‘กรุงไทย’ สนับสนุน ‘ผู้พิการทางสายตา’ ยืนยันตัวตน เปิดบัญชีสะดวก ลดความเหลื่อมล้ำ

‘กรุงไทย’ สนับสนุน ‘ผู้พิการทางสายตา’ ยืนยันตัวตน เปิดบัญชีสะดวก ลดความเหลื่อมล้ำ

“กรุงไทย” สนับสนุนผู้พิการทางสายตา เข้าถึงบริการทางการเงิน บริการเปิดบัญชี ยืนยันตัวตน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ธนาคารกรุงไทย มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ำ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง การธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking)

ธนาคารได้กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ผู้พิการได้รับบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง โดยมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการให้บริการแก่ผู้พิการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสนับสนุนให้ผู้พิการทางสายตา สามารถเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรฐานแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐาน สำหรับการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าผู้พิการทางสายตาอย่างเป็นธรรมของสมาคมธนาคารไทย ตอบโจทย์กรอบเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของ UNDP ในด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (Reduce Inequality) หรือ Goal ที่ 10 โดยอำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชีธนาคาร และการยืนยันตัวตน ดังนี้

การยืนยันตัวตน

1. อำนวยความสะดวกให้ผู้พิการทางสายตา ใช้บัตรประชาชนเปิดบัญชีและทำธุรกรรมการเงินได้เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล ผ่านการตรวจสอบสถานะบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ

2. ในกรณีที่บัตรประชาชนไม่สามารถ Dip Chip ได้ ลูกค้าสามารถใช้เอกสารอื่นประกอบ เช่น ทะเบียนบ้าน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวคนพิการ

การใช้พยานในการเปิดบัญชี

1. อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตา โดยให้พนักงานเป็นพยานให้ สำหรับกรณีที่ ผู้พิการไม่สะดวกนำพยานมาเอง ซึ่งพิจารณาตามความประสงค์ของลูกค้าเป็นหลัก

2. หากผู้พิการทางสายตาไม่สามารถเขียนหนังสือหรือลงลายมือชื่อ ธนาคารจะพิจารณาเลือกใช้วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดทดแทนการลงลายมือชื่อ เช่น การพิมพ์ลายนิ้วมือ หรือ ทำแกงได (รอยกากบาท หรือรอยขีดเขียน ซึ่งบุคคลทำลงในเอกสารแทนลายมือชื่อ) หรือ ใช้ตราประทับ โดยให้พยานฝั่งใดก็ได้เป็นพยานรับรองรวมสองคน

ธนาคารให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้พิการทุกกลุ่ม ทั้งด้านการจ้างงาน การพัฒนาอาชีพ เพื่อให้ผู้พิการมีรายได้พึ่งพาตนเองได้

ขณะเดียวกัน ยังสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินผ่านสาขา และแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานสำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

ขอบคุณ... https://www.thebangkokinsight.com/news/stock-finance/personal-finance/1002561/

ที่มา: thebangkokinsight.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 ธ.ค.65
วันที่โพสต์: 7/12/2565 เวลา 13:40:42 ดูภาพสไลด์โชว์ ‘กรุงไทย’ สนับสนุน ‘ผู้พิการทางสายตา’ ยืนยันตัวตน เปิดบัญชีสะดวก ลดความเหลื่อมล้ำ