สวทช.มุ่งสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ รวมพล 'คิดไบร์ท' รุ่น 3 เพิ่มสกิลคอมพ์

สวทช.มุ่งสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ รวมพล 'คิดไบร์ท' รุ่น 3 เพิ่มสกิลคอมพ์

สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3” หวังสร้างพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แก่นักเรียน เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3” ระหว่าง วันที่ 24 - 27 มีนาคม 2564 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเป็นนักประดิษฐ์ มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สร้างพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาววันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3” ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนพิการด้วยบอร์ด KidBright ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

โดยจัดการอบรมการใช้งานบอร์ด KidBright 3 หลักสูตรได้แก่ การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นกลาง และการจัดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลด้วยบอร์ด KidBright ทั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการออกเป็น 3 รุ่น เพื่อให้สามารถจัดอบรมให้กลุ่มครูและนักเรียนในจำนวนที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาได้จัดอบรมการใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐานมาแล้ว จำนวน 2 รุ่น

ซึ่งที่ผ่านมานักเรียนพิการโดยเฉพาะนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะมีความยากลำบากในการเข้าใจการเขียนโค้ดที่ต้องใช้ภาษาที่ยุ่งยาก เนื่องจากนักเรียนมีปัญหาในการอ่านและเขียนภาษาไทย และเป็นกลุ่มที่ใช้ภาษามือเป็นหลัก ดังนั้นการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งด้วยบอรด์สมองกล KidBright ซึ่งมีการออกแบบโปรแกรมที่เป็นคำสั่งแบบบล็อกคำสั่ง ที่ดึงบล็อกคำสั่งมาต่อๆ กันและสามารถแสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นบนบอร์สมองกล KidBright ได้ทันที

ทำให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เกิดความเข้าใจจากภาพที่เห็นและสามารถต่อยอดที่จะไปเขียนโค้ดด้วยคำสั่งอื่นต่อไปได้ และยังสามารถจัดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลเพื่อแก้ไขปัญหาโจทย์ทางวิทยาศาสตร์ได้

ผลจากการดำเนินงานปรากฏว่านักเรียนที่เข้าร่วมอบรมสามารถเขียนโค้ดคำสั่ง อีกทั้งสามารถจัดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวจากบอร์ด KidBright เพื่อแก้ปัญหาโจทย์ทางวิทยาศาสตร์ได้

ขอบคุณ... https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/929164

ที่มา: bangkokbiznews.com /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 มี.ค.64
วันที่โพสต์: 29/03/2564 เวลา 10:37:03 ดูภาพสไลด์โชว์ สวทช.มุ่งสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ รวมพล 'คิดไบร์ท' รุ่น 3 เพิ่มสกิลคอมพ์