มูลนิธิคุณพุ่มมอบศึกษาสื่อ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เด็กออทิสติกและเด็กพิการ

แสดงความคิดเห็น

มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนสนับสนุนการศึกษาและสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาบัญชี ก.ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ จ.มหาสารคาม เด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 130 คน เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มพร้อมสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาบัญชี ก.เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและนำไปพัฒนาศักยภาพในกลุ่มเด็กพิเศษ 30-08-56 ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการใน มูลนิธิคุณพุ่มของจังหวัดมหาสารคามพร้อมมอบสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาบัญชี ก. ซึ่งทางมูลนิธิคุณพุ่มได้มอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นผู้ดำเนินการ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัด โดยในปีการศึกษา 2556 นี้จังหวัดมหาสารคามได้รับการพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 130 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ซึ่งเด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่ได้เข้ารับประทานทุนต่อหน้าพระรูปทูล กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายชลิต วิพัทนะพร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีได้ทรงมีเมตตาประทานทุนด้วยพระองค์เองให้กับเด็กพิการใน เขตกรุงเทพมหานคร และในส่วนของต่างจังหวัดมูลนิธิคุณพุ่มได้ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่า ราชการจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดนั้นๆ และได้มีเมตตาประทานทุนให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทในทุก จังหวัดเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้เด็กได้มีศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับดังกล่าว จะมีคณะกรรมการติดตามการใช้จ่าย พร้อมกับรายงานการใช้เงินต่อมูลนิธิคุณพุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามพระประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่ม ผ่านการนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายในการพัฒนาความก้าวหน้าด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล และความจำเป็นอื่นๆต่อไป

ขอบคุณ http://www.moph.go.th/ops/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=58080 (ขนาดไฟล์: 0 )

สำนักสารนิเทศออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 ก.ย.56

ที่มา: สำนักสารนิเทศออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 ก.ย.56
วันที่โพสต์: 5/09/2556 เวลา 04:18:09

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนสนับสนุนการศึกษาและสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาบัญชี ก.ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ จ.มหาสารคาม เด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 130 คน เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มพร้อมสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาบัญชี ก.เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและนำไปพัฒนาศักยภาพในกลุ่มเด็กพิเศษ 30-08-56 ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการใน มูลนิธิคุณพุ่มของจังหวัดมหาสารคามพร้อมมอบสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาบัญชี ก. ซึ่งทางมูลนิธิคุณพุ่มได้มอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นผู้ดำเนินการ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัด โดยในปีการศึกษา 2556 นี้จังหวัดมหาสารคามได้รับการพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 130 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ซึ่งเด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่ได้เข้ารับประทานทุนต่อหน้าพระรูปทูล กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายชลิต วิพัทนะพร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีได้ทรงมีเมตตาประทานทุนด้วยพระองค์เองให้กับเด็กพิการใน เขตกรุงเทพมหานคร และในส่วนของต่างจังหวัดมูลนิธิคุณพุ่มได้ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่า ราชการจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดนั้นๆ และได้มีเมตตาประทานทุนให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทในทุก จังหวัดเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้เด็กได้มีศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับดังกล่าว จะมีคณะกรรมการติดตามการใช้จ่าย พร้อมกับรายงานการใช้เงินต่อมูลนิธิคุณพุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามพระประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่ม ผ่านการนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายในการพัฒนาความก้าวหน้าด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล และความจำเป็นอื่นๆต่อไป ขอบคุณ … http://www.moph.go.th/ops/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=58080 สำนักสารนิเทศออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 ก.ย.56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...