#ยกระดับสู่สากล #STAND BY OWN

#ยกระดับสู่สากล #STAND BY OWN

#Digital Economy for PWDs

#ยกระดับสู่สากล#STAND BY OWN

องค์การคนพิการระดับชาติผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานรัฐ ได้แก่กรุงเทพ

มหานคร และภาคธุรกิจเอกชน เตรียมนำแนวคิดด้านเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy ซึ่งเป็นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบนโลกออนไลน์ โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต การขนส่ง การขาย และการบริการ สู่เครือข่ายคนพิการทุกประเภท โดยเริ่มต้นจากแพลตฟอร์มการขายสินค้าออนไลน์ในจีน ‘เกรทเตอร์ เบย์ แอเรีย’ (กว่างตง ฮ่องกง มาเก๊า) ภายใต้ชื่อโครงการ #STAND BY OWN

วัตถุประสงค์สำคัญคือ การนำรายได้มาพัฒนาทักษะ เกิดช่องทางสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนพิการและจะพัฒนาต่อยอด”การจ้างงานคนพิการที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี่ในการบริหารแพลตฟอร์ม” “การพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์เครือข่ายคนพิการ ให้มีมาตรฐาน”เข้าสู่ระบบการจำหน่าย การส่งเสริมสินค้าชุมชน และพัฒนาต่อเนื่องเป็น “กิจการเพื่อสังคมสำหรับคนพิการ”ในระบบ Cross Border E-commerce

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม ซึ่งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนคนกรุงเทพมหานคร ภายใต้ Bangkok Brand มีผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 700 แห่ง ซึ่งเป็นสินค้าระดับคุณภาพที่ตลาดต่างประเทศต้องการ ได้นัดหารือ โดยรองจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพ

มหานคร เป็นประธานการหารือกับผู้นำองค์การคนพิการ เพื่อเตรียมสรุปประเด็นการจัดทำ“บันทึกความร่วมมือ” กับเครือข่ายคนพิการทุกประเภท ร่วมกับหน่วยงานในกำกับรัฐบาลจีน และภาคธุรกิจเอกชนชั้นนำในประเทศไทย

ระบบการทำงานฝั่งประเทศจีน มีหน่วยงานในกำกับรัฐ เช่น China Grater Bay Area Association / Macau Electronic Financial IndustryและTrade Promotion Association ซึ่งให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบาง โดยจะสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ ระบบLogistic ในจีน

ภาคธุรกิจเอกชนในไทย จะสนับสนุนด้านระบบการจัดการการเงิน Financial Flow ระบบ Plaltform เพื่อให้ผู้ผลิตไทย สามารถก้าวสู่การตลาดออนไลน์ระหว่างประเทศได้

งานนี้นับเป็นความท้าทายขององค์การคนพิการ ที่จะ นำ”ฐานคิด การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล” หรือ Digital Economy มาสู่การปฎิบัติที่เป็นรูปธรรม สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับกลุ่มเปราะบางทางสังคมและชุมชน สอดคล้องกับการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงทั้ง Technology Disruptions และการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs

ขอบคุณ กรุงเทพมหานคร องค์การคนพิการระดับชาติ และองค์กรธุรกิจชั้นนำที่ร่วมสนับสนุน ยังมีงานต่อเนื่องอีกหลายประเด็นที่ต้องปรับให้การทำงานเป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล มีประสิทธิผลด้านธุรกิจ และเป็นที่ยอมรับของเครือข่ายผู้บริโภคชาวต่างประเทศและผู้ผลิตของไทย

ชูศักดิ์ จันทยานนท์ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 19พ.ย.2564

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 19 พ.ย.64
วันที่โพสต์: 23/11/2564 เวลา 10:49:20 ดูภาพสไลด์โชว์ #ยกระดับสู่สากล #STAND BY OWN