ศศิวรรณแชมป์วิ่ง100ม.พิการสมองที 35 กีฬานร.คนพิการ

แสดงความคิดเห็น

การแข่งขันกีฬากีฬาเทเบิลเทนนิส ของนักกีฬาคนพิการ ในการแข่งขันกีฬา นักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ''เมืองแพร่เกมส์''

การแข่งขันกีฬา นักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ''เมืองแพร่เกมส์'' เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 56 ที่ จังหวัดแพร่ มีผลการแข่งขันดังนี้ ที่สนามกรีฑา สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เริ่มจากทุ่ม น้ำหนักหญิง กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง ขวัญทราย แก้วผอม (ร.ร.ชุมพรปัญญานุกูล) สถิติ 7.76 ม., เงิน บังอร เต็มสุวรรณ (ร.ร.อุบลปัญญานุกูล) สถิติ 5.22 ม., ทองแดง กิตติยา พูลศิริ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง)สถิติ3.94ม.

ทุ่ม น้ำหนักหญิง กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 25 ปี ทอง วันดี แสนกา (ร.ร.ระยองปัญญานุกูล) สถิติ 5.01 ม., เงิน ศศิประภา นามวิชา (ร.ร.อุบลปัญญานุกูล) สถิติ 4.77 ม., ทองแดง สุพรรณี โกละกะ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง) สถิติ 4.73 ม.

ขว้างจักร ชาย กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 16 ปี ทอง ณัฐพล คุ้มกุมาร (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช) สถิติ 23.31 ม., เงิน วัชระ บุรีวัน (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด) สถิติ 23.3 ม., ทองแดง ณัฐวัฒน์ ดวงแก้ว (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี) สถิติ 22.07 ม., กระโดดไกล หญิง กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง วิภาดา ยืนยาว (ร.ร.อุบลปัญญานุกูล) สถิติ 3.63 ม., เงิน จินดารัตน์ ขาวอ่อน (ร.ร.กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล) สถิติ 3.24 ม., เหรียญทองแดง ศิริตา เที่ยงธรรม (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง) สถิติ 3.2 ม.

ทุ่มน้ำหนัก ชาย กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 25 ปี ทอง นิคม อ้ายดี (ร.ร.เชียงรายปัญญานุกูล) สถิติ 8.71 ม., เงิน ธันวา แย้มขยาย (ร.ร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล) สถิติ 8.33 ม., ทองแดง วราวุธ อินทร์รุ่ง(ร.ร.ชุมพรปัญญานุกูล)สถิติ6.95ม.

ทุ่ม น้ำหนัก ชาย กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง ภานุพงศ์ ลีดาว (ร.ร.ลพบุรีปัญญานุกุล) สถิติ 8.73 ม., เงิน ชลาธิป กอบแก้ว (ร.ร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล) สถิติ 8.27 ม., ทองแดง สันโชค เชื้อโห้(โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล)สถิติ5.76ม.

พุ่งแหลน ชาย กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 16 ปี ทอง วัชระ บุรีวัน (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด) สถิติ 29.88 ม., เงิน ณัฐวัฒน์ ดวงแก้ว (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี) สถิติ 23.9 ม., ทองแดง นภดล จงจิตร (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช)สถิติ23.84ม.

วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T35 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง ศศิวรรณ เก้าเอี้ยน (ร.ร.สงขลาพัฒนาปัญญา) สถิติ 21.93 วิ., เงิน นภา หมื่นแหละ (ร.ร.กาวิละอนุกูล) สถิติ 29.08 วิ., วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T36 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง กชมน อังปนานนท์ (ร.ร.ประชาบดี) สถิติ 23.88 วิ.

วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T37 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง ขวัญตา บูชา (ร.ร.ประชาบดี) สถิติ 21.22 วิ., เงิน ดิษยา นาวะบุตร (ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 24.62 วิ., วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T35 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง ธีรพงษ์ เพ็ชรแขก (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย) สถิติ 18.09 วิ., เงินโกเมศอยู่หลาย(ร.ร.กาวิละอนุกูล)สถิติ18.19วิ.

ทองแดง เก่ง ฤทธิ์เรือง (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) สถิติ 23.04 วิ., วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T36 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง ต้น กลิ่นสันเที๊ยะ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย) สถิติ 19.51 วิ., เงิน กิตติพงศ์ อยู่คะเชนทร์ (ร.ร.ประชาบดี) สถิติ 33.76 วิ.

วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T37 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง ณัฐพล คำแพง (ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 18.99 วิ., เงิน ธีระศักดิ์ ณ ลำพูน (ร.ร.กาวิละอนุกูล) สถิติ 21.86 วิ., ทองแดง ณัฐพงศ์ กล้าหาญ (ร.ร.ประชาบดี) สถิติ 38.24 วิ.

วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T38 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง สมัชญ์ เลายะ (ร.ร.กาวิละอนุกูล) สถิติ 17.98 วิ., เงิน วิทวัช กรดแก้ว (ร.ร.ประชาบดี) สถิติ 23.58 วิ., วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T35 รุ่นอายุ 25 ปี ทอง ชนินาฎ จันทาคำ (ร.ร.เชียงรายปัญญานุกูล) สถิติ 29.15 วิ.

วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T36 รุ่นอายุ 25 ปี ทอง สุมาลี บรรจบรัศมี (ร.ร.เชียงรายปัญญานุกูล) สถิติ 23.29 วิ., เงิน หนึ่งฤทัย พิมพา (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง) สถิติ 36.98 วิ., วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T37 รุ่นอายุ 25 ปี ทอง สุขใจ สุวรรณวัฒกี (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง) สถิติ 28.23 วิ., วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T35 รุ่นอายุ 25 ปี ทอง วิวัฒน์ ตะเคียนเกลี้ยง (ร.ร.อุบลปัญญานุกูล) สถิติ 17.44 วิ., เงิน โกมล รังกาวงค์ (ร.ร.พิจิตรปัญญานุกุล) สถิติ 19.08 วิ., ทองแดง อภิวัฒน์ น่านน้อง (ร.ร.เชียงรายปัญญานุกูล) สถิติ 22.28 วิ.

วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T36 รุ่นอายุ 25 ปี ทอง ฤทธิไกร คำชุ่ม (ร.ร.เชียงรายปัญญานุกูล) สถิติ 16.00 วิ., เงิน เล็ก ปิ่นสุวรรณ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย) สถิติ 18.02 วิ., ทองแดง ปิยเรศ ทองบำรุง (ร.ร.ศรีสังวาลย์) สถิติ 30.14 วิ.

วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T37 รุ่นอายุ 25 ปี ทอง วิสาร ตาหมี่ (ร.ร.เชียงรายปัญญานุกูล) สถิติ 15.86 วิ., เงิน เทวัญ ปินไชย (ร.ร.กาวิละอนุกูล) สถิติ 17.63 วิ., ทองแดง ชัยวัฒน์ พรมมาก (ร.ร.ศรีสังวาลย์) สถิติ 26.64 วิ.

วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T38 รุ่นอายุ 25 ปี ทอง ดำเกิง วงศ์นนทภูมิ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) สถิติ 13.97 วิ., เงิน บุญเหลือ เต็มปักษี (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย) สถิติ 16.62 วิ.

วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางตา T11 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง ศิริวิภา ศรีชัยตัน (ร.ร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง) สถิติ 16.50 วิ., เงิน อรพิน เพ็งนุ่ม (ร.ร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา จ.แพร่) สถิติ 17.06 วิ., ทองแดง ศิริรัตน์ เรียงรายวิลาศคีรี (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 26.87 วิ., วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางตา T12 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง พรพรรษา สุวรรณมหาวงค์ (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 16.46 วิ., เงิน ธาริณี ปรีเปรม (ร.ร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา จ.แพร่) สถิติ 17.18 วิ., ทองแดง หอมแดง คำคง (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 18.67 วิ.

วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางตา T11 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง ศักดิ์สิทธิ์ จันต๊ะ (ร.ร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง) สถิติ 13.82 วิ., เงิน ชนาธิป เกตุเทศ (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 14.88 วิ., ทองแดง สิทธิโชค ประโลหิต (ร.ร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา จ.แพร่) สถิติ 16.58 วิ.

วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางตา T12 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง ภานุวัฒน์ กามินทร์ (โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จ.แพร่) สถิติ 17.55 วิ., เงิน พุฒิพงศ์ อ่องรัก (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 17.58 วิ.

วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางตา T11 รุ่นอายุ 25 ปี ทอง เจนจิรา ปัญญาทิพย์ (ร.ร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง) สถิติ 17.52 วิ., เงิน ฉวี สัตตารัมย์ (ร.ร.สอนคนตาบอดขอนแก่น (มูลนิธิธรรมมิกชนฯ" สถิติ 21.24 วิ., วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง วิภาดา ยืนยาว (ร.ร.อุบลปัญญานุกูล) สถิติ 15.66 วิ., เงิน จินดารัตน์ ขาวอ่อน (ร.ร.กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล) สถิติ 15.76 วิ., ทองแดง อาติมา เชื้อเพ็ชร (ร.ร.ระยองปัญญานุกูล) สถิติ 15.98 วิ.

วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง ธนวันต์ โพธิ์น้อย (ร.ร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล) สถิติ 12.97 วิ., เงิน ธรรมนูญ อุ่นฟอง (ร.ร.เชียงรายปัญญานุกูล) สถิติ 13.11 วิ., ทองแดง วสุรัส มีสุข (ร.ร.นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล) สถิติ 13.17 วิ., วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 25 ปี ทอง อรวรรณ แซ่ลี (ร.ร.น่านปัญญานุกูล) สถิติ 14.37 วิ., เงิน มนันชญา นามพิชัย (ร.ร.แพร่ปัญญานุกูล) สถิติ 14.60 วิ., ทองแดง ณัฐพร ต๊ะพินะ (ร.ร.เชียงรายปัญญานุกูล) สถิติ 15.14 วิ.,

วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 25 ปี ทอง ธันวา แย้มขยาย (ร.ร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล) สถิติ 12.37 วิ., เงิน สันติ เอี่ยมแจง (ร.ร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล) สถิติ 12.55 วิ., ทองแดง นิพนธ์ สินและหมัด (ร.ร.ชุมพรปัญญานุกุล) สถิติ 12.69 วิ., วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 16 ปี ทอง ศิรินันท์ สีเชียงสา (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี) สถิติ 14.17 วิ., เงิน ขนิษฐา ทองดี (ร.ร.โสตศึกษาปานเลิศ) สถิติ 14.77 วิ., ทองแดง กษมาวรรณ ปั้นสอาด (โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ) สถิติ 15.05 วิ.

วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 16 ปี ทอง บัญชา วรรณรัตน์ (ร.ร.โสตศึกษา จ.ขอนแก่น) สถิติ 12.77 วิ., เงิน วุฒิชัย เซ่งรักษา (ร.ร.โสตศึกษา จ.นครศรีธรรมราช) สถิติ 12.78 วิ., ทองแดง ตติยะ พรกฤษดานันท์ (ร.ร.โสตศึกษา จ.นครปฐม) สถิติ 13.06 วิ., วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 25 ปี ทอง วาสนา โอฐน้อย (ร.ร.โสตศึกษาปานเลิศ) สถิติ 14.24 วิ., เงิน ไอลดา มาลา (ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 14.53 วิ., ทองแดง ศิโรธร ตันหงษ์ (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสงขลา) สถิติ 14.56 วิ., วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 25 ปี ทอง ฉัตรชัย บุตรราช (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น) สถิติ 11.73 วิ., เงิน สิทธิวัฒน์ เรืองจันทร์ (ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 11.90 วิ., ทองแดง อัจฉริยะ ผาดาบรรณ (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด) สถิติ 11.92 วิ.

วีลแชร์ 100 ม. หญิง T53 รุ่นอายุ 25 ปี ทอง ปณิตา สร้อยรัก (ร.ร.ศรีสังวาลย์) สถิติ 23.73 วิ., วีลแชร์ 100 ม. ชาย T53 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง กระษาปณ์ เจริญสุข (ร.ร.ศรีสังวาลย์) สถิติ 23.58 วิ., เงิน เกียรติศักดิ์ ทรัพย์เจริญ (ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 25.37 วิ., วีลแชร์ 100 ม. ชาย T54 รุ่นอายุ 25 ปี ทอง ภูมิรินทร์ วงค์ษา (ร.ร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่) สถิติ 22.77 วิ.,วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการแขนขา T42 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง ทิพวรรณ ขวัญสวัสดิ์ (ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 21.38 วิ. , วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการแขนขา T44 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง ศิริพร น้ำจันทร์ (ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 23.23 วิ.

วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการแขนขา T45-46 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง สิทธิกร พิสัยเลิศ (ร.ร.ศรีสังวาลย์เชียงใหม่) สถิติ 25.3 วิ., วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการแขนขา T45-46 รุ่นอายุ 25 ปี ทอง โศภิษฐ์ กำเนิดเพชร (ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 16.46 วิ. , วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางตา T11 รุ่นอายุ 25 ปี ทอง ธันวา ละฝาย (ร.ร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง) สถิติ 13.31 วิ., เงิน พีระพล หวาดบก (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์)สถิติ13.33วิ.

วีลแชร์ 100 ม. ชาย T54 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง เจษฏากร อู่ขำ (ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 20.04 วิ., เงิน เอกพงษ์ แจ่มกมล (ร.ร.ศรีสังวาลย์) สถิติ 20.38 วิ., ทองแดง ธีรเดช กลางมณี (ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 28.38 วิ., ขว้างจักร ชาย กลุ่ม ตา F11 อายุ 25 ปี ทอง นายไพรวุฒิ ธูปนิ่ม (ร.ร.สอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่) สถิติ 14.71 ม., เงิน เรวัติ วงศ์บุญชัยเลิศ(ร.ร. สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 13.8 ม., ทองแดง นายพรชัย จาดมี (ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด) สถิติ 11.74 ม., ขว้างจักร ชาย กลุ่ม ตา F12 อายุ 25 ปี ทอง นายปัญญาวุฒิ คุพันธ์ (ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด) สถิติ 19.12 ม., เงิน ธีรพงษ์ ใจพรม (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 12.9 ม.

ขว้างจักร ชาย กลุ่ม ตา F13 อายุ 25 ปี ทอง นายสุนัย พิลา (ร.ร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด) สถิติ 19.08 ม., เงิน อภิชา ดาทอง (ร.ร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด) สถิติ 18.3 ม.,ทองแดง ลักษพล ศรีสวัสดิ์ (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์)สถิติ 17.32 ม.,กระโดดไกล ชาย กลุ่ม ตา F11 อายุ 25 ปี ทอง พีระพล หวาดบก (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 4.79 ม., เงิน เรวัติ วงศ์บุญชัยเลิศ (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 3.71 ม., ทองแดง สราวุฒิ แก้วสาร (ร.ร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง)สถิติ 3.37 ม., กระโดดไกล ชาย กลุ่ม ตา F12 อายุ 25 ปี ทอง ณัฐฐาพล รุ่งศิริเอกวัฒน์ (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 4.47ม., เงิน ปัญญาวุฒิ คุพันธ์ (ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด) สถิติ 4 ม., ทองแดง ธีรพงษ์ ใจพรม (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 3.63 ม.

กระโดดไกล ชาย กลุ่ม ตา F13 อายุ 25 ปี ทอง ลักษพล ศรีสวัสดิ์ (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 4.02 ม., เงิน ลักษพร ศรีสวัสดิ์ (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 3.3 ม.ทุ่มน้ำหนัก ชาย กลุ่ม หู อายุ 25 ปี ทอง วัฒนา ปึงอุดม (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) สถิติ 8.39 ม., เงิน สุทัศน์ เผือกพันธ์ (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์) สถิติ 8.27 ม., ทองแดง อนัส อำพันธ์ (ร.ร.โสตศึกษาปานเลิศ)สถิติ8.22ม.

ว่ายน้ำ ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย ทางกาย SM5 อายุต่ำกว่า 16 ปี ทอง เดชาวัติ กาหลง (ร.ร.ศรีสังวาลย์นนทบุรี) สถิติ 04:41.46 น., เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง ทางหู SM15 อายุต่ำกว่า 16 ปี ทอง ลิเดีย เนาวโอภาส (ร.ร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์) สถิติ 05:15.49 น., เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง ทางหู SM15 อายุ 17-25 ปี ทอง นฤพร ชูจินดา (ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์ ประจวบคีรีขันธ์) สถิติ 04:19.94 น. (ทำลายสถิติของ ธัญญชนก วีรโชติกิจ ร.ร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ทำไว้ 05:05.41 น.), เงิน สุทธิดา เตชนันท์ (ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์ ประจวบคีรีขันธ์) สถิติ 04:45.21 น.

ขอบคุณ... http://www.siamsport.co.th/othersports/view.php?code=130303195807 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: สยามกีฬาออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 6/03/2556 เวลา 03:59:34 ดูภาพสไลด์โชว์ ศศิวรรณแชมป์วิ่ง100ม.พิการสมองที 35 กีฬานร.คนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

การแข่งขันกีฬากีฬาเทเบิลเทนนิส ของนักกีฬาคนพิการ ในการแข่งขันกีฬา นักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 \'\'เมืองแพร่เกมส์\'\' การแข่งขันกีฬา นักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ''เมืองแพร่เกมส์'' เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 56 ที่ จังหวัดแพร่ มีผลการแข่งขันดังนี้ ที่สนามกรีฑา สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เริ่มจากทุ่ม น้ำหนักหญิง กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง ขวัญทราย แก้วผอม (ร.ร.ชุมพรปัญญานุกูล) สถิติ 7.76 ม., เงิน บังอร เต็มสุวรรณ (ร.ร.อุบลปัญญานุกูล) สถิติ 5.22 ม., ทองแดง กิตติยา พูลศิริ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง)สถิติ3.94ม. ทุ่ม น้ำหนักหญิง กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 25 ปี ทอง วันดี แสนกา (ร.ร.ระยองปัญญานุกูล) สถิติ 5.01 ม., เงิน ศศิประภา นามวิชา (ร.ร.อุบลปัญญานุกูล) สถิติ 4.77 ม., ทองแดง สุพรรณี โกละกะ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง) สถิติ 4.73 ม. ขว้างจักร ชาย กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 16 ปี ทอง ณัฐพล คุ้มกุมาร (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช) สถิติ 23.31 ม., เงิน วัชระ บุรีวัน (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด) สถิติ 23.3 ม., ทองแดง ณัฐวัฒน์ ดวงแก้ว (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี) สถิติ 22.07 ม., กระโดดไกล หญิง กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง วิภาดา ยืนยาว (ร.ร.อุบลปัญญานุกูล) สถิติ 3.63 ม., เงิน จินดารัตน์ ขาวอ่อน (ร.ร.กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล) สถิติ 3.24 ม., เหรียญทองแดง ศิริตา เที่ยงธรรม (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง) สถิติ 3.2 ม. ทุ่มน้ำหนัก ชาย กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 25 ปี ทอง นิคม อ้ายดี (ร.ร.เชียงรายปัญญานุกูล) สถิติ 8.71 ม., เงิน ธันวา แย้มขยาย (ร.ร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล) สถิติ 8.33 ม., ทองแดง วราวุธ อินทร์รุ่ง(ร.ร.ชุมพรปัญญานุกูล)สถิติ6.95ม. ทุ่ม น้ำหนัก ชาย กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง ภานุพงศ์ ลีดาว (ร.ร.ลพบุรีปัญญานุกุล) สถิติ 8.73 ม., เงิน ชลาธิป กอบแก้ว (ร.ร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล) สถิติ 8.27 ม., ทองแดง สันโชค เชื้อโห้(โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล)สถิติ5.76ม. พุ่งแหลน ชาย กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 16 ปี ทอง วัชระ บุรีวัน (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด) สถิติ 29.88 ม., เงิน ณัฐวัฒน์ ดวงแก้ว (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี) สถิติ 23.9 ม., ทองแดง นภดล จงจิตร (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช)สถิติ23.84ม. วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T35 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง ศศิวรรณ เก้าเอี้ยน (ร.ร.สงขลาพัฒนาปัญญา) สถิติ 21.93 วิ., เงิน นภา หมื่นแหละ (ร.ร.กาวิละอนุกูล) สถิติ 29.08 วิ., วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T36 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง กชมน อังปนานนท์ (ร.ร.ประชาบดี) สถิติ 23.88 วิ. วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T37 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง ขวัญตา บูชา (ร.ร.ประชาบดี) สถิติ 21.22 วิ., เงิน ดิษยา นาวะบุตร (ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 24.62 วิ., วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T35 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง ธีรพงษ์ เพ็ชรแขก (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย) สถิติ 18.09 วิ., เงินโกเมศอยู่หลาย(ร.ร.กาวิละอนุกูล)สถิติ18.19วิ. ทองแดง เก่ง ฤทธิ์เรือง (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) สถิติ 23.04 วิ., วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T36 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง ต้น กลิ่นสันเที๊ยะ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย) สถิติ 19.51 วิ., เงิน กิตติพงศ์ อยู่คะเชนทร์ (ร.ร.ประชาบดี) สถิติ 33.76 วิ. วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T37 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง ณัฐพล คำแพง (ร.ร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น) สถิติ 18.99 วิ., เงิน ธีระศักดิ์ ณ ลำพูน (ร.ร.กาวิละอนุกูล) สถิติ 21.86 วิ., ทองแดง ณัฐพงศ์ กล้าหาญ (ร.ร.ประชาบดี) สถิติ 38.24 วิ. วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T38 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง สมัชญ์ เลายะ (ร.ร.กาวิละอนุกูล) สถิติ 17.98 วิ., เงิน วิทวัช กรดแก้ว (ร.ร.ประชาบดี) สถิติ 23.58 วิ., วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T35 รุ่นอายุ 25 ปี ทอง ชนินาฎ จันทาคำ (ร.ร.เชียงรายปัญญานุกูล) สถิติ 29.15 วิ. วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T36 รุ่นอายุ 25 ปี ทอง สุมาลี บรรจบรัศมี (ร.ร.เชียงรายปัญญานุกูล) สถิติ 23.29 วิ., เงิน หนึ่งฤทัย พิมพา (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง) สถิติ 36.98 วิ., วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางสมอง T37 รุ่นอายุ 25 ปี ทอง สุขใจ สุวรรณวัฒกี (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง) สถิติ 28.23 วิ., วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T35 รุ่นอายุ 25 ปี ทอง วิวัฒน์ ตะเคียนเกลี้ยง (ร.ร.อุบลปัญญานุกูล) สถิติ 17.44 วิ., เงิน โกมล รังกาวงค์ (ร.ร.พิจิตรปัญญานุกุล) สถิติ 19.08 วิ., ทองแดง อภิวัฒน์ น่านน้อง (ร.ร.เชียงรายปัญญานุกูล) สถิติ 22.28 วิ. วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T36 รุ่นอายุ 25 ปี ทอง ฤทธิไกร คำชุ่ม (ร.ร.เชียงรายปัญญานุกูล) สถิติ 16.00 วิ., เงิน เล็ก ปิ่นสุวรรณ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย) สถิติ 18.02 วิ., ทองแดง ปิยเรศ ทองบำรุง (ร.ร.ศรีสังวาลย์) สถิติ 30.14 วิ. วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T37 รุ่นอายุ 25 ปี ทอง วิสาร ตาหมี่ (ร.ร.เชียงรายปัญญานุกูล) สถิติ 15.86 วิ., เงิน เทวัญ ปินไชย (ร.ร.กาวิละอนุกูล) สถิติ 17.63 วิ., ทองแดง ชัยวัฒน์ พรมมาก (ร.ร.ศรีสังวาลย์) สถิติ 26.64 วิ. วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางสมอง T38 รุ่นอายุ 25 ปี ทอง ดำเกิง วงศ์นนทภูมิ (สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด) สถิติ 13.97 วิ., เงิน บุญเหลือ เต็มปักษี (สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย) สถิติ 16.62 วิ. วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางตา T11 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง ศิริวิภา ศรีชัยตัน (ร.ร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง) สถิติ 16.50 วิ., เงิน อรพิน เพ็งนุ่ม (ร.ร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา จ.แพร่) สถิติ 17.06 วิ., ทองแดง ศิริรัตน์ เรียงรายวิลาศคีรี (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 26.87 วิ., วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางตา T12 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง พรพรรษา สุวรรณมหาวงค์ (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 16.46 วิ., เงิน ธาริณี ปรีเปรม (ร.ร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา จ.แพร่) สถิติ 17.18 วิ., ทองแดง หอมแดง คำคง (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 18.67 วิ. วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางตา T11 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง ศักดิ์สิทธิ์ จันต๊ะ (ร.ร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง) สถิติ 13.82 วิ., เงิน ชนาธิป เกตุเทศ (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 14.88 วิ., ทองแดง สิทธิโชค ประโลหิต (ร.ร.สอนคนตาบอดสันติจินตนา จ.แพร่) สถิติ 16.58 วิ. วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางตา T12 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง ภานุวัฒน์ กามินทร์ (โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จ.แพร่) สถิติ 17.55 วิ., เงิน พุฒิพงศ์ อ่องรัก (ร.ร.สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์) สถิติ 17.58 วิ. วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางตา T11 รุ่นอายุ 25 ปี ทอง เจนจิรา ปัญญาทิพย์ (ร.ร.สอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง) สถิติ 17.52 วิ., เงิน ฉวี สัตตารัมย์ (ร.ร.สอนคนตาบอดขอนแก่น (มูลนิธิธรรมมิกชนฯ)) สถิติ 21.24 วิ., วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง วิภาดา ยืนยาว (ร.ร.อุบลปัญญานุกูล) สถิติ 15.66 วิ., เงิน จินดารัตน์ ขาวอ่อน (ร.ร.กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล) สถิติ 15.76 วิ., ทองแดง อาติมา เชื้อเพ็ชร (ร.ร.ระยองปัญญานุกูล) สถิติ 15.98 วิ. วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 16 ปี ทอง ธนวันต์ โพธิ์น้อย (ร.ร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล) สถิติ 12.97 วิ., เงิน ธรรมนูญ อุ่นฟอง (ร.ร.เชียงรายปัญญานุกูล) สถิติ 13.11 วิ., ทองแดง วสุรัส มีสุข (ร.ร.นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล) สถิติ 13.17 วิ., วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 25 ปี ทอง อรวรรณ แซ่ลี (ร.ร.น่านปัญญานุกูล) สถิติ 14.37 วิ., เงิน มนันชญา นามพิชัย (ร.ร.แพร่ปัญญานุกูล) สถิติ 14.60 วิ., ทองแดง ณัฐพร ต๊ะพินะ (ร.ร.เชียงรายปัญญานุกูล) สถิติ 15.14 วิ., วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางปัญญา T20 รุ่นอายุ 25 ปี ทอง ธันวา แย้มขยาย (ร.ร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล) สถิติ 12.37 วิ., เงิน สันติ เอี่ยมแจง (ร.ร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล) สถิติ 12.55 วิ., ทองแดง นิพนธ์ สินและหมัด (ร.ร.ชุมพรปัญญานุกุล) สถิติ 12.69 วิ., วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 16 ปี ทอง ศิรินันท์ สีเชียงสา (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี) สถิติ 14.17 วิ., เงิน ขนิษฐา ทองดี (ร.ร.โสตศึกษาปานเลิศ) สถิติ 14.77 วิ., ทองแดง กษมาวรรณ ปั้นสอาด (โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ) สถิติ 15.05 วิ. วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 16 ปี ทอง บัญชา วรรณรัตน์ (ร.ร.โสตศึกษา จ.ขอนแก่น) สถิติ 12.77 วิ., เงิน วุฒิชัย เซ่งรักษา (ร.ร.โสตศึกษา จ.นครศรีธรรมราช) สถิติ 12.78 วิ., ทองแดง ตติยะ พรกฤษดานันท์ (ร.ร.โสตศึกษา จ.นครปฐม) สถิติ 13.06 วิ., วิ่ง 100 ม. หญิง กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 25 ปี ทอง วาสนา โอฐน้อย (ร.ร.โสตศึกษาปานเลิศ) สถิติ 14.24 วิ., เงิน ไอลดา มาลา (ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 14.53 วิ., ทองแดง ศิโรธร ตันหงษ์ (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสงขลา) สถิติ 14.56 วิ., วิ่ง 100 ม. ชาย กลุ่มพิการทางหู รุ่นอายุ 25 ปี ทอง ฉัตรชัย บุตรราช (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น) สถิติ 11.73 วิ., เงิน สิทธิวัฒน์ เรืองจันทร์ (ร.ร.โสตศึกษาเทพรัตน์) สถิติ 11.90 วิ., ทองแดง อัจฉริยะ ผาดาบรรณ (ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด) สถิติ 11.92 วิ. วีลแชร์ 100 ม. หญิง T53 รุ่นอายุ 25 ปี ทอง ปณิตา สร้อยรัก (ร.ร.ศรีสังวาลย์) สถิติ 23.73 วิ., วีลแชร์ 100 ม. ชาย T53 รุ่นอายุ 16 ปี

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...