1414 Plus โลกแห่งข้อมูลข่าวสารของคนตาบอด

1414 Plus โลกแห่งข้อมูลข่าวสารของคนตาบอด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ สำนักงาน กสทช. ได้สนับสนุนมูลนิธิคนตาบอดไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทั่วประเทศ ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมภายใต้ “โครงการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม” ปัจจุบันได้ให้บริการในชื่อบริการ “1414 Plus” โดยแบ่งออกเป็น 4 บริการ ได้แก่

บริการ 1414 สายด่วนข่าวสารความรู้เป็นการให้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบหนังสือเสียงเดซี่ผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติหมายเลข 1414 จำนวนทั้งสิ้น 510 คู่สาย ผู้ใช้บริการสามารถเลือกฟังข้อมูล หรือเลือกใช้บริการจากเมนูต่างๆ ได้ เช่น ข้อมูลข่าวสารด้านคนพิการ ข่าวสารประจำวันจากหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ข่าว หนังสือเสียงจากห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ (หนังสือเสียงจากห้องสมุดต้องสมัครสมาชิกก่อนใช้บริการ) การรับฟังวิทยุ บริการหมอคอมฯเพื่อปรึกษาปัญหาและขอรับคำแนะนำด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ตลอดจนเรื่อง IT

บริการ Tab2Read บริการอ่านหนังสือเสียงในระบบเดซี่ออนไลน์เป็นการนำหนังสือเสียง ในระบบเดซี่ มาให้รับฟังออนไลน์ผ่านทาง http://www.tab2read.com/ (ขนาดไฟล์: 12033) และแอปพลิเคชัน Tab2Read Mobile ทั้งในระบบ Android และ IOS

1414 Plus โลกแห่งข้อมูลข่าวสารของคนตาบอด

บริการ Tab Radio วิทยุบริการการอ่านให้บริการวิทยุต้นแบบเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นการนำข้อมูลจากหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ และข่าวสารต่างๆ มานำเสนอผ่านรูปแบบรายการวิทยุ ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชม. ผ่านทางเว็บไซต์ www.radio.tab.or.th บริการ 1414 สายด่วนข่าวสารความรู้ และแอปพลิเคชัน Tab2Read Mobile ทั้งในระบบ Android และ IOS

บริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description : AD) เป็นการใช้เสียงบรรยายเพิ่มเติมสาหรับรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ตลอดจนการจัดแสดงประเภทต่างๆ เพื่อให้คนตาบอดได้รับข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระหลักของรายการที่ต้องการจะสื่อ แต่ไม่สามารถแสดงออกมาเป็นเสียง ทำให้คนตาบอดไม่สามารถเข้าถึงได้ ผ่านทางเว็บไซต์ www.adofthailand.com 1414 สายด่วนข่าวสารความรู้ และแอปพลิเคชัน Tab2Read Mobile ทั้งในระบบ Android และ IOS โดยบริการเหล่านี้ จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ให้สามารถต่อยอดดูแลพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะความรู้ เข้าถึงสิทธิ ตลอดจนบริการสาธารณะต่างๆ ทั้งทางด้านการดูแลสุขภาพ การเพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการทำกิจวัตรประจำวันและการเดินทาง การศึกษาเรียนรู้ การประกอบอาชีพ การเข้าถึงบริการสาธารณะ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งพบว่ามีผู้เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปัจจุบันมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวนับตั้งแต่ปี 2555 ที่มีผู้ใช้บริการจนถึงปัจจุบัน และยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. มีเป้าหมายที่จะให้คนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์สามารถใช้ชีวิตโดยพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด และอาจรวมไปถึงมีศักยภาพในการช่วยเหลือผู้อื่นโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีโทรคมนาคมได้อีกด้วย

ขอบคุณ... https://www.thairath.co.th/lifestyle/tech/1586663 (ขนาดไฟล์: 52)

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 มิ.ย.62
วันที่โพสต์: 11/06/2562 เวลา 10:32:17 ดูภาพสไลด์โชว์ 1414 Plus โลกแห่งข้อมูลข่าวสารของคนตาบอด