“กัญจนา” มอบเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อสำหรับเด็กพิเศษ

แสดงความคิดเห็น

นางสาว กัญจนา ศิลปอาชา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยเป็นประธานมอบเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ บัญชี ก สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา

วันที่ 11 ก.ย.ที่อาคารโดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 นางสาว

กัญจนา ศิลปอาชา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยเป็นประธานมอบเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ บัญชี ก สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา โดยมีนางญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 กล่าวรายงาน

นางสาว กัญจนา ศิลปอาชา เข้าเยี่ยมและพูดคุยกับเด็กพิการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี ทั้ง 3 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ร่วมมือกันจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการใน จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งการจัดการศึกษาสำหรับเด็กทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษา สำหรับเด็กพิการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู พ่อ แม่ ผู้ปรกครอง ตลอดจนนักวิชาชีพ ต้องร่วมมือกันในการวิเคราะห์ถึงความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการเป็นราย บุคคล เพื่อนำผลที่ได้มาใช้ในการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับเด็กพิการ ตลอดจนจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ให้ตรงกับความต้องการจำเป็นพิเศษเป็นเฉพาะบุคคลเพื่อให้เด็กพิการในสถาน ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เพื่อให้เด็กพิการสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ อันจะส่งผลให้คนพิการไม่เป็นภาระ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

นางสาว กัญจนา ศิลปอาชา เข้าเยี่ยมและพูดคุยกับเด็กพิการ

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา จากพระราชบัญญัติการศึกษาดังกล่าวข้างต้น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหา เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ ตามบัญชี ก เช่น เครื่องอิเล็กทรอนิคส์ขยายข้อความและภาพสีหรือขาว-ดำ คอมพิวเตอร์แบบ all in one มีจอสัมผัส เครื่องอ่านริมฝีปาก เพื่อมอบให้กับเด็กพิการที่กำลังเรียนอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจำนวนเงิน 9,720,720 บาท ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับทั้งสิ้น 130 คน

การแสดงบนเวทีของน้องๆ เด็กพิเศษ

ดังนี้ เด็กพิการที่เรียนร่วมในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จำนวน 40 คน เด็กพิการที่เรียนร่วมในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 จำนวน 8 คน เด็กพิการที่เรียนร่วมในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 จำนวน 8 คน เด็กพิการที่เรียนร่วมในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 3 คน เด็กพิการที่เรียนร่วมในโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จำนวน 15 คน เด็กพิการที่รับบริการอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 56 คน

ขอบคุณ http://www.dailynews.co.th/thailand/232314 (ขนาดไฟล์: 167)

เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 ก.ย.56

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 ก.ย.56
วันที่โพสต์: 12/09/2556 เวลา 04:56:00 ดูภาพสไลด์โชว์ “กัญจนา” มอบเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อสำหรับเด็กพิเศษ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นางสาว กัญจนา ศิลปอาชา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยเป็นประธานมอบเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ บัญชี ก สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา วันที่ 11 ก.ย.ที่อาคารโดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 นางสาว กัญจนา ศิลปอาชา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยเป็นประธานมอบเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ บัญชี ก สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา โดยมีนางญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 กล่าวรายงาน นางสาว กัญจนา ศิลปอาชา เข้าเยี่ยมและพูดคุยกับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี ทั้ง 3 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ร่วมมือกันจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการใน จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งการจัดการศึกษาสำหรับเด็กทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษา สำหรับเด็กพิการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู พ่อ แม่ ผู้ปรกครอง ตลอดจนนักวิชาชีพ ต้องร่วมมือกันในการวิเคราะห์ถึงความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการเป็นราย บุคคล เพื่อนำผลที่ได้มาใช้ในการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับเด็กพิการ ตลอดจนจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ให้ตรงกับความต้องการจำเป็นพิเศษเป็นเฉพาะบุคคลเพื่อให้เด็กพิการในสถาน ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เพื่อให้เด็กพิการสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ อันจะส่งผลให้คนพิการไม่เป็นภาระ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป นางสาว กัญจนา ศิลปอาชา เข้าเยี่ยมและพูดคุยกับเด็กพิการ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา จากพระราชบัญญัติการศึกษาดังกล่าวข้างต้น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหา เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ ตามบัญชี ก เช่น เครื่องอิเล็กทรอนิคส์ขยายข้อความและภาพสีหรือขาว-ดำ คอมพิวเตอร์แบบ all in one มีจอสัมผัส เครื่องอ่านริมฝีปาก เพื่อมอบให้กับเด็กพิการที่กำลังเรียนอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจำนวนเงิน 9,720,720 บาท ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับทั้งสิ้น 130 คน การแสดงบนเวทีของน้องๆ เด็กพิเศษ ดังนี้ เด็กพิการที่เรียนร่วมในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จำนวน 40 คน เด็กพิการที่เรียนร่วมในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 จำนวน 8 คน เด็กพิการที่เรียนร่วมในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 จำนวน 8 คน เด็กพิการที่เรียนร่วมในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 3 คน เด็กพิการที่เรียนร่วมในโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จำนวน 15 คน เด็กพิการที่รับบริการอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 56 คน ขอบคุณ … http://www.dailynews.co.th/thailand/232314 เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 ก.ย.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...