พมจ.อุตรดิตถ์ มอบรถสามล้อชนิดมือโยกแก่ผู้พิการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน

พมจ.อุตรดิตถ์ มอบรถสามล้อชนิดมือโยกแก่ผู้พิการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน

พมจ.อุตรดิตถ์ มอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก) แก่คนพิการ อำนวยความสะดวกการประกอบกิจวัตรประจำวัน

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. ที่ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพยงค์ ยาเภา รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก) แก่คนพิการที่ขอรับบริการกายอุปกรณ์รถสามล้อชนิดมือโยก โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยศูนย์บริการคนพิการจหวัด เป็นผู้ดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้สะดวกมากขึ้น

นางสาวสุรีรัตน์ โลหะขจรพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า การสนับสนุนกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ ตามโครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการสนับสนุนกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ) แก่คนพิการ ที่จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย เพื่ออำนวยความสะดวก ให้คนพิการสามารถเดินทางได้ด้วยตนเอง ทั้งเพื่อการศึกษา การประกอบอาชีพ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม และการประกอบกิจวัตรประจำวันของตนได้

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับเงินงบประมาณกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ) เป็นจำนวนเงิน 91,000 บาท จัดสรรซื้อรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ จำนวน 15 คัน ซึ่งมีคนพิการทางการเคลื่อนไหวฯ อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งความประสงค์ขอรับบริการรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ จำนวน 12 คัน ในพื้นที่ 8 ตำบล เป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา การออกไปทำงานประกอบอาชีพ และการได้ออกไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้คนพิการทางการเคลื่อนไหวฯ สามารถออกไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขในสังคม

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/news/1266209/

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 20 ก.ค.65
วันที่โพสต์: 20/07/2565 เวลา 11:14:11 ดูภาพสไลด์โชว์ พมจ.อุตรดิตถ์ มอบรถสามล้อชนิดมือโยกแก่ผู้พิการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน