี 2560

นักกีฬาที่เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีรายชื่อดังนี้ ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์ได้แก่ เรือเอก คำรณ กรลาศ, นายเชาวลิต เกื้อจรูญ, นางฐานวีร์ ประมวลศักดิ์ธนา, นายนพรัตน์ การขยัน, นายนิธิโรจน์ พันธ์รัมย์, นายประดิษฐ์ บุรี, นายปราโมทย์ ลาดสุวรรณ, เด็กชายมนัสนันท์ มั่นขันธ์, นายวันชัย ชัยวุฒิ, นายสมยศ อัคคไพบูลย์, นายสยาม สุขจันทร์, นายสุภัค เสร็จธุระ, นายสุวิทย์ชัย เมืองพรม, นายอยู่ชุน วิชโย, นายอัตถพล ลิขิตปัทมสิงห์, นางสาวจตุพร สุกจม, นางสาวพิชญา คูรัตนศิริ, นางสาวพิมศิริ ศิริแก้ว, นางสาวลัดดา เรืองรอด และนางสาวศศิธร เทพสุธา

ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ได้แก่ นายขวัญชัย พิมพ์กรณ์, นายจักรภพ ทำเสน, นายเจตริน วรรธนะสิน, นายชัยโชติ สุนทรพรวาที, นายชาคร แก้วศรี, นายเชิดชัย บุญประเสริฐ, นายโชคอุทิศ โมลี, นายณัฐพล แก้วศรี, นายณัฐพล ทองดี, นายดนัย วิริยะสหกิจ, นายทวี ชมพุทธา, นายทวีผล สุขเกษม, พันตำรวจโท ธงชัย ปัญจบุศย์,นายธนพันธ์ พังจุนันท์, นายธวัชชัย ใจศิลปะ, นายธวัชชัย เอกธุระประศัลย์, นายธีระวัฒน์ หล้าหิบ, นายนภดล ทรัพย์หมื่นแสน, นายนภดล วรรณบวร, นายนาคร ศิลาชัย, นายนิวัฒ กองตา, นายพนม ขุนเจ๋ง, นายพันธวัฒน์หุตะโชค, นายพิเชษฐ เสร็จธุระ, นายภาคภูมิ ถาวร, นายมณเฑียร สิริวัฒนากูล, นายศุภกร เกรียงไกรวณิช, นายศุภเดช ธารใส, นายศุษดิศโกษาแสง, นายสมพร มะลิซ้อน, นายสายันต์ รจนา, นายสาโรจน์ พิมพ์นิล, นายหนึ่งสกล ธเนศตระกูล, นายอรรถพล คุณสา, นายอับดุล เดวิเลาะ, นายอาทิตย์ วงศ์ปิ่นตา, นายเอกสิทธิ์ จูมเจริญ, นางสาวเกวลินรรณฤมล, นางสาวเกศรินทร์ เวียงอำพล, นางสาวจิดาภา ศรีจำนง, นางสาวจินดาพันธ์ พ่วงจุ้ย, นางสาวจินหธาน์ หงส์กาญจนากุล, นางจุฑารัตน์ เหลืองจันทวงศ์, นางฉันทนา เลิศโวหาร, นางสาวช่อผกา พุ่มนิคม, นางธัญญานีโสวัญณะ, นางสาวนาตยาเสาวธารพงศ์, นางสาวนารีรัตน์ ธงสันเทียะ, นางน้ำทิพย์ ศรีเรือง, นางปรีมนต์ แผ่แพทย์คุณ, นางปุญยนุช ไชยศุภลาภ, นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ, นางสาวภัทรวดี วราฤทธิ์ดำรงกุล, นางยุพิณ แก้วเชิงค้า, นางสาววาสนา คูทวีทรัพย์, นางสาววิวุฬลิ้มศิริโสภณ, นางสาวศิริรัตน์ คงสุวรรณ, นางสาวสรัลยา ไวนิทรา, นางสาวสุกัญญา ศรีสุราช, นางสาวสุมาลี แสงอรุณศิริ, นางสาวโสภิตา ธนสาร และนางสาวอัศมา ธีรเชษฐมงคล

ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ได้แก่ นายกิตติวิชช์ ชัยลี, นายขจรศักดิ์ ลายสังข์, นายคำพา ป้องท้าว, นายจักร สันติกุล, นายเฉลิมพล ตันบุตร, นายทองสุข เงินอยู่, นายทินกร เทพแดง, นายเทวินทร์ หาญปราบ, นายธนพงษ์ หวังตรงจิตร, นายธีรพงศ์ ขุนเจ๋ง, นายนเรศม์เนาว์ประโคน, นายบดินทร์ ศรศรีวิชัย, นายบัญชา ฟั่นคำอ้าย, นายพรโชค ลาภเย็น, นายพิศิษฐ์ ถนอมพันธ์, นายมูฮัมมัดนูรเด่น อาบ๊ะ, นายวรรษภณ ธรรมนิยม, นายวรวุฒิ แสงอำภา, นายวัฒนา พรหมแก้ว, นายวิสูตร สุขอ่อน, นายศักดิ์เพชร แซ่ว่าง, นายศุภศักดิ์ เชยชุ่ม, นายสรเชษฐ์ อวยพร, นายสินธุ์เพชร กรวยทอง, นายสุเมธ มณีสุวรรณ, นายสุรพล ถุงทรัพย์, นายหาญฤชัย เนตศิริ, นางสาวชญานันทน์ เสฎฐีศรีเกิดกุล, นางสาวชลิตา เอี่ยมนุช, นางสาวญาดา แจ้งสว่าง, นางสาวนนท์ณัฐดาอำมาตย์, นางสาวปารมี ปัญญาแจ่ม, นางสาวพัชรี วิเศษสี, นางสาวสมพร ม่วงศิริ และนางสาวอรปรียา มงคลสิทธิชัย

ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ ได้แก่ นายเฉลิมพงษ์ พันภู่, นายธนาชัย แก้วกาหลง, นายธีรวัฒน์คลังทอง, นายปิติภูมิ ภาษี, นายพลวศิน ถารธรรม, นายไพศาล แซ่จ๋าว, นายยุทธจักร กลิ่นบานชื่น, นายสัญหณัฐสีจำปี, นายสุรสิทธิ์ นิลาส, นายหัด โหมดนอก, นายอติเดช อินทนนท์, นายอธิน สิงห์ดง, นางสาวชุติมา แสนหล้าและนางสาวอัญชญา เกตุแก้ว

ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ได้แก่ นายจักรพันธ์ จันสุปิน, นายจักรวาล เปรมฤดีชัยศักดิ์, นายเจตริน วงศ์แห่งมิตร, นายฉัตรชัย เสนาจันทร์, นายชนน วงศ์แห่งมิตร, นายชัยวัฒน์ อาชาทองคำ, นายณัฐพงษ์ วรรณะนายณัฐยศ ไชยขันธ์, นายธนาพงษ์ ดุลยอนุกิจ, นายนภดล ภูศรีสม, นายบุญฤทธิ์ ไชยพูน, นายพงศกร แปยอ, นายพงศกร ศรีภิรมย์, นายพรชัย จาดมี, นายพีระพงศ์ บึงโบก, นายพีระพล หวาดบก, นายรุ่งโรจน์ ไชยมั่น, นายฤทธิไกร สมสนุก, นายวิสาร ตาหมี่, นายศักดิ์นรินทร์ คล้ายสุวรรณ, นายสัญญา สุขสังข์, นายอนุชิต ทาต๊ะ, นายอภินันท์ พันพิมพ์, นางสาวกัลยา เกรียบกลาง, นางสาวธัชนเรศ ประเสริฐพรรณ, นางสาวปรียาภรณ์ แก้วแจ่มจันทร์, นางสาวพรรณิภา สระทองแมว, นางสาวพรสุดา พุ่มจันทร์, นางสาวพวงเพชร ไชยธารัตน์, นางสาวพิชญา สระทองทา, นางสาวสมบูรณ์ ไชยพานิช และนางสาวอรุณกร ประทุมวัน

จากนั้น เป็นงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ ควรได้รับการยกย่องเชิดชูจำนวน 11 ประเภทรางวัล มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

นักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่น ได้แก่ นายพงศ์ภรณ์ สุวิทยารักษ์ (เทควันโด), รองดีเด่น ได้แก่นายสุภทัต ฟูตระกูล (เจ็ตสกี) และพันจ่าโท ดำรงศักดิ์ สร้อยสรี (เพาะกาย), นัก กีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่น ได้แก่ “เทนนิส” นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (เทควันโด),รองดีเด่น ได้แก่ นางสาวธัญญ่า สุขเจริญ (ยกน้ำหนัก) และนางสาวศิริพร แก้วดวงงาม (วินด์เซิร์ฟ)

นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่น ได้แก่ นายกุลวุฒิ วิทิตศานต์ (แบดมินตัน) , รองดีเด่น ได้แก่นายธภัทรวัฒน์โจสรรค์นุสนธิ์ (เจ็ตสกี)และนายธีรพัฒน์ ชมชื่น (ยกน้ำหนัก) นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่น ได้แก่เด็กหญิงอาฒยา ฐิติกุล (กอล์ฟ), รองดีเด่น ได้แก่ นางสาวนภาพร จรณวัต (เทควันโด)และนางสาวไอลดาเอ็มดู (ยกน้ำหนัก)

นักกีฬาอาชีพดีเด่น ได้แก่ “ศรีสะเกษ ศ.รุ่งวิสัย” ส.ต.ต. วิศักดิ์ศิลป์ วังเอก (มวยสากล), รองดีเด่น ได้แก่นางสาวเอรียา จุฑานุกาล (กอล์ฟ), นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายใหม่ กล้าหาญ (เพชรเมืองชล ภ.สวนทอง), รองดีเด่น ได้แก่ นายอภิธรรม พรศรี (คมเพชร ศิษย์สารวัตรเสือ)

นักกีฬาพิการชายดีเด่น ได้แก่ นายวัชรพลวงษา (บอคเซีย), รองดีเด่น ได้แก่ นายพงศกร แปยอ(วีลแชร์เรสซิ่ง),นักกีฬาพิการหญิงดีเด่น ได้แก่นางสาวสายสุนีย์ จ๊ะนะ (วีลแชร์ฟันดาบ) รองดีเด่น ได้แก่ นางสาววาสนาคูทวีทรัพย์ (ยิงธนู)

ชนิดกีฬาทีมดีเด่น (sports) ได้แก่ ฟุตซอล ทีมหญิง และประเภทกีฬาทีมดีเด่น (event) ได้แก่ แบดมินตัน ทีมคู่ผสม

ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น ประกอบด้วย ผู้ฝึกสอนนักกีฬาสมัครเล่นดีเด่น ได้แก่นายอุดม ทวีสุข (ฟุตซอล), ผู้ฝึกสอนนักกีฬาต่างประเทศดีเด่น ได้แก่ ดาเนียล เฟอรรี Mr. Daniele Ferri (โปโลน้ำ), ผู้ฝึกสอนนักกีฬาอาชีพดีเด่น ได้แก่นายโชคชัย พิสิฐวุฒินันท์ (มวยสากล), ผู้ฝึกสอนนักกีฬาส่วนภูมิภาคดีเด่น ได้แก่นายโกวิทย์ อาวุธเพชร (กรีฑา-จ.นครศรีธรรมราช) และผู้ฝึกสอนนักกีฬาคนพิการดีเด่น ได้แก่นายสุพรต เพ็งพุ่ม (กรีฑา)และรางวัลเกียรติคุณผู้ฝึกสอนนักกีฬาต่างประเทศ ได้แก่ เช ยอง ซอก Mr. Choi Young Seok (เทควันโด)

สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่นได้แก่สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยดีเด่นได้แก่สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาจังหวัดดีเด่น ได้แก่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา

บุคลากรทางการกีฬาดีเด่น ประกอบด้วย ผู้บริหารดีเด่น ได้แก่คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย,นักวิชาการดีเด่น ได้แก่ผศ.ดร. นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร(นักจิตวิทยาการกีฬา)}ผู้จัดการทีมดีเด่น ได้แก่นางสุวรรณา ศิลปอาชา (ฟิกเกอร์) และผู้ตัดสินดีเด่น ได้แก่ นางณหทัย ศรประชุม (แบดมินตัน)

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560มีมติทูลเกล้าถวายรางวัลเกียรติยศทางการกีฬา แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยจะขอประทานวโรกาสให้นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะเข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าถวายรางวัลเกียรติยศทางการกีฬา เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ต่อไป

สำหรับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลดีเด่น 8 รางวัล ประกอบด้วย 1. นักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นชาย 2.นักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นหญิง 3.นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นดีเด่นชาย 4.นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นดีเด่นหญิง5.นักกีฬาอาชีพดีเด่น 6.นักกีฬามวยไทยอาชีพดีเด่น7.นักกีฬาคนพิการดีเด่นชาย และ 8.นักกีฬาคนพิการดีเด่นหญิง จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร, เสื้อเบลเซอร์และใบประกาศนียบัตร ส่วนนักกีฬาที่ได้รับรางวัลรองดีเด่น ได้รับโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

ส่วนบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น 4สาขา ประกอบด้วย ผู้บริหารดีเด่น,นักวิชาการดีเด่น,ผู้จัดการทีมดีเด่น และผู้ตัดสินดีเด่นรวมทั้ง ชนิดกีฬาดีเด่นและทีมกีฬาดีเด่น , ผู้ฝึกสอนกีฬาดีเด่น,รางวัลเกียรติคุณผู้ฝึกสอนนักกีฬาต่างประเทศ, สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น, สมาคมกีฬาจังหวัดดีเด่น จะได้รับโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร

ขอบคุณ... http://www.tnews.co.th/contents/391644

ที่มา: tnews.co.th /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 18 ธ.ค.60
วันที่โพสต์: 19/12/2560 เวลา 10:14:00 ดูภาพสไลด์โชว์ รางวัลแห่งความสำเร็จ พงศ์ภรณ์ -น้องเทนนิส-ศรีสะเกษ สุดยอดนักกีฬาดีเด่นปี 2560