ขู่ฟันนายจ้างปลอมคนพิการขึ้นทะเบียน เบี้ยวจ่ายเงินกองทุน

ขู่ฟันนายจ้างปลอมคนพิการขึ้นทะเบียน เบี้ยวจ่ายเงินกองทุน

'ประกันสังคม'เอาจริงขู่ใช้กฎหมายฟันนายจ้างหัวหมอ เอาคนพิการที่ไม่ใช่ลูกจ้างมาขึ้นทะเบียน

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป สามารถรับคนพิการเข้าทำงาน ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตาม นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้น จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปี ทั้งนี้ปัจจุบันพบว่ามีนายจ้างหลายรายมีเจตนาหลีกเลี่ยงการนำส่งเงินเข้ากองทุนฯดังกล่าว โดยนำบุคคลพิการที่ไม่ใช่ลูกจ้างมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นทางสำนักงานประกันสังคมได้มีมาตรการตรวจสอบสถานประกอบการที่อยู่ในระบบประกันสังคม เพื่อเป็นการยับยั้งไม่ให้นายจ้างหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด พร้อมทั้งคอยแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

นายสุรเดช กล่าวต่อว่า สำหรับในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียน หรือได้รับเบาะแสการนำคนพิการมาขึ้นทะเบียนประกันสังคมโดยที่ไม่ได้มีการทำงานจริง เจ้าหน้าที่ประกันสังคมจะตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีการทำงานจริงหรือไม่ เมื่อพบนายจ้างและสถานประกอบการมีเจตนานำบุคคลพิการมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนโดยไม่ได้มีการจ้างงานจริง ถือว่าเป็นคดีความผิดกรณีนายจ้างยื่นแบบรายการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 34 อันเป็นเท็จ ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้หากพบข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถแจ้งสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง หรือผ่านสายด่วนประกันสังคม 1506.

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/politics/659673

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 9 ส.ค.61
วันที่โพสต์: 10/08/2561 เวลา 09:57:36 ดูภาพสไลด์โชว์ ขู่ฟันนายจ้างปลอมคนพิการขึ้นทะเบียน เบี้ยวจ่ายเงินกองทุน